Flickor i högstadiet mår sämre än pojkar

Fler flickor än pojkar mår dåligt i högstadiet och skillnaden blir större ju äldre de blir. Det visar Karina Nygrens avhandling.

Karina Nygren
Karina Nygren

Född 1974
i Umeå

Disputerade 2012-05-11
vid Umeå universitet


AVHANDLING
Självrapporterad hälsa hos ungdomar i Umeåregionen, och dess samband med normrelaterat beteende samt med föräldra- och skolfaktorer

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Anledningen var att jag såg tydliga skillnader mellan pojkar och flickor i materialet som jag hade. Ungdomars hälsa är också en medialt uppmärksammad fråga, och jag tyckte att det skulle vara intressant att se om tidningsrubrikerna stämde med verkligheten.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om ungdomars självrapporterande hälsa i Umeåregionen och hur hälsan ser ut utifrån olika perspektiv. Materialet är från en webbaserad enkät bland alla grundskolor i Umeå som har gjorts sen år 1996.

– Jag har också gjort en intervjustudie som handlar om hur rektorer och skolchefer använder resultaten från enkätsvaren.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Elever som upplever att de inte får beröm, att deras åsikter inte tas på allvar och att det är otydliga regler i skolan, de rapporterar sämre hälsa.

– Drygt åtta av tio ungdomar säger att de mår bra i årskurs 7-9. Trots det säger nästan sex av tio att de blir stressade av skolarbetet, och en tredjedel får regelbundet ont i huvudet. Jag har tittat på skillnader mellan skolorna, men skillnaden i ohälsa är större mellan eleverna inom än skola än mellan skolor. Lärartätheten har inget att göra med hur de mår, vilket är intressant.

– Ett viktigt resultat är att flickor mår sämre än pojkar. Både flickor och pojkar rapporterar ökad ohälsa i årskurs 9 jämfört med årskurs 7, men för flickor är det en större ökning. 77 procent av flickorna i årskurs 9 säger att de känner sig stressade, jämfört med 59 procent av pojkarna.

Varför mår flickor sämre?

– Jag har försökt titta generellt på flickornas hälsa utifrån normrelaterat beteende, det vill säga om de dricker, skolkar eller röker, och hur de har det i skolan. Utifrån det har jag försökt se om det är något mellan pojkar och flickor som skiljer sig åt, men jag har inte kunnat lista ut det.

– Men det är viktigt att poängtera att även pojkar mår sämre i årskurs 9 än i årskurs 7.

Vad överraskade dig?

– Jag hade förväntat mig att till exempel flickor som är extremt normföljsamma, ”duktiga flickor” skulle må sämre, men det stämde inte. De som var mest normföljsamma rapporterade bättre hälsa. Det förvånade mig eftersom annan forskning pekat åt ett annat håll.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tror att resultaten kan ha betydelse inte minst som diskussionsmaterial, men också att lärare eller personal inom elevhälsan kan ha nytta av det. Eftersom min studie visar att det är flera delar i ungdomars liv som har betydelse för hälsan så skulle det kunna motivera samverkan mellan olika professioner, att man inser betydelsen av att tänka brett.

Sidan publicerades 2012-05-22 14:35 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Höga krav ger sämre hälsa

Elever i klasser med höga krav upplever oftare än andra elever att de har hälsobesvär som ont i magen och svårt att sova. Det är en av slutsatserna i Ulrika Erikssons avhandling ”Barns självrapporterade hälsa: Betydelsen av socialt kapital i skolan och närområdet”.

Ungdomars sociala relationer viktiga för hälsan

Ungas sociala relationer ger olika effekter på hälsan. Lärarkontakten har störrehälsobringande betydelse för elever som sökt teoretiska gymnasieprogram än förde som har sökt icke-teoretiska, visar Daniel Berghs avhandling Social Relationsand Health: How do the associations vary across contexts and subgroups ofindividuals? .

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Känsla av sammanhang, Kasam, och självkänsla är två viktiga resurser för ungdomars psykiska hälsa. Det är något som skolan, däribland elevhälsan, behöver jobba ännu mer med, menar Kristina Carlén som forskat om faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Lärmiljön viktig för barns motoriska färdigheter 

Den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön behöver samspela för att barn ska få de bästa förutsättningarna att utöva och lära sig grundläggande motoriska färdigheter. Det visar Mikaela Svanbäck-Laaksonen i sin avhandling.

Komplext och ambivalent för flerspråkiga lärare

Att som lärare vara flerspråkig kan vara en resurs i klassrummet. Men flerspråkiga lärare funderar också en hel del på hur mycket de får, kan och vill använda sin egen flerspråkighet, visar Sara Snoder i sin avhandling.

Kompetensutveckling kring autism för ökad likvärdighet

Kompetensutveckling för skolpersonal om autism bidrar till ökad likvärdighet och inkludering. Bäst resultat nås när hela personalgruppen deltar i insatsen, visar Linda Petersson-Bloom i sin avhandling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer