Filosofiskt perspektiv på digital design för integration

För att digitala system ska kunna stötta integration måste ämnet förstås utifrån ett filosofiskt perspektiv. Det konstaterar Amir Haj-Bolouri i sin avhandling om digital design för integration.

Amir Haj-Bolouri
Amir Haj-Bolouri

Född 1985
Bor i Göteborg

Disputerade 2018-05-28
vid Högskolan i Väst


AVHANDLING
Designing for adaptable learning

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Drivet har jag dels från min nuvarande profession som forskare inom informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, dels min bakgrund som systemvetare. Integration är ju en fråga som är ständigt aktuell och jag fick möjlighet att bidra med mina kunskaper genom det här integrationsprojektet tillsammans med Högskolan Väst och Göteborgs stad.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen ingår i ett projekt i Göteborgs stad som handlar om att designa och införa digitala verktyg och metoder för den obligatoriska utbildningen i samhällsorientering som vänder sig till nyanlända flyktingar och invandrare. Konkret har jag tillsammans med integrationsarbetare tagit fram en digital lärandeplattform som ska stödja både de som utbildas och integrationsarbetarnas profession. Tillsammans med de senare har jag testat olika lösningar.

– Som forskare och systemvetare vet jag att åtta av tio digitala system inte är verklighetsförankrade. I de flesta fall beror det på brist på problematisering av ämnet. I avhandlingen diskuterar jag därför design för integration utifrån ett filosofiskt perspektiv. Några av de frågeställningar jag tar upp är: hur man kan designa för ett anpassningsbart lärande, vad som är unikt för lärande utifrån ett integrationsperspektiv, varför tror vi att digitala verktyg kan hjälpa till med att lösa problem kopplat till integration i samhället? Men jag ställer också frågan om det ens går att designa tekniska lösningar som främjar integration. Jag anser att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till teknik i allmänhet och gentemot samhällsfenomen som exempelvis integration, i synnerhet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Plattformen i sig är förstås ett resultat. Vidare olika designteorier, metoder och koncept. Avhandlingen rymmer också ett filosofiskt koncept om hur social integration kan ses och förstås. Integration är en högst existentiell fråga som handlar om sociala processer, olika värderingar,  kulturer, sociala koder – mycket mer kopplat med det som definieras som ”tyst kunskap”. Viktigt är då att ställa frågan: vilka av alla dessa sociala processer behöver vi förstå för att designa digitala system som stödjer integration?

– Jag diskuterar också social anpassning som begrepp och vad det innebär. Politiker pratar idag om ”att anpassas”, vilket jag tar avstånd från, eftersom det enbart efterfrågar en ensidig process av assimilation. Istället diskuterar jag tanken om ”att vara anpassningsbar” från ett filosofiskt perspektiv som inte tar avstamp i någon politisk diskurs. Jag menar att det här är viktiga infallsvinklar i utformandet av system som ska stötta integration.

Vad överraskade dig?

– Under processens gång ändrade sig de ansvariga för projektet från att låta den digitala plattformen vara öppen för offentligheten till att stänga den för utomstående. Beslutet grundade sig i en idé om att systemet kanske skulle kunna säljas vidare. I praktiken är inte detta särskilt förvånansvärt, men utifrån ett forskningsperspektiv är det ett intressant fenomen, eftersom det skapar spänning mellan motsägelsefulla designlösningar, vilket jag adresserar som en ”designparadox”.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som seriöst vill veta mer om aspekterna kring att designa lösningar som stöttar integrationsarbetet i samhället.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-08-31 14:20 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-09-14 09:44 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Arne Engström: Kontrareplik till Andreas Ryve

Arne Engström ger en motreplik till Andreas Ryve med flera angående effekten av storskaliga matematiksatsningar. Effekterna är svåra att påvisa och matematikutvecklingsresurser ska därför inte slösas bort på ineffektiva satsningar, menar Arne Engström.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats