Gruppen viktigt även för distanselever

Berit Östlund

Född 1957
i Sollefteå

Disputerade
2008-09-26
vid Umeå universitet


AVHANDLING
Vuxnas lärande på nätet: Betingelser för distansstudier och interaktivt lärande ur ett studentperspektiv <br>

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Jag började undervisa som lärare för distansstudenter 1995 och hade då ingen större kunskap vad det innebar med distansstudier. Det har under åren skrivits mycket och för det mesta positivt – om distansstudier men nästan alltid ur ett lärarperspektiv. Frågor som sällan ställs är hur studenterna själva upplever det, är det så bra som vi lärare tror? Det här ville jag ta reda på.

Vad handlar avhandlingen om?

– Vuxnas lärande på nätet. Jag har tittat på förutsättningarna för att lära på distans och lära tillsammans på distans utifrån studentens perspektiv. De flesta studier i ämnet utgår från lärarens perspektiv men här handlar det om distansstudenternas egna utsagor, om hur de har det och vad de gör under sin studietid.

Vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser?

– En är att det är omständigheterna, vanligtvis arbete och familj, som styr tiden för studier. Distansstudier präglas sålunda av ständiga avbrott. En annan slutsats är att vuxna väljer distansstudier för flexibilitetens skull. Men de vill inte ha flexibilitet in absurdum, många studenter vill gärna ha deadlines, struktur och styrning från läraren. Samlingar i form av gemensamma föreläsningar upplevs också positivt och tidseffektivt. Däremot upplever eleverna obligatorisk samverkan via nätet tidsödande eftersom eleverna då blir beroende av varandras tidscheman. Här vill de ha ett mer flexibelt upplägg. Studenterna vill alltså samverka om det som de själva upplever sig ha behov av. Ett annat resultat av studien är att gruppen är oerhört viktig och då främst av sociala skäl. Men även för studierna, där framför allt ovana studenter genom gruppen får hjälp att knäcka studiekoden, förstå kursuppgifterna hur man skall uttrycka sig i skrift på högskolenivå. Fokus på samverkan bland studenterna ligger därmed mer på ”studerandet” som en social process än på ”lärandet” av kursinnehållet som social aktivitet.

Hittade du något under arbetets gång som överraskade eller förvånade dig?

– Det ska i så fall vara att även distansstuderande vill ha styrning i så pass hög grad som det framkom här. Samtidigt anger många just flexibiliteten som ett av huvudskälen till att de studerar på distans. Man tänker kanske heller inte att den sociala gemenskapen skulle vara så betydelsefull för distansstuderande. Men det är den, den sociala faktorn lyfts fram som en mycket viktig faktor för inspiration och studielust. På det hela taget är distansstuderande väldigt nöjda och följsamma. I jämfört med campusstudenter visar distansstuderande också sällan missnöje.

Vem har nytta av dina resultat?

– Sist och slutligen är det studenterna, med förutsättning att lärarna tar till sig resultaten. Lärarna skulle exempelvis kunna ta mer hänsyn till distansstudenternas behov i form av styrning och stöd. Distansstudenter skulle exempelvis kunna få mer information i förväg om vad distansstudier innebär. Dessutom skulle distanslärare kunna lägga ned mer tid på att skapa goda förutsättningar till att distansstudenterna skall känna sig trygga med varandra som studiegrupp.

Hur tror du att dina resultat kan påverka arbetet i skolan?

– Förhoppningsvis ökar de lärarnas kunskaper om vikten att ta hänsyn till distansstudenters olika behov av struktur och flexibilitet, skapa uppgifter där studenter upplever att samverkan ger mer för lärandet istället för att fungera som en ”tidstjuv” samt vikten av att underlätta gruppbildning. Men det kräver också att distanslärare får tid till detta. Att undervisa på distans tar minst lika mycket tid i anspråk som på campus.

Sidan publicerades 2008-10-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 14:23 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på digitala enheter så tidigt som möjligt. Vad de tittar på är viktigare än hur länge.

Evolution: as a religious professor of science education, we need to rethink how we teach it

It is not for educators to forcefully convert doubters into accepting evolution, but to build an inclusive classroom that respects religious students’ beliefs.

A strong finish to the school year

Smart ideas for keeping students engaged as summer arrives.

Alma Memisevic: De inkluderade – Samtidens oönskade barn

Drömmen om en skola där elever kommer till skolan för att lära sig och förverkliga sina framtidsdrömmar och ambitioner samt bidra till samhället utifrån sina egna intressen, behov, förmågor och förutsättningar, känns som ren utopi, skriver Alma Memisevic, specialpedagog, förskollärare och doktorand vid Linköpings universitet.

What’s the right age to quit maths?

Unlike in many other countries, young people in the US must take maths until they leave school. Now arts students in New York are staging a rebellion over it. So what is the right time to quit studying maths?