”Ge eleverna tankemotstånd i undervisningen”

Unga människor är ofta fasta i sina politiska åsikter. En viktig del i undervisningen i samhällskunskap är därför att erbjuda eleverna motstånd mot sina åsikter och låta dem vända och vrida på sina tankar om världen. Det menar Johan Sandahl som har studerat vilken roll samhällskunskap och historia har i gymnasieskolan.

Johan Sandahl
Johan Sandahl

Född 1974
i Visby

Disputerade 2015-03-13
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Medborgarbildning i gymnasiet. Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare och har arbetat i skolan sedan 2000. Jag har undervisat i samhällskunskap och historia och har funderat på vad ämneskunnandet ska användas till, både i och utanför skolan. Det gjorde mig intresserad av att undersöka frågorna mer på djupet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur man kan förstå samhälls- och historieämnets funktion och roll i gymnasieskolan. Dels hur ämnena ska lära ut kunskaper och förmågor, som förberedelser för fortsatta studier. Dels som ett led i att bli medborgare och leva ett liv i samhället. Det är en sammanläggningsavhandling där jag har undersökt frågorna i ett antal artiklar. I en studie har jag tittat på hur lärare arbetar i klassrummet och hur de resonerar. Sedan har jag tittat på elevernas upplevelser av att möta undervisningen samt studerat kursplaner.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Avhandlingen är begreppsutredande och jag har försökt bidra med nya begrepp kring hur man ska uppfylla båda uppdragen: att lära ut samhällskunskap och historia som ämnen men också att förmå eleverna att använda sina kunskaper som medborgare.

– Ett begrepp jag talar om i samhällskunskapsämnet är perspektivtagande. Det handlar om att utmana eleverna och deras ofta ganska fasta åsikter. Men vet sedan tidigare att man är som mest ideologisk omkring 16 år, när man börjar gymnasiet. Gymnasieåldern är alltså en tid då man har starka politiska åsikter. I skolan handlar det mycket om att få vända och vrida på frågorna och på så sätt möta ett motstånd mot de åsikter man hade med sig in i klassrummet. En farhåga är att det kan få elever att tappa sitt engagemang. Att vara engagerad kräver lite av en svartvit värld. På så vis kan skolan påverka deras engagemang negativt, samtidigt som det är ett av samhällskunskapens viktigaste bidrag att ge det motståndet.

– Jag träffade några engagerade och aktiva elever och intervjuade dem om deras upplevelser av att komma till skolan och möta motstånd. De uttryckte att det var ganska frustrerande till en början att världen inte var så enkel som man trodde innan. De sa också att det enda sättet att utvecklas och bli vuxen är att möta de olika perspektiven i undervisningen. De tyckte även att undervisningen ibland kunde bli deprimerande, som när det handlar om klimatproblematiken. Det finns inte så mycket att göra.

– Jag diskuterar även den normativa dimensionen som finns i många samhällsfrågor. I naturvetenskapen ställer man sig aldrig frågan om gravitation är bra eller inte, men i samhällskunskapen finns en starkt normerande dimension som man måste synliggöra för eleverna.

Vad överraskade dig?

– Jag har en lång bakgrund som lärare så det var kanske inte direkt överraskande, men jag blev stärkt i bilden att vi har mycket kloka ungdomar i skolan – kloka på att tänka och resonera.

Vem har nytta av dina resultat?

– De kan användas för professionsutveckling inom lärarutbildning och bland lärare i skolorna. Som lärare kan man använda begreppen och ha dem som utgångspunkt för undervisningen.

Annelie Drewsen

Foto: Emma Frankl

Sidan publicerades 2015-05-05 14:03 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Värderingar en del av lärandet

Lärande handlar inte bara om att klura ut hur den nya kunskapen relaterar till ens tidigare kunskap. Känslor och värderingar påverkar också lärandeprocessen, visar Linda Murstedts avhandling.

För lite träning i kritiskt tänkande

Relationen mellan värdeöverföringen och elevens träning i kritiskt tänkande kan orsaka spänningar i skolan. Det konstaterar forskaren Anna-Karin Wyndhamn i sin avhandling. "Arbetet med värdegrunden utgör sällan en diskussion om värdefrågor, oftast ligger fokus på elevernas uppförande", säger hon.

Inbyggda intressekonflikter i geografiämnets kursplan

Processen bakom kursplanen i ämnet geografi är komplex och konfliktfylld. Det visar David Örbring som också undersökt hur geografilärare i årkurs 7-9 beskriver och uppfattar kursplanen.

Rätt tekniskt stöd kan stärka lärande och närvaro hos gymnasieelever

Gymnasieelever i behov av stöd är sällan nöjda med de anpassningar de får och känner därmed begränsad delaktighet i skolarbetet. Moa Yngves forskning visar att individanpassad information- och kommunikationsteknik (IKT) kan öka både närvaro och delaktighet i skolaktiviteter.

Kreativ dans – ett sätt att utveckla läs- och skrivundervisningen

Kreativ dans kan hjälpa elever att utveckla sitt läsande och skrivande. Det visar Sofia Jusslin som utforskat didaktiska angreppssätt som integrerar kreativ dans i elevers läs- och skrivprocesser.

Stort fokus på bedömning i historieundervisningen

Historielärare är måna om att anpassa undervisningen efter såväl läroplan som elever, och historieundervisningens fokus riktas allt mer mot bedömning. Det visar Jessica Jarhalls avhandling.

Komplext med ämnesdidaktiska samtal som utvecklar undervisningen 

Att skapa kollegiala utvecklande ämnesdidaktiska samtal kräver både gemensamt fokus och ett komplext ämnesinnehåll. Många lärare underskattar svårigheten, konstaterar Marlene Sjöberg som forskat i ämnet.

Högskoleprovet kan orsaka orättvisa skillnader mellan grupper

Dyslektiker blir hjälpta av den anpassning som de får i form av extra tid på högskoleprovet. Det konstaterar Marcus Strömbäck Hjärne vars forskning också visar att högskoleprovet överskattar förmågan för studenter med invandrarbakgrund att klara högre studier.

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

Lärare behöver mer kompetens för att integrera programmering i matte och teknik

Lärare har inte tillräckliga kunskaper för att integrera programmering i ämnesundervisningen i matematik och teknik. Det här får allvarliga konsekvenser för undervisningen, menar Lechen Zhang. 

Ordning och tid påverkar lågstadielärares återkoppling

Även om lärares intention är att ge en individualiserad och stödjande återkoppling blir ibland resultatet det motsatta. Förklaringen handlar ofta om tidsbrist eller behov av ordning i klassrummet. Det konstaterar Elisabeth Eriksson som undersökt hur återkopplingen i lågstadiets klassrum kommuniceras och gestaltar sig.

Indisk skola ger annan syn på sekulär religionsundervisning

Vad kan religionsundervisningen i svensk skola lära sig av hur den indiska skolan hanterar religion? Kristian Niemi hoppas att hans forskning kan bidra till reflektioner om vad sekulär undervisning kan betyda – respekt eller avstånd?

Praktiska musikexempel viktiga i musikundervisningen

Det krävs en lång kedja av mellanliggande begrepp för att koppla ett musikteoretiskt diagram till elevernas musikaliska erfarenheter. Det visar Niklas Rudbäck som forskat om hur lärare och elever hanterar kvintcirkeln.

Friluftsundervisning stärker tron på egen förmåga

Friluftsundervisningen kan bidra till en ny syn på sig själv och vad som är möjligt. Det menar Åsa Tugetam som forskat om de lärprocesser som tar form under en fjällvandring med gymnasieelever.

Fortbildning för lärare grundbult för lyckad digitalisering

En pedagogisk modell i kombination med fortbildning för lärare ökade elevernas resultat med hela 20 procent. Det visar Annika Agélii Genlott som forskat om hur en skolorganisation kan utveckla och driva digitalisering.

Flerspråkiga barn särbehandlas i förskolans matematikundervisning

För flerspråkiga barn blir förskolans matematik mer som språkundervisning. Därmed reproducerar förskolan skillnader snarare än att plana ut dem. Det konstaterar Laurence Delacour som undersökt hur förskollärare tolkar och implementerar de matematiska målen i förskolans läroplan.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Specialpedagogik för grundskolan
  Tillgänglig på webben 18–31 maj

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Ändringar om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn och undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Säger bilden mer än tusen ord?

Ny forskning hjälper elever att förstå diagram om viktiga samhällsfrågor.

Uppdrag om regionalt tillväxtarbete

Avrapportering av uppdraget att redovisa och analysera genomförda insatser för Skolverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Det går att minska studieavbrotten

Mellan 2012 och 2018 drev SKL metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In, tillsammans med åtta regioner.