Höga krav ger sämre hälsa

Lotta Nylander

Ulrika Eriksson
Ulrika Eriksson

Född 1976
i Östersund

Disputerade 2012-03-16
vid Mittuniversitetet


AVHANDLING
Barns självrapporterade hälsa: Betydelsen av socialt kapital i skolan och närområdet

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag deltog i ett projekt där grundstrukturen var utformad av min handledare men jag hade även stor frihet att lägga upp det efter eget intresse. Det gav mig möjlighet att studera barns uppfattning om socialt kapital.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om barns uppfattningar av socialt kapital i skolan och i närområdet och hur det relaterar till deras självrapporterade hälsa. Hörnstenen i det sociala kapitalet är de formella och informella sociala nätverk som barnet har. Till exempel medlemskap i en förening, familjen, vänner och grannar. Socialt kapital omfattar även den tillit och de normer som uppstår i de sociala nätverken. Avhandlingen bygger på fyra delstudier som behandlar 11- till 15-åringar.

– Det som är unikt är att jag också undersökt barn i glesbygd. Annan forskning inom området bygger ofta på storstadsmiljöer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Först och främst att de sociala faktorerna har ett samband med barns självrapporterade hälsa. Jag kollade specifikt på krav i skolan. Då kunde jag se att risken för att rapportera en högre grad av hälsobesvär, som ont i magen, huvudvärk och yrsel, ökade med höga krav i klassen. Det gäller även om den enskilde individen inte upplever att kraven är höga. Det räcker att kraven generellt är höga för att hälsobesvären ska öka. Det finns också en skillnad mellan könen, flickor i klasser med höga krav påverkas mer negativt än pojkar och rapporterar fler hälsobesvär.

– Jag kunde även se att barn som växer upp i glesbygd har högre tillit och trygghet i närområdet än barn i storstad. Barn uppfattade glesbygdsmiljön som trygg och som ett bra ställe att växa upp på, samtidigt som de beskrev miljön som begränsande. Glesbygdsmiljön skapar komplexa strukturer av sociala nätverk och sammanhållning, men kan också vara en grund för utanförskap och social kontroll.

Vad överraskade dig?

– Både skillnaden mellan flickor och pojkar, och att det fanns skillnader mellan glesbygd och storstad.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som jobbar med barn inom områden som rör hälsa.

Sidan publicerades 2012-04-02 15:02 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-04-17 11:56 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser