Förskolan närmar sig den obligatoriska skolan

Förskolan har sedan 90-talet knutits närmare den obligatoriska skolan och blivit en del av den så kallade kunskapsekonomin. Det konstaterar Magdalena Sjöstrand Öhrfelt i sin avhandling.

Magdalena Sjöstrand Öhrfelt
Magdalena Sjöstrand Öhrfelt

Född 1967
Bor i Malmö

Disputerade 2019-06-19
vid Linnéuniversitetet

 


AVHANDLING
Ord och inga visor: konstruktioner av förskolebarnet i kunskapsekonomin

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Styrningen av förskolan har skärpts på senare tid. Det har kommit en ny läroplan i vilken den professionella förskolläraren får en framskjuten position. Det kommer också fler och fler styrdokument från Skolverket gällande förskoleverksamhet som en utbildning och om ökad kvalitet och effektivitet genom undervisning. Det innebär en mer intensiv styrning av vad förskolan ska och förväntas leverera. Jag frågade mig var den här styrningen och det prioriterade kunskapsinnehåll som lyfts fram i läroplanen kommer från. De har blivit till självklara prioriteringar som skapar nya förväntningar på vad ett förskolebarn är och kan bli genom denna undervisning.

– Utbildning som en central faktor i den så kallade kunskapsekonomin, och vad det innebär för innehåll och utförande gällande skolan, debatteras mycket. Så är det inte alls när det gäller förskolan, vilken snarare är underbeforskad ur ett kritiskt, övergripande perspektiv. Min avhandling är ett bidrag till det forskningsfältet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en sammanläggningsavhandling som består av tre olika delstudier, där konstruktionen av barnet står i centrum för analyserna av utomhuspedagogik, teoretiska perspektiv och politik. Jag har undersökt och jämfört hur förskolebarnet har konstruerats historiskt och nutidshistoriskt i förskolepolicy, och hur de konstruktionerna har legitimerat olika former av styrning. Anknytningen till skolans diskurs har skett gradvis sedan 90-talet och förskolan har då kopplats till en transnationell utbildningsdiskurs. Sverige har ju en statligt reglerad förskola, och nästan alla barn går i förskolan. Det är fråga om ett starkt och omfattande styrningsmandat.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett viktigt resultat är att förskolan inte längre är en nationell företeelse i så hög grad som den har varit. Den är som utbildningsinstitution del i kunskapsekonomin. Svensk förskola fungerade som en exportprodukt i slutet på 90-talet. Det väl utarbetade konceptet att kombinera lek och lärande i allmän skattefinansierad förskoleverksamhet appellerade till OECD och andra transnationella organisationer som då började se potentialen i förskola. Aspekter som förskoleverksamhet anses leda till – lösgörande av kvinnlig arbetskraft, skolförberedelse och social mobilitet – accentueras nu i policy vilken i hög grad syftar till att öka dessa organisationers medlemsstaters investeringsvilja i förskola, särskilt i USA.

– Ett av mina viktigaste resultat är hur vi i Sverige, i stället för att vara ett föregångsland, nu förhåller oss till den här policyn. Det får konsekvenser för synen på förskolan, förväntningarna på den, och självklart för synen på förskolebarn. I alla mina tre delstudier kan man se hur lärandet av ett fördefinierat kunskapsinnehåll (skolförberedande) och mål- och resultatstyrning har kommit att dominera i den nationella förskolepolicyn, och hur det har skett utan särskilt mycket debatt. Det lärande förskolebarnet framstår som ett ”vinnande” koncept för förskollärare, politiker och föräldrar. Begrepp som dokumentation, utvärdering, jämförelser och mätning blir centrala, när det förväntas att det ska bli ett tydligt resultat av förskoleverksamheten, en produkt. Huruvida förskolan kan prioritera, eller har resurser nog att fokusera på, att leverera denna ”produkt” är ett problem som inte uppmärksammas tillräckligt.

– Det kan framstå som om jag pekar ut de här transnationella organisationerna som dåliga eller att de vill illa, men det är viktigt att förstå att deras roll är att skapa tillväxt och ekonomisk utveckling. Problemet är snarare att vi låter dem få ett orimligt stort inflytande över vår utbildning genom att inte diskutera vad förskolan är eller vad vi ska ha förskoleverksamheten till, och att vi glömmer vår historia. Vi har lämnat ifrån oss den diskussionen och det är kanske det viktigaste resultatet.

Vad överraskade dig?

– Det är svårt att i efterhand minnas vad som överraskade mest. När jag nu tittar på en modell av EU:s prioriterade kunskapsområden för det livslånga lärandet och ser att den nya läroplanen för förskolan i princip är en sammanfattning av den kan jag tycka att det är en självklarhet, men det är det ju verkligen inte. Hur blev det så här? Det överraskade mig också hur och på vilket sätt förskolan styrs av just policy. Det kommer hela tiden nya odefinierade begrepp som verksamheten förväntas lista ut betydelsen av. Ett exempel på det är undervisning. Det pågår just nu ett intensivt undersökande av vad det skulle kunna innebära i en förskolekontext. Samtidigt är det bara ett ord. Det har nog överraskat mig hur starkt språket styr och vilken stor betydelse enskilda ord och begrepp får för de förväntningarna som riktas mot förskoleverksamheten.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förskollärare, lärarutbildare, forskare och inte minst politiker. Jag hoppas att avhandlingen ska bidra till kunskap om och en större förståelse för hur och varför förskolan har förändrats. Förhoppningsvis kan den tjäna som en utgångspunkt för vidare efterforskning när det gäller förskolan som institution. Styrningsforskning inom förskolefältet är eftersatt och policyforskning är generellt teoretiskt outvecklad. Det finns mycket arbete kvar att göra. Att se förskolan utifrån kan ge inspiration, argument och stöd att förhålla sig till det som händer i den på ett kritiskt och konstruktivt sätt. En avhandling belyser dock bara en liten skärva av tillvaron och den är också fastfrusen i tiden. Det händer hela tiden nya saker. Om den kan fungera som ett avstamp och inspirera till diskussion och vidare studier så är jag glad.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2019-10-07 11:29 av Susanne Sawander


Relaterat

Undervisning i förskolan, 3 mars

Fördjupande föreläsningar kring undervisningsbegreppet i förskolans kontext. Under dagen behandlas ämnen som: Undervisning i förskolan – vad skulle det kunna vara? Hur planerar du en undervisning där de yngsta barnen stimuleras, utmanas och fångas? Förskollärares röster om undervisning. Missa inte en intressant dag, välkommen!

Naturvetenskap i förskolan, 21 november i Stockholm

Välkommen till en konferens där vi djupdyker i naturvetenskapen men med fokus på små barns lärande! Ta del av föreläsningar om lärande för hållbar utveckling, hur vardagen kan förklara fysikaliska fenomen, hur vi kan göra barn delaktiga i naturvetenskapliga samtal samt hur barn kan förstå naturvetenskap med stöd av digitala verktyg.

Förskolan närmar sig den obligatoriska skolan

Förskolan har de senaste decennierna knutits allt närmare den obligatoriska skolan och därmed blivit en del av den så kallade kunskapsekonomin. Det framgår i Magdalena Sjöstrand Öhrfelts forskning.

Undervisning i matematik vinner på variation

Elever som är duktiga i matte tycker inte med självklarhet att ämnet är kul. Helena Roos visar i sin avhandling att den personliga relationen mellan lärare har stor betydelse för elevers deltagande och lärande i matematik.

Minoritetsspråkiga barns rätt till likvärdig undervisning – en utmaning för förskolan

Flerspråkighet är fortfarande inte en del av förskolans övriga verksamhet. Det konstaterar Ellinor Skaremyr som visar att undervisning i förskolan inte är likvärdig vad gäller barns möjligheter att få utveckla språk, identitet och kulturell tillhörighet.

Följsamma pedagoger ökar barns inflytande i förskolan

I sin avhandling problematiserar Kristin Ungerberg den vuxendominerade synen på förskolebarns inflytande. Resultaten visar att när pedagogerna vågar stanna kvar i situationer som lockar barnen i vardagen möjliggörs barnens inflytande i förskolan.

Komplext samspel i teaterundervisningen

Textförståelse kan skapas genom kroppen, artefakter och röstkvalitet. Det konstaterar Martin Göthberg som följt lärare och elever i arbetet med en teateruppsättning.  

”Catch a cold”: Ordkombinationer viktig del i språkundervisningen

Om elever i engelska görs medvetna om fasta ordkombinationer, kollokationer, ökar deras språkkunskaper. Det visar Per Snoders avhandling.  

Nya modeller till stöd i kemiundervisningen

Kemi kan vara svårt att förstå även för högskolestudenter. En ny avhandling visar på konkreta modeller för att stötta lärare i deras undervisning.  

Stora skillnader på teknikundervisning i förskolan

Det är stora skillnader på teknikundervisningen i förskolan. Pernilla Sundqvist visar att förskolepersonal stundom missförstår innehållet i ämnet teknik.

Elever i svenska som andraspråk underskattar sin ordkunskap

Elever i svenska som andraspråk har en tendens att underskatta sina ordkunskaper. Det visar Richard LaBontee som forskat om ordförråd och språkinlärning.

Begränsade förutsättningar för problemlösning i matematik

Att själv konstruera lösningsmetoder är viktigt för att utveckla kunskaper i matematik. Likväl får de flesta gymnasieelever begränsade möjligheter att träna på just det, konstaterar Johan Sidenvall i sin forskning.

Skönlitteratur i undervisningen inte oproblematiskt

Det finns en risk med att lyfta fram läsning som en stark framgångs- och hälsofaktor, bland annat för att andra förklaringsmodeller till att barn inte lyckas i skolan riskerar att osynliggöras. Det konstaterar Elin Sundström Sjödin som forskat om skönlitteratur i undervisningen.

IT kan ge mervärden i undervisningen

Lärare förväntas använda IT för att förstärka elevernas möjligheterna att lära. Jörgen Holmberg har undersökt vilka pedagogiska mervärden det eventuellt går att skapa med IT.

Ämneskunskaper i skymundan i genrepedagogisk undervisning

I den genrepedagogiska undervisningen lägger lärarna stor vikt vid att skapa sammanhang och klarhet kring abstrakta och centrala begrepp. Men detta fokus har en baksida – ämnesinnehållet riskerar att hamna i skymundan, visar Robert Walldén.

Höga krav på föräldrakommunikation i förskolan

Utifrån läroplanen ställs höga krav på förskolan att kommunicera med föräldrarna. Men Linn Eckeskogs forskning visar att personalen vare sig får utbildning eller tid avsatt för det. Dessutom har många förskolor otillräckliga tekniska resurser.

Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Finalist till Publishingpriset 2019!

Finalist till Publishingpriset 2019!

Skolportens forskningsmagasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Viktigt med tidiga läsinsatser

En ny studie visar att man tidigt kan ge de elever som har allra störst risk för lässvårigheter ett lyft med en intensiv men kort insats.

Så funkar utmattningssyndrom

Rekordmånga går in i väggen. När kraven ökar orkar hjärnan inte med. ”Många tror att det är en fråga om svaghet, att de känner efter för mycket. I själva verket är de som går in i väggen minst lata – de pressar sig till det yttersta”, säger Giorgio Grossi, docent i medicinsk psykologi och psykoterapeut på Stressmottagningen i Stockholm.

How to set up interest-based reading groups

A three-step plan for using surveys to gauge students’ interests as a basis for forming small reading discussion groups.

Här är 9 punkter för ett gott ledarskap

Chef-redaktionen har kokat ner 20 år av vetgirighet, skriverier och kunskaper i 9 steg till gott ledarskap.

Tool gauges use of Google in K-12 classrooms

Google has unveiled ”transformation reports” to give educators data on how often various Google offerings are actually used and for which specific tasks. This is important because a study last year by BrightBytes found the majority of software licenses purchased by schools went unused and another study by LearnTrials revealed just 9% of education-technology tools are used to their intended extent.