IT kan ge mervärden i undervisningen

Lärare förväntas använda IT för att skapa mervärden i undervisningen. Det kan göras på många olika sätt och i sin avhandling har Jörgen Holmberg undersökt hur det kan gå till.

Jörgen Holmberg
Jörgen Holmberg

Född 1972
Bor i Gävle

Disputerade 2019-01-25
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Designing for added pedagogical value: A design-based research study of teachers’ educational design with ICT

Varför blev du intresserad av ämnet?

– För många år sedan, då jag började jobba som lärare, kunde jag i princip välja mellan två böcker. Mer utrymme än så hade jag inte att själv designa undervisningen. Men med digitaliseringen så förändrades det. Eftersom jag är teknikintresserad förstod jag snabbt att datorerna erbjöd ett sätt att komma utanför skolans väggar, och inte bli så styrd av läromedlen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om de utmaningar och möjligheter som lärare ställs inför då de ska designa undervisningen. De förväntas använda IT för att förstärka möjligheterna för eleverna att lära och jag har försökt förstå vilka sådana pedagogiska mervärden det eventuellt går att skapa med IT. Jag har också jobbat tillsammans med åtta engelsklärare på fyra skolor och själv varit delaktig i utformningen av undervisningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det går att skapa mervärde med IT på många olika sätt. Lärare och elever kan exempelvis använda IT för att skapa ”verklighetsanknutna” uppgifter och möten med externa aktörer. I ett exempel skulle eleverna debattera olika energiformer på engelska och kunde förbereda sig genom att ta kontakt med experter på området. De kan också hitta förebilder på nätet och på så vis få fler exempel än vad läraren kan ge i klassrummet. Det uppmuntrade eleverna att våga ta ut svängarna mer och stärkte deras självförtroende.

– Lärarna upplevde att det gav en slags autenticitet att jobba mer utåtriktat. Många uttryckte en frustration över att så mycket styrs av betyg och bedömningar. De är intresserade av att arbeta med långsiktiga lärprocesser. Men även om de tyckte att de i stor utsträckning lyckades flytta fokus så finns det en kultur kring hur man ”gör skola” som tar lång tid att ändra. Som en del i detta utarbetade vi en designmodell som gav oss en bild och ett språk att utgå ifrån för att skapa designer i enlighet med både lärarnas intentioner och forskning.

Vad överraskade dig?

– Det sägs ofta att eleverna har digital kompetens och att vi lärare måste komma i kapp. Det är sant när det gäller sociala medier för personlig användning men att dela dokument, använda wikis, bokmärken eller en olistad Youtube-kanal var nytt för många. Eleverna var inte experter på att använda IT för att stödja lärande.

Vem har nytta av dina resultat?

– Framförallt lärare. Jag har jobbat med en engelsklärare men ser möjligheter att skapa liknande mervärden och använda designmodellen även i andra ämnen. Sen bör även rektorer kunna ha nytta av avhandlingen i sin planering av fortbildningsstöd. Det behövs tid att förändra en praktik.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2019-03-04 15:02 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-03-12 11:31 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Forskning: Pisa görs till slagträ i debatten

Politiker använder Pisa-rapporten för politiska syften. Medierna gör det för att höja nyhetsvärdet på allt möjligt, visar ny forskning.

Unga med adhd och träning

Fungerar träning som behandlingsmetod för unga med adhd? Det ska en unik forskningsstudie nu ta reda på. ”Jag hoppas att det kan påverka uppmärksamhetsförmågan”, säger Eva Norén Selinus, forskare och överläkare i barnpsykiatri.

En dator per elev ger vare sig sämre eller bättre studieresultat

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan får varken bättre eller sämre studieresultat än andra. Det visar en ny rapport från IFAU. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

How dyslexia is a different brain, not a disease

Students, parents, and teachers must understand that the dyslexic’s brain isn’t “broken” or deficient, just organized in a different way. And there is specialized reading instruction specifically for the different brain structure.

”Tillit i stället för kontroll – hur kan styrsystemen göras om?”

Tillitsbaserad styrning av Jonas Österberg och antologin Ett annorlunda ledarskap, där ett antal statsvetare skriver om chefskap i offentlig förvaltning, är ämnena för denna litteraturkrönika. Att ansvarsutkrävande från huvudmannen ska ersättas av stöd till rektorerna är en spännande tes, skriver läraren och organisationskonsulten Peter Fowelin.