Hoppa till sidinnehåll

Intervjuer inom kategori "Integration"

Visar sida 3 av 5

Svenska som andraspråk motverkar inkludering

2011-06-17
Lärarna i svenska som andraspråk har svårt att motivera sin undervisning med att denutvecklar språket. Istället hävdar de att undervisningen behövs bland annat för atteleverna behöver lugn och ro.- Det leder till att barnen betraktas som annorlunda av skolpersonal och klasskamrater,säger Lena Fridlund som skrivit avhandlingen Interkulturell undervisning ett pedagogisktdilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser

Varje skolämne är en språkvärld

2011-06-13
Det är viktigt att vi inte har en förenklad bild av olika skolämnens uttrycksmedel utan är medvetna om att varje skolämne i sig utgör en rik språk- och textvärld.Det menar Pia Nygård Larsson som doktorerar med avhandlingen Biologiämnets texter. Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass .

Skönlitteratur ger historiemedvetna barn

2011-05-23
Skönlitterära romaner kan ge mer historiekunskap än läroböcker, dessutom hjälper de barn att bygga upp ett historiemedvetande. Det menar Mary Ingemansson som har undersökt hur läsningen av en historisk romantriologi påverkar elevers bild av vikingatiden och deras syn på historia i allmänhet.

"Vi och dem"-tänkande dominerar kulturell fostran

2011-04-19
Det konstaterar Lotta Brantefors i sin avhandling Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning , där hon har undersökt hur kulturella relationer skapas över tid.

Undervisning om demokrati brister i Sydafrikanska skolor

2011-02-03
Lärarna i sydafrikanska skolor saknar fortbildning när det gäller demokrati och elevinflytande. Det ledet till brister i undervisningen och kan på sikt försvåra demokratiseringen i samhället.Det konstaterar Getahun Abraham i avhandlingen Education for Democracy? Life Orientation: Lessons on Leadership Qualities and Voting in South African Comprehensive Schools .

Det fria skolvalet är inte lika för alla

2011-01-31
Alla har inte samma möjlighet att nyttja det fria skolvalet på lika villkor. Mot bakgrund av boende- och skolsegregationen i Stockholm har olika grupper i samhället utvecklat olika utbildningsstrategier för att förbättra, eller bevara, sina sociala positioner. Det visar JennyKallstenius i avhandlingen "De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation ochutbildningsstrategier i Stockholm".

Forskning om mångkultur fokuserar på brister

2011-01-20
Både forskning och lärare förknippar framförallt brister med en mångkulturell bakgrund. Det ärväldigt sällan en utländsk bakgrund ses som en resurs. Det är en av slutsatserna i Lena Granstedtsavhandling Synsätt, teman och strategier: några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ettpraktiknära projekt .

Värdegrundsarbetet involverar emotioner

2010-12-28
Att arbeta med värdegrundsfrågor i skolan är ett komplext uppdrag som kan inbegripa elevens helaidentitet. I avhandlingen Emotioner och värdegrundsarbete: Om lärare, fostran och elever i enmångkulturell skola, undersöker David Lifmark hur sju lärare arbetat med elevers värderingar.

Musikstudier som social kompensation

2010-10-22
Musikundervisning på fritiden kan vara invandrade föräldrars sätt att rusta barnen för enframtid i Sverige och kompensera brister i skolan. Den visar Ylva Hofvander Trulsson i sinavhandling Musikaliskt lärande som social konstruktion. Musikens och ursprungets betydelse förföräldrar med utländsk bakgrund .

Segregation hinder för att lyckas

2010-09-16
Ungdomar med utländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden måste förhålla sig till etnisk segregation, skolpolitik och pedagogiska rutiner som inte alltid tar hänsyn till deras förutsättningar.Det försvårar för dem att göra bra ifrån sig i skolan. Det konstaterar René León Rosales i sin avhandling Vid framtidens hitersta gräns. Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola .

Bära slöja, förlust av frihet eller utövande av frihet?

2010-06-21
Om vi är tvärsäkra på vad religion och demokrati är och om allt måste motiveras rationellt, då blir det svårt för religion och demokrati att mötas i skolan Det skriver Lovisa Bergdahl i sin avhandling "Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education"

Svårt för lärare med utländsk bakgrund att etablera sig

2010-06-21
När lärare med utländsk bakgrund berättar om sitt möte med svensk skola är bilden komplex. Deras tidigare erfarenhet efterfrågas sällan, och det tar tid för dem att skapa legitimitet. Om detta skriver Monica Sandlund i sin avhandling, Lärare med utländsk bakgrund: sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang.