2020-06-18 09:06  207 Dela:

Internet-förmedlad KBT-terapi effektiv för unga med social ångest

KBT-behandling via nätet har god effekt för barn och unga som lider av social ångest och fobi – många blir helt av med sina besvär. Dessutom är det en kostnadseffektiv behandling, visar Martina Nordh i sin avhandling.

Martina Nordh
Martina Nordh

Född 1985
Bor i Stockholm

Disputerade 2020-05-08
vid Karolinska Institutet


AVHANDLING
Fear and missing out : internet-treatment for social anxiety disorder in youth

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag arbetade tidigare som legitimerad psykolog på en öppenvårdsmottagning på BUP i Stockholm där jag träffade många barn och ungdomar med olika typer av ångesttillstånd, fobier och andra besvär. Jag arbetade med KBT som behandlingsmetod och upptäckte hur vanligt det är med olika typer av ångesttillstånd. Även om vi vet att KBT-behandling kan vara effektiv så är tillgängligheten fortfarande ganska låg. Det kan bero på begränsat antal KBT-psykologer eller att man har långt att åka till sin BUP-mottagning.

– Det här projektet dök upp, där man skulle undersöka om man kunde förmedla motsvarande behandling fast via internet, helt enkelt för att öka tillgängligheten och nå fler. Jag blev intresserad och var med och startade upp den här behandlingen för just social fobi och social ångest. Det är ett av de vanligaste ångesttillstånden och det finns väldigt stora behov av behandling för den här gruppen barn och unga.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om att utveckla en internetförmedlad KBT-förhandling och ta reda på vad barn och ungdomar tycker om att gå igenom ett sådant behandlingsprogram, om det är en genomförbar behandling och att utvärdera effekten. Är det så att vi kan minska social ångest, öka funktionen i vardagen och göra det på ett sånt sätt att det verkar vara kostnadseffektivt?

– Den första delen handlar om behandling och den andra delen är en experimentell studie där vi undersökte om barn och ungdomar med social fobi uppmärksammar sociala stimuli på ett annat sätt än ungdomar som inte har social fobi. I den delen fick barnen och ungdomarna titta på bilder på ansikten för att vi skulle kunna undersöka hur de uppmärksammar dem. Man har sett tidigare, framförallt för vuxna, att det verkar vara så att personer med social fobi uppmärksammar sociala situationer på ett lite annorlunda sätt. Det verkar som att det också ger energi till den sociala ångesten och gör att den vidmakthålls.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att KBT-behandling via internet har effekt för en del av de barn och ungdomar som deltog i studierna. Några av dem blev helt av med sin diagnos och många blev förbättrade och kan leva livet lite mer som de vill. Det är det viktigaste resultatet. Det vi också kunde se var att det verkar som att internet-KBT också är kostnadsbesparande för samhället. De som har fått den här typen av KBT-behandling är mer tid i skolan, och dessutom, när de är i skolan verkar det som om de kan klara av att göra det de ska i skolan lite bättre. Ett av de viktiga resultaten är också att det här är en behandling som många barn och unga tycker är bra. De tycker att de kan ta till sig innehållet och att det är hjälpsamt för de besvären de har.

– Det viktigaste resultatet i den mer experimentella delen är att vi inte upptäckte någon skillnad mellan ungdomarna med social fobi och de utan. Men det är en ganska liten studie, så vi behöver följa upp den med ett större urval. Vi kunde också se att de som verkar undvika social stimuli innan de går in i en behandling också är de som har bäst effekt av behandlingen. Det var ett sidofynd på just den studien, det är också något som vi behöver titta vidare på i större studier för att lära oss mer om vad det är som vidmakthåller social ångest.

Vad överraskade dig?

– Det är ganska enkelt att leva sig in i att vardagen kan vara ganska betungande när man har social fobi, därför att varje interaktion med en annan människa är en potentiell social situation som kan vara väldigt svår. Jag blev glatt överraskad av hur modiga och kreativa barnen och ungdomarna i studien är för att hitta på olika sätt att utmana den här rädslan eller ångesten och verkligen våga prova saker i små steg för att närma sig det som känns obehagligt och väcker ångest.

– Det kanske inte var så överraskande, men så fort vi öppnade studien rasade det in anmälningar. Gissningsvis är det här en grupp barn och unga som har ett stort behov av att få stöd och behandling.

Vem har nytta av dina resultat?

– Planen är att vi ska implementera behandlingen på en BUP-mottagning i Stockholm som jobbar med internetförmedlad-KBT. Förhoppningen är att behandlingen kommer till användning för de barn och ungdomar som har social fobi, vilket är någonstans mellan 5-10 procent av alla barn och ungdomar. Min förhoppning är att det verkligen ska kunna göra en skillnad och öka tillgängligheten till effektiv behandling och sänka trösklarna för att söka vård för social fobi och social ångest.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2020-06-18 09:06 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2020-08-27 16:04 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Höga akademiska förväntningar både på sig själv och hos föräldrarna relaterar till bättre mental hälsa hos högstadieelever. Det visar Melody Almroth som forskat om sambandet mellan framtida akademiska perspektiv och mental hälsa hos unga.

Minskad stress, depression och ångest hos elever med ACT-behandling

Fredrik Livheim har undersökt terapiformen ACT, Acceptance Commitment Therapy/Training, under verkliga förhållanden bland skolelever. Avhandlingen visar att ACT är mer effektiv mot stress, depression och ångest än elevhälsans sedvanliga metoder.

Specialpedagogik för gymnasiet

Välkommen till en konferens för dig som möter elever som är i behov av särskilt stöd på gymnasiet! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Elevhälsa Webbkonferens

Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete? Välkommen till en webbkonferens med elevhälsoarbetet i fokus!

Digital teknik peppar till träning

Ett uppmuntrande SMS kan räcka för att ett barn ska komma iväg till ett träningspass. Det visar Anna-Karin Lindqvist i sin studie, där hon frågat ungdomar om vad som inspirerar dem att röra mer på sig.

Myrornas krig hjälper barn med ADHD

Föreställningen om att barn med ADHD ska ha det extra tyst omkring sig kommer på skam i Göran Söderlunds studie. Hans avhandling visar nämligen att de här barnens minnesförmåga förbättrades med hjälp av ett brusljud liknande myrornas krig. – Alla ska inte sitta med hörlurar med brus i, men jag är övertygad om att skickliga pedagoger kan hitta vettiga metoder utifrån mina resultat.

Utbildningsreformer har präglat svenskämnet

Henrik Román har studerat hur diskussionen kring svenskämnet och litteraturundervisningen har förändrats i samband med att gymnasieskolan har reformerats. Han säger att trots att den del reformer orsakade debatt och kritik från lärarföreträdarna, så har man faktiskt tagit till sig av och gett utrymme för de förändringar som infördes. Han menar därför att bilden av staten som ensam genomdrivare av skolreformer är missvisande.

Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 4/2020 – ute 11 september

Skolportens magasin

Tema: Specialpedagogik. Större barngrupper och mindre resurser – hur ska specialpedagogiken i förskolan hinnas med? Intervju: Författaren och sfi-läraren Sara Lövestam letar efter kreativiteten – både hos sina elever och i sitt eget skrivande.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Krönika: Skolan är full av elaka problem

Skolan är full av elaka problem där vi har svårt att luta oss emot färdiga lösningar, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare.

Skolportens favorit: Så blir matematik i förskoleklass lyckad

Att tidigt bryta elevers missuppfattningar kring matematik gör skillnad. Det menar Helena Vennberg som forskat om undervisningen i matematik i förskoleklass. Nu har avhandlingen valts till Skolportens favorit.

Håller skolan på att förlora kriget mot kränkningar?

Trots skolans ständigt intensifierade arbete mot kränkningar och mobbning ökar dessa stadigt, särskilt på senare år. Författarna ställer sig frågan om inte skolans mobbningsförebyggande arbete borde skifta fokus.

Skolans saknade skimmer

Skolans samhällsbärande funktion är central, läraryrkets attraktivitet är låg. Lisa Eklöv, skolledare, skriver om skolans omöjliga uppdrag och om dess brist på nimbus – det lockande skimret.

Flygtningebørn i Sverige klarer sig bedre i skolen end flygtningebørn i Danmark

Børn med flygtningebaggrund, der ankommer til nordiske lande i den sene skolealder, klarer sig dårligere i skolen i Danmark, end de gør i Sverige. Det viser en ny videnskabelig undersøgelse fra det nordiske CAGE projekt med deltagelse af forskere fra Københavns Universitet.