Höga ambitioner hos somaliska flickor

Somaliska flickor som bär sjal har höga utbildningsambitioner med sig hemifrån. Det visar Gunnel Mohme i sin avhandling.

Gunnel Mohme
Gunnel Mohme

Född 1954
Bor i Stockholm

Disputerade 2016-10-14
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Somali-Swedish Girls - The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Barn med annan bakgrund än den svenska har alltid intresserat mig. Jag bott utomlands i många år, framför allt i Marocko och när jag flyttade hem jobbade jag på Kvarnbyskolan i Rinkeby. Så småningom skrev jag min magister i interkulturell kommunikation om muslimska flickor med sjal på högstadiet. Efter det ville jag även titta på samma grupp flickor på mellanstadiet, utifrån barnets eget perspektiv.

Vad handlar av handlingen om?

– Det är en kvalitativ etnografisk studie där jag försöker presentera några olika aspekter av hur flickor med somalisk härkomst konstruerar sin barndom. Flickor som går i en muslimsk skola har själva fått beskriva sina framtidsdrömmar. Jag har också tittat på varför föräldrarna valt att sätta dem i muslimsk skola samt om deras transnationella praktiker, hur de har kontakt med sin släkt och sin bakgrund.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Flickorna har höga utbildningsambitioner som de bär med sig hemifrån. Det är viktigt att veta för oss som möter dem. Det är lätt att vifta bort men det finns en bakomliggande dynamik där föräldrarnas höga ambitioner spelar in. När de väljer den muslimska skolan handlar det bara delvis om den religiösa profilen. De gör en medveten kalkyl av var barnen får bäst utbildning vilket man inte upplever att den kommunala skolan där de bor ger. Föräldrarna uttrycker också en rädsla för utsatthet och hur deras barn, oavsett kön, ska bemötas i andra skolor. Det saknas forskning om hur somaliska flickor blir bemötta i andra skolor och om hur de presterar, men föräldrarna för fram att man har låga förväntningar både på deras barn och på dem som föräldrar.

Vad överraskade dig?

– När flickorna skrev om var de skulle bo skrev 55 av 68 en ort. Och 37 av de orterna låg inte i Sverige. Innan jag hittade det transnationella perspektivet hade jag svårt att förstå varför. Men de här flickornas familjer är stora och utspridda över många länder så de ser en lätthet i att flytta till ett annat land om framtiden ser ljusare ut där.

Vem har nytta av dina resultat?

– Det transnationella perspektivet på migration, med globaliseringen och lättheten att hålla kontakt med hemländerna, tror jag forskningen måste börja titta mer på när det gäller barn. Sen bör nog skolans värld fundera på hur vi ska jobba med att möta flickornas höga förväntningar, och med våra egna fördomar och förutfattade meningar.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2016-11-07 10:46 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2016-11-08 14:04 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Flerspråkiga barn lär av varandra

Finlandssvenska barn är bra på hantera sina två språk. Det visar Fredrik Rusk som forskat om flerspråkiga barns lärande som en social handling.

Tvåspråkighet och dyslexi en utmaning för skolan

Tvåspråkighet har generellt en positiv påverkan på kognitiva förmågor. Men detta gäller inte för tvåspråkiga barn med läs- och skrivsvårigheter. Niloufar Jalali-Moghadam belyser också i sin forskning att lärarna önskar mer kunskap om tvåspråkighet och dyslexi.

Yrkesutbildade migranter bättre matchade

Utrikesfödda med en yrkesutbildning är lika matchade på arbetsmarknaden som svenskfödda. Inge Dahlstedt har utforskat utbildningens roll för migranter och deras barn på den svenska arbetsmarknaden.

Viktigt med flera perspektiv på text och språk när man arbetar med andraspråkselever

Anna Sahlée utforskar nya vägar att förstå text om svenska som andraspråk. I sin avhandling föreslår hon en modell för textanalys.

Låg status hinder för hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap har fått ett bredare kunskapsinnehåll genom att hållbarhetsfrågor numer ingår i ämnet.  Men brist på tid och resurser gör det svårt att få till i verkligheten, visar Emmalee Gissleviks forskning.

Antipluggkultur kan brytas med normkritik och studieteknik

Antipluggkulturer bland pojkar kan brytas med samtal om studieteknik och möjligheten att utvecklas. Det visar Fredrik Zimmerman i sin forskning om pojkars skolprestationer.  

Kompetensutvecklingsprogram för lärare under lupp

Jannika Lindvall har utforskat två stora kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik.  Båda är lika i upplägg. Men dess effekter på elevresultaten skiljer stort.

Handledning viktig för blivande yrkeslärare

Feedback och bekräftelse av handledaren är centralt för att utveckla sin identitet som yrkeslärare. Det visar Eivor Romar som utforskat hur yrkeslärarstudenter upplever den verksamhetsförlagda utbildningen.

Begränsad effekt av förebyggande program mot psykisk ohälsa i skolan

Manualiserade program mot ångest och depression hos skolbarn som genomförs av lärare har ganska liten effekt, visar Johan Åhléns avhandling. För att ge resultat måste lärarna få mer stöd.

Kartläggning av elevers syn på pris och miljökostnader

Caroline Ignell har utforskat gymnasielevers syn på miljöaspekter i prissättning. Resultaten visar att det finns stor potential att koppla ekonomiämnet till miljöfrågor och naturkunskap.

Digitaliseringsprojekt i Sverige, Norge och Danmark utvecklade undervisningen

I sin avhandling har Sara Willermark studerat ett treårigt nordiskt EU-projekt om undervisning över nationsgränser med stöd av digital teknik. Resultaten visar att lärarna stärktes i sin profession trots många utmaningar.

Pedagogisk skicklighet likställs med undervisningserfarenhet och handledning av doktorander

Doktorandhandledning framträder som en mycket avgörande faktor vid utnämningar av professorer, visar Sara Levander i sin avhandling. Hon har studerat vilket värde pedagogisk skicklighet tillskrivs vid anställning av lektorer och professorer.

Förskollärare tar mer ansvar än vad yrket kräver

Förskollärare tar ett ansvar, långt bortom vad uppdraget faktiskt kräver. Forskaren Mie Josefson slås också av att förskollärare värjer sig mot begreppet omsorg, trots dess starka förankring i förskolan.

Tvåspråkiga har inte bättre exekutiv förmåga

Jussi Jylkkä visar att tvåspråkiga personer inte tränar exekutiva funktioner, exempelvis arbetsminne, när de skiftar mellan språk. Därmed strider hans resultat mot tidigare forskning.

Lärarutbildning formad för den perfekta studenten

Som student på lärarutbildningen klarar man sig bäst om man är ung, frisk och ambitiös. För existentiella frågor finns inte utrymme, visar Monica Vikner Stafbergs undersökning som handlar om lärares bildningsgångar.

Utbildning i entreprenörskap kräver tid för reflektion

Lärandeprocessen hos studenter i entreprenörskap utvecklas bättre när det reflektiva tänkandet stimuleras. Det visar Gustav Hägg som i sin avhandling problematiserar entreprenörskapsutbildningar som ofta är aktionsorienterade.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: En skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr av Skolporten ute 4 april!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.

Singapore to expand hands-on learning programme

Students in all primary schools in Singapore will be taught under the Applied Learning Programme by 2023.

Elever tar på sig skulden för bristande möjligheter att lära matematik

Det är inte enbart det svenska språket som kan begränsa möjligheterna för elever med utländsk bakgrund att lära matematik. Den segregerade skolan, utanförskap och föräldrar som inte kan stötta med läxorna hämmar också lärandet. Det visar en ny avhandling som kastar ljuset på elevernas egna berättelser.

Why is ADHD more common in boys than girls?

For every girl diagnosed with ADHD, up to seven boys are diagnosed. Researchers looked at risk factors, the role of genetics, and mental health for clues.

Forskaren: Nyanlända ungdomar ser positivt på jämställdhet

Synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet bland nyanlända ungdomar är mer positiv än vad som förmedlas i media, säger Mehrdad Darvishpour vid Mälardalens högskola.