Fostran i hållbar utveckling ger etiska dilemman

Lili-Ann Wolff

Född 1955i Vörå

Disputerade
2011-03-31

vid Åbo Akademi i Vasa

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Nature and Sustainability: An Educational Study with Rousseau and Foucault

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har alltid varit intresserad av naturen och bland annat är jag Finlands förstanaturskoleföreståndare. När jag sedan fick möjlighet att utforma min forskning förenade jagmina erfarenheter av naturpedagogik med en teoretisk bakgrund.

Vad handlar avhandlingen om?

Det är en tvärvetenskaplig och komplex avhandling som spänner över olika tider ochämnesområden. Fokus är på människans förhållande till naturen och de politiska kraven påen hållbar utveckling ur ett historiskt och filosofiskt utbildningsperspektiv. Jag diskuterar deproblem och paradoxer som krav på hållbar utveckling med hjälp av pedagogik ger upphovtill. Jag utgår från Jean-Jacques Rousseaus och Michel Foucaults teorier och ser det somett etiskt problem att fostra någon för en hållbar utveckling. Att utbilda barn för hållbarutveckling är inte självklart, även om läraren tycker det är ett angeläget mål. I avhandlingenförsöker jag visa hur komplexa och urgamla problem vi egentligen har att tampas med när viförsöker finna vägar ur en uppenbart mycket ohållbar utveckling. Jag vill också visa att detinte bara handlar om att lära sig handla på ett mer miljövänligt sätt. Utan att det är i förstahand frågan om att tackla djupt rotade fördomar och väletablerade orättvisor. För att kunnafrämja både en socialt och ekologiskt hållbarhet behövs etik. Och själva begreppet hållbarutveckling behöver kunna omvärderas och utsättas för kritik.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Det finns inte resultat i traditionell mening. Men jag anser att vi borde diskutera hållbarutveckling på tre etiska plan:
1. Individens förhållande till sig själv.
2. Det sociala planet att se andra människor som jämlikar och inte som konkurrenter.
3. Människans förhållande till naturen vi måste börja se naturen som något annat än en resurs, vimåste börja uppleva naturen och se oss som en del av den.
Pedagogiken har försummat det här. I skolan lär man ut kunskap som fakta . Men kunskapska genomlevas, förstås och omfattas. Väsentligt för skolan är mycket mer etik och att de etiskaövervägandena alltid är närvarande. Det kräver mycket tid, å andra sidan utvecklas människordärigenom på helt andra sätt.

Vem har nytta av dina resultat?

Alla som intresserar sig för nya synvinklar på globala frågor. Jag har skrivit för en bredmålgrupp och avsiktligt varit provokativ för att väcka tankar.

Sidan publicerades 2011-04-19 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:46 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer