Fostran i hållbar utveckling ger etiska dilemman

Lili-Ann Wolff

Född 1955i Vörå

Disputerade
2011-03-31

vid Åbo Akademi i Vasa

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Nature and Sustainability: An Educational Study with Rousseau and Foucault

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har alltid varit intresserad av naturen och bland annat är jag Finlands förstanaturskoleföreståndare. När jag sedan fick möjlighet att utforma min forskning förenade jagmina erfarenheter av naturpedagogik med en teoretisk bakgrund.

Vad handlar avhandlingen om?

Det är en tvärvetenskaplig och komplex avhandling som spänner över olika tider ochämnesområden. Fokus är på människans förhållande till naturen och de politiska kraven påen hållbar utveckling ur ett historiskt och filosofiskt utbildningsperspektiv. Jag diskuterar deproblem och paradoxer som krav på hållbar utveckling med hjälp av pedagogik ger upphovtill. Jag utgår från Jean-Jacques Rousseaus och Michel Foucaults teorier och ser det somett etiskt problem att fostra någon för en hållbar utveckling. Att utbilda barn för hållbarutveckling är inte självklart, även om läraren tycker det är ett angeläget mål. I avhandlingenförsöker jag visa hur komplexa och urgamla problem vi egentligen har att tampas med när viförsöker finna vägar ur en uppenbart mycket ohållbar utveckling. Jag vill också visa att detinte bara handlar om att lära sig handla på ett mer miljövänligt sätt. Utan att det är i förstahand frågan om att tackla djupt rotade fördomar och väletablerade orättvisor. För att kunnafrämja både en socialt och ekologiskt hållbarhet behövs etik. Och själva begreppet hållbarutveckling behöver kunna omvärderas och utsättas för kritik.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Det finns inte resultat i traditionell mening. Men jag anser att vi borde diskutera hållbarutveckling på tre etiska plan:
1. Individens förhållande till sig själv.
2. Det sociala planet att se andra människor som jämlikar och inte som konkurrenter.
3. Människans förhållande till naturen vi måste börja se naturen som något annat än en resurs, vimåste börja uppleva naturen och se oss som en del av den.
Pedagogiken har försummat det här. I skolan lär man ut kunskap som fakta . Men kunskapska genomlevas, förstås och omfattas. Väsentligt för skolan är mycket mer etik och att de etiskaövervägandena alltid är närvarande. Det kräver mycket tid, å andra sidan utvecklas människordärigenom på helt andra sätt.

Vem har nytta av dina resultat?

Alla som intresserar sig för nya synvinklar på globala frågor. Jag har skrivit för en bredmålgrupp och avsiktligt varit provokativ för att väcka tankar.

Sidan publicerades 2011-04-19 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:46 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer