Gymnasier profilerar sig med omtanke och gemenskap

Mindre av hårdnackad konkurrens. I stället använder gymnasieskolor mjuka värden kring omtanke och tillhörighet för att positionera sig på skolmarknaden. Det konstaterar Cia Gustrén som undersökt gymnasieskolors självpresentationer på webben.

Cia Gustrén
Cia Gustrén

Född 1979
Bor i Täby

Disputerade 2021-10-15
vid Umeå universitet


AVHANDLING
Negotiating school identities. A multimodal analysis of upper secondary school promotion on the web

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av skol- och utbildningsfrågor utifrån ett socialt samhällsperspektiv. När jag tidigare läste kulturpedagogik väcktes en nyfikenhet kring skolidentiteter och frågeställningar om vad en skola är.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur gymnasieskolor presenterar sig på webben och vilka strategier de använder för att locka elever och positionera sig på skolmarknaden. Avhandlingen bygger på en multimodal analys av 64 gymnasieskolors webbsidor. Skolorna är spridda över hela landet, de största i sina respektive regioner, merparten högskoleförberedande men här finns även några yrkesinriktade skolor. Jag har främst tittat på skolornas sida som vanligen rubriceras ”Om oss” på hemsidan och undersökt hur bild och text används och samspelar för att förmedla skolornas budskap om sig själva. Mitt fokus är vilka värden som lyfts fram och vilka strategier skolorna använder för att profilera sig och framstå som ett attraktivt val för elever. En fråga som också diskuteras i avhandlingen är vad de här budskapen säger om vår tids skola.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att majoriteten av skolorna lyfter fram mjuka värden, som gemenskap, delaktighet och meningsfullt utbyte mellan elev och skola. Det här budskapet skiljer sig markant från resultaten i min licentiatuppsats från år 2019 som också handlar om gymnasieskolors positionering. Då präglades budskapen av en mer hårdnackad konkurrens där många skolor profilerade sig med mer eller mindre uppseendeväckande löften och budskap om en framtida karriär. På bara några år är tonen och budskapet ett helt annat. Men det finns fortfarande ett spänningsfält mellan omtanke och konkurrens, även om det förstnämnda dominerar gymnasieskolornas profil i dag. Medan vissa skolor betonar vikten av kunskap så illustreras betydelsen av sociala och mjuka värden av bilder på lärare som formar hjärtan med händerna.

– Ett annat spänningsfält är mellan tradition och förnyelse. Kommunala skolor kan, i större utsträckning än friskolor, hänvisa till en lång utbildningstradition, vilket skapar legitimitet på skolmarknaden. Fristående skolor lyfter oftare fram andra kunskaper än de rent akademiska, såsom vikten av digitalisering, nätverkande och socialt lärande. Det här spänningsfältet synliggörs också i skolornas tilltal genom formuleringar som ”eleverna är en del av en familj,” och att ”gymnasiet är en resa som görs tillsammans där vi har kul under tiden”. Andra skolor är mer framtidsorienterade genom att peka på att skolan leder dit man är på väg.

Vad överraskade dig?

– Till en början överrumplades jag av att skolornas budskap hade förändrats så mycket på bara några år. Skolors webbsidor är onekligen föränderliga, de uppdateras ofta och kan byta skepnad och profil på kort varsel. Det här pendlar lite fram och tillbaka, och min tolkning är att det sker i skov där omvärlden har stor påverkan.

Vem har nytta av dina resultat?

– Skolan är ju en viktig angelägenhet för hela samhället, så jag tänker att alla som är intresserade av hur gymnasieskolan ser ut i dag kan ha nytta av resultaten. Utöver medarbetare i skolan hoppas jag även att föräldrar och blivande gymnasieelever kan ha nytta av resultaten.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2021-11-25 10:21 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Bakgrund och kön styr val av gymnasieprogram

Bakom en till synes jämn könsfördelning på gymnasiets naturprogram döljer sig stora skillnader. Johanna Mellén visar att elevers gymnasieval har varit lika bundna av kön och social bakgrund sedan 1970-talet.

Stark tilltro till betyg bland elever på elitgymnasier

Elever på elitpräglade gymnasieskolor har stor tilltro till betyg som framgångsfaktor och utvecklar en form av ”soft skills” utanför klassrummet som handlar om att ta för sig men också att föra sig. Det visar Eric Larsson som undersökt innerstadsgymnasier och deras positionering på utbildningsmarknaden.

Specialpedagogik för gymnasiet

Välkommen på en konferens som vänder sig till dig som möter elever i behov av särskilt stöd eller anpassningar på gymnasiet! Ta del av sju föreläsningar om bland annat perfektionism och prestationsångest, aktuell forskning om teknikanpassning för ökad närvaro och delaktighet samt tydliggörande pedagogik för elever med autism och adhd.

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som undervisar i engelska på högstadiet och gymnasiet. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska/ekonomiska, sociala och etiska aspekter.

Tidiga insatser i förskolan – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Förskolan når de allra flesta barn och där finns därför goda möjligheter att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Men vad vet vi om de faktorer som påverkar de små barnens psykiska mående? Vad kan forskningen lära oss om hur förskolan kan arbeta för att nå framgång i sitt hälsofrämjande arbete?

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.

Flera program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn

Det finns visst vetenskapligt stöd för att flera föräldraskapsprogram samt skolprogram kan förebygga psykisk ohälsa hos barn.