Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Glapp mellan vision och verklighet i skolans digitalisering

Publicerad:11 juni
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander

Det finns ett glapp mellan elevers och lärares önskan om hur digitala resurser kan bidra till att stärka känslan av delaktighet i undervisningen, och vad som faktiskt är möjligt i praktiken. Det visar Johanna Öberg i sin avhandling.

Johanna Öberg.
Johanna Öberg

Disputerade 2024-04-09
vid Stockholms universitet

Avhandling

Digitala resursers påverkan på delaktighet i lärmiljöer. En studie av högstadieelevers delaktighet

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är utbildad lärare i matematik och de naturvetenskapliga ämnena och har tidigare arbetat i grundskolans årskurs 1-9. Jag har alltid varit intresserad av att förbättra undervisningen och det hantverk det innebär. Under min tid som lärare deltog jag i ett forskningsprojekt kring digitala verktyg och något jag slogs av då var att forskarna trodde att vi i skolan hade möjlighet att genomföra mycket mer än vad som faktiskt var möjligt. Det väckte mitt intresse att själv forska i ämnet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om elevers och lärares syn på hur digitala resurser (exempelvis appar, lärplattformar, datorer, mobiltelefoner, lärplattor och programvaror) kan stötta elevers delaktighet i undervisningen. Avhandlingen bygger på bland annat observationer, workshops, och intervjuer med elever och lärare på högstadiet, och det är deras erfarenhet och perspektiv som står i fokus. I de fyra studierna har jag först undersökt vad eleverna själva anser vara delaktighet, då oftast relaterat till digitala resurser och hur de upplever att de digitala resurserna kan stärka känslan av delaktighet. Lärarna har å sin sida fått utforska och utveckla vilken roll digitala resurser kan ha för att stärka elevernas lärprocess i undervisningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Först och främst upplever elever en märkbar brist på digitala resurser i skolan, en skarp kontrast till de resurser de vanligtvis har tillgång till i sina privata liv. Detta visar ett klart behov av förbättrade digitala verktyg som kan hantera informationsflöden och underlätta interaktiva lärandeprocesser mer effektivt. Lärare betonar också vikten av att ha tillgång till digitala verktyg som möjliggör omedelbar feedback och visualisering av elevernas lärande och tänkande. Både lärare och elever ser stor potential i digitala resurser för att öka delaktigheten genom att främja samarbete och interaktion på digitala plattformar.

– Vidare introducerar avhandlingen viktiga områden för användningen av digitala resurser. Dessa områden är inriktade på att säkerställa tillgänglighet, anpassning till olika inlärningsstilar och att stärka gemenskapen bland eleverna. Trots de uppenbara fördelarna med teknikförstärkt lärande pekar lärarna på att begränsad tillgång till och tillförlitlighet hos skolans digitala resurser fortfarande utgör betydande hinder. Dessa insikter bidrar till en djupare förståelse för hur digitala verktyg kan och bör utvecklas och integreras i skolmiljöer för att effektivt stödja och förbättra elevers delaktighet i deras lärande.

Jag förvånades över hur lite man pratar om utmaningen kopplat till tekniska och organisatoriska faktorer, som att lärare sällan har tillgång till de senaste eller betalversionerna av olika programvaror, och hur det faktiskt negativt påverkar deras pedagogiska och didaktiska förutsättningar.

Johanna Öberg

Vad överraskade dig?

– I diskussionen om digitaliseringen i skolan lyfts ibland brist på kompetens hos lärarna fram. Resultaten visar att lärarnas vilja att utveckla användningen av digitala verktyg i undervisningen ofta påverkas av bristande förutsättningar som är kopplade till större organisatoriska och tekniska villkor. Jag förvånades över hur lite man pratar om utmaningen kopplat till tekniska och organisatoriska faktorer, som att lärare sällan har tillgång till de senaste eller betalversionerna av olika programvaror, och hur det faktiskt negativt påverkar deras pedagogiska och didaktiska förutsättningar.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att avhandlingen kan användas som underlag av både lärare, skolledare och beslutsfattare i samtalet om skolans förutsättningar och möjlighet att använda digitala resurser för att stärka elevers delaktighet i undervisningen och därmed stötta deras lärprocess.

Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev