Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever i årskurs 6 har i många fall grunda kunskaper om statistik. Många läromedel ger svagt stöd för att tänka matematiskt, visar Karin Landtbloms avhandling. 

Karin Landtblom
Karin Landtblom

Bor i Stockholm
Född år 1959

Disputerade 2023-05-05
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Mean, median, and mode in school years 4–6. A study about aspects of statistical literacy

Varför blev du intresserad av ämnet?

− Jag arbetar med undervisning på lärarutbildningen vid Stockholms universitet, och har arbetat mycket där med undervisning riktad till årskurs 4–6. Jag har också huvudansvar för statistikundervisningen. När jag träffat studenter har jag sett att de har god kunskap om procedurer för beräkning, men mindre kunskap om hur man tolkar statistik och hur man kan diskutera värdena.

Vad handlar avhandlingen om?

− Den handlar om olika aspekter av att vara statistiskt litterat. Statistik handlar om tal i en kontext – sammanhanget är centralt för tolkningar och diskussioner. Min avhandling undersöker kunskapen om tre lägesmått: medelvärde, median och typvärde.

− Den första delen undersöker uppfattningar om lägesmåtten med hjälp av enkäter till lärarstudenter, lärare och elever i årskurs 6. Frågorna handlar till exempel om hur man kan förklara medelvärde, median samt typvärde och sätta in dessa i ett sammanhang. I en andra del undersöks olika läromedelsserier för att se vilken kunskap om lägesmått som förmedlas via om lägesmått. Sedan har jag också undersökt eventuella kopplingar mellan resultaten från enkäterna med resultaten från läromedelsanalyserna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

− Avhandlingen bekräftar att det finns mycket kunskap både hos lärarstudenter och elever om hur man beräknar medelvärde. Lärarstudenter har också viss konceptuell kunskap om detta och en vokabulär för att beskriva hur man använder medelvärde. Det fanns också många som kunde beskriva hur man beräknar medianvärde. Men det var bara någon enstaka lärarstudent som kunde beskriva när det skulle kunna vara användbart. Ingen elev kunde ge något exempel på detta.

− För begreppet typvärde fanns ännu färre svar. Många elever och lärarstudenter visste inte vad typvärde var eller när det används; till exempel att det är det enda lägesmåttet att använda i en kvalitativ undersökning med värden på nominalnivå. Det kan till exempel handla om vilket fotbollslag som flest personer har som favoritlag.

− Undersökningen av sju läromedelsserier visade att flertalet uppgifter om typvärde inte frågar efter typvärde utan efter det mest populära etcetera, vilket är en trolig anledning till varför eleverna i efterhand inte kommer ihåg begreppet. Generellt visade undersökningen av läromedlen också att eleverna får upprepa proceduren med beräkning av exempelvis medelvärde många gånger, men att läromedlen i många fall missar de matematiska egenskaperna i uppgiften. Svaret på en uppgift kan vara att medelvärdet för antal syskon i en klass är 1,7 syskon – men eleverna får inte brottas med frågor om exempelvis varför ett medelvärde kan vara 1,7 syskon, men att ingen har det i verkligheten.

− Resultatet blir grunda kunskaper. Elever blir bra på det de tränar på, och i det här fallet är fokus i mycket hög utsträckning på proceduren.

− Lärarna visade mer konceptuell kunskap än övriga två grupper av respondenter, vilket inte är ett förvånande resultat. Dock är det kunskap i relation till vad läromedelsuppgifterna erbjuder som visas. Jag misstänker att lärarna snabbt skulle visa på bredare kunskaper, om uppgifter i läromedel uppmärksammade lägesmåttens ”inneboende” matematiska egenskaper i högre utsträckning.

Vad överraskade dig?

− Flera elever tolkade begreppet ‘typvärde’ som att det handlade om ett ungefärligt värde. Ordet ”typ” ledde eleverna fel. Jag var också överraskad att bara ett av sju läromedel tog upp att lägesmåttet typvärde används för både kvantitativa och kvalitativa värden i sina definitioner. Likaså att andelen uppgifter som behandlar typvärde och nominaldata är så låg. I mina ögon skulle det snarare vara ett under om elever lär sig om detta med utgångspunkt från de uppgifter de får arbeta med.

Vem har nytta av dina resultat?

− I första hand har jag gjort arbetet för min institutions räkning, att det ska komma lärarutbildningen till del. Samtidigt kan det vara intressant för lärare och läromedelsförfattare. I slutändan är förhoppningen förstås att det kommer elever till del så att de kan förstå lägesmått och få rätt verktyg för att arbeta med det. I det centrala innehållet för matematik åk 4–6 står det att elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram, samt hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar. För att nå dit behövs mer kunskap än procedurer.

Susanne Rydell

Sidan publicerades 2023-05-25 20:32 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Matematik för högstadiet och gymnasiet

Välkommen på Skolportens konferens för dig som undervisar i matematik på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av aktuell forskning om matematikundervisning och nätverka med kollegor från hela Sverige! Välj att delta i Stockholm eller på distans. JUST NU! Boka till bästa pris t.o.m. 14 juni.

DIGITAL KURS – Programmering i matematik

Kursledare Mikael Tylmad ger dig i denna kurs grundläggande kunskaper i programmering, samt tekniker för att undervisa och väcka elevernas intresse. I film och text guidas du genom praktiska övningsuppgifter. Flexibel start, tydligt upplägg, kursintyg och tillgång till kursen i 6 månader. JUST NU! Kampanjpris 749 kr ex. moms (ord.pris 996 kr ex. moms).

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som möter elever i behov av särskilt stöd i grundskolan! Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning, få fördjupning, verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Delta i Stockholm 4–5 maj eller se inspelade föreläsningar när det passar dig, 11 maj–1 juni. JUST NU! Sista-minuten-erbjudande. Ange bokningskoden KAMPANJ15 vid bokning och få 15% rabatt.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser