Gruppdiskussioner kan öka lärandet 

Smågruppsdiskussioner i klassrummet bidrar till lärande, men de behöver kompletteras med uppföljande helklassdiskussioner. Det visar Jenny Svanteson Wester i sin avhandling.

Jenny Svanteson Wester
Jenny Svanteson Wester

Född år 1968
Bor i Göteborg

Disputerade 2022-12-02
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Teaching and learning mathematics with integrated small-group discussions. A learning study about scaling geometric figures

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av hur elever ser på ett specifikt undervisningsinnehåll och hur jag kan använda detta i undervisningen. Jag tror att elever kan visa mig vad som är relevant i undervisningsinnehållet. Även om det är jag som vet vad målet är, alltså vilket lärande eleverna ska uppnå, behöver jag hitta men också använda elevernas sätt att se på det specifika ämnesinnehållet för att öka deras möjlighet till att lära det jag tänkt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om hur man kan designa undervisning med gruppdiskussioner som en tydligare del i undervisningen. Genom att intressera sig för elevernas sätt att se på innehållet kan man öka elevernas lärandemöjligheter. Fokus är på undervisningsinnehåll, till skillnad från många tidigare studier som handlar om hur eleverna resonerar eller samarbetet ser ut inom gruppen. Jag undersöker hur eleverna behandlar ämnesinnehållet inom gruppen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Smågrupper kan användas i undervisningen för att göra elever mer delaktiga i undersökandet av undervisningsinnehållet. Gruppdiskussioner i sig är dock inte tillräckliga, det är när det finns ett växelspel mellan gruppdiskussioner och helklassdiskussioner som lärandemöjligheterna ökar markant. Gruppdiskussionerna kan ses som ett bränsle för att driva undervisningen framåt. Det är ett betydelsefullt sätt att öka elevernas lärandemöjligheter. Resultaten visar att det inte handlar om huruvida man ska använda gruppdiskussioner eller inte, utan snarare hur man kan använda dem.

– Det finns flera delar i avhandlingen. I den sista cykeln fick eleverna studera andra elevers uppfattningar och sätt att tänka om innehållet. Det specifika undervisningsinnehållet handlade om ett erkänt svårt undervisningsområde i matematik; förstoring och förminskning av tvådimensionella figurer, ett område där tidigare forskning visar att det finns många feltankar hos eleverna. I avhandlingen visade sig att eleverna ökade sitt lärande sig genom att undersöka och diskutera andra elevers sätt att tänka, även när det innefattar feltankar.

Vad överraskade dig?

– Att eleverna hade så stort fokus på innehållet i undervisningen i sina gruppdiskussioner trots att de inte nådde så långt på egen hand. Jag är själv också positivt överraskad över hur roligt arbetet var. Det fanns ett väldigt stort engagemang och nyfikenhet hos lärare för att utveckla undervisningen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att lärare som undervisar i grundskolan och på lärarutbildningen kan ha nytta av avhandlingen, och att andra forskare kan nyttja resultaten för att ställa nya frågor avseende användning av gruppdiskussioner för att utveckla undervisning. Det finns få tidigare studier om det.

Susanne Rydell

Sidan publicerades 2023-02-02 15:59 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Känsla av sammanhang, Kasam, och självkänsla är två viktiga resurser för ungdomars psykiska hälsa. Det är något som skolan, däribland elevhälsan, behöver jobba ännu mer med, menar Kristina Carlén som forskat om faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Kollaborativ professionsutveckling för innehållsinkluderande undervisning

Balli Lelinges avhandling om hur innehållsinkluderande undervisning kan designas belyser vikten av att utveckla praktikgemenskaper, utmana gamla sanningar och systematiskt analysera den egna undervisningen.

TEMA: Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer Webbkonferens

Ta del av två digitala föreläsningar med temat Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer. Titta när det passar dig under en femveckorsperiod.

Rektor i fokus

Välkommen till Skolportens konferens för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta kollegor från hela landet. Boka din plats idag till lägsta pris!

TEMA: Sociala relationer och konflikthantering i fritidshem Webbkonferens

Ta del av två digitala föreläsningar om effektiva strategier för att hantera konflikter, samt få verktyg och idéer kring hur man kan skapa förutsättningar för, och arbeta med elevers sociala relationer. Föreläsningarna riktar sig till fritidshem men kan vara intressanta för alla som arbetar i skolan.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Samsyn i mötet mellan skolsköterskor och elever med migrantbakgrund

I mötet med elever med migrationsbakgrund balanserar skolsjuksköterskor mellan elevernas individuella behov och ofta otydliga riktlinjer. Det visar Emmie Wahlström som forskat om elevers lagstadgade hälsobesök hos skolsköterskan.

Ensidig syn på nyanlända elever

Skolor betraktar nyanlända elever som en homogen grupp, snarare än enskilda elever med olika kunskaper och behov. Det konstaterar Denis Tajic i sin avhandling om nyanlända elevers inkludering i skolan.

Interna spelregler färgar kollegiala samtal inom fritids

Kollegiala samtal inom fritidshemmet påverkas i hög grad av hur väl arbetsgruppen är inarbetad, medarbetarnas utbildningsnivå och erfarenhet. Det visar Sanna Hedrén i sin avhandling.

Socialt kapital synliggör skillnader i psykisk hälsa

Tillitsfulla relationer med både vuxna och vänner är grundläggande för ungas välmående. Mikael Ahlborgs forskning visar även att unga som har problem hemma också ofta har det i skolan.

Förenklad framställning av hållbar utveckling i läromedel

I läromedel framställs hållbar utveckling utifrån en tydlig mansnorm som osynliggör konflikter. Det konstaterar Elin Biström som undersökt hur hållbar utveckling beskrivs i tryckta läromedel.

Unga vill ha mer stöd och kunskap för att främja god sömn

Skolstress, oro och svårigheter att hantera tystnad skapar sömnsvårigheter hos många unga. Malin Jakobssons forskning om högstadieelevers sömn visar också att de vill vara mer delaktiga i undervisningen om sömn.

Mellanmänsklig hållning viktigt för tilliten mellan rektor och lärare

Tillitsfulla relationer mellan rektor och lärare byggs oftast upp kring vardagliga situationer där läraren behöver stöd i sitt arbete. Det visar Thomas Blom som forskat om rektorers ledarskap och vilka handlingar som bidrar till upplevelsen av tillit i relationen mellan rektor och lärare.

Matematik skapas i leken på fritidshemmet

På fritidshemmet uppstår och skapas matematik i relation till lek och umgänge. Ofta helt spontant men ibland med ett tydligt mål och syfte, visar Anna Wallin i sin avhandling.

Utbildningspolicy tolkas olika på nationell och lokal nivå

Skolan ska främja elevernas kunskapsutveckling, men Ulrika Bergstrands avhandling visar att kommuner i gles- och landsbygd ofta har svårt att genomföra det som förväntas från nationellt håll.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer