IT-studenter formas till tekniska problemlösare

Anne-Kathrin Peters visar i sin avhandling att datavetenskap och IT-programmet tycks styra studenter mot teknisk problemlösning. Många med med ett bredare intresse hoppar av eller tänker om för att bli sedda som kompetenta.

Anne-Kathrin Peters
Anne-Kathrin Peters

Född 1984
Bor i Uppsala

Disputerade 2017-12-01
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
Learning Computing at University: Participation and Identity: A Longitudinal Study

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är inspirerad av egen erfarenhet. Jag läste datavetenskap för att jag ville bidra till samhället men hade svårt att känna mig hemma i utbildningen. Jag hoppade av och jobbade ett tag innan jag hoppade på igen och läste klart utbildningen. Men mina frågor om vem jag är som datavetare fick jag inget svar på.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har följt tjugotre studenter som läser datavetenskap eller IT-programmet, under tre års tid. Tanken var att se hur de upplever utbildningen, hur deras intressen utvecklas och vilka känslor som är inblandade när de engagerar sig i studieämnet datavetenskap/IT i olika sociala kontexter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att delta handlar om att att göra, tänka, känna, som någonting som förhandlas i interaktion mellan olika människor. Det finns två sätt att delta i ämnet datavetenskap IT som studenterna pratar mycket om, som verkar dominerande i lärandemiljön, att skapa tekniska artefakter och att lösa tekniska problem.

– Vissa studenter hade en bred syn på utbildningen i början av sina studier, med intresse för exempelvis konst eller att bidra till samhället, men de fortsätter inte att prata om ämnet på samma sätt. Utbildningen verkar inte ge studenterna stöd för detta. Flera av dem hoppade av eller började fokusera mer på teknisk problemlösning, vilket gör att de blir sedda som kompetenta. I ett gruppsamtal med 6-8 studenter blev det väldigt tydligt sagt att man inte kan visa sig som någon som är intresserad av “mjukare”, mindre tekniska aspekter, då hamnar man i samma kategori som de studenter som inte kan programmera, som glider genom studierna.

Vad överraskade dig?

– Att studenterna kunde resonera så olika från år till år. En student pratade år ett om att det fanns en naturlig koppling mellan datavetenskap och politik. År två menade samma student att hen inte tänker på politik längre och år tre säga att datavetenskap och politik är så olika och att det är bästa att hålla sig till datavetenskapen. Jag tänker att det kan bero på påverkan av den sociala kontexten, som lärare och kamrater, under utbildningens gång.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som är involverade i utbildningarna. Jag tänker på politiker, lärarstudenter och utbildningsledare. Det är viktigt att elever med olika bakgrund och intressen får möjlighet att uppleva ämnet datavetenskap som intressant.

Annika Larsson Sjöberg
Foto: Elin Stahre

Sidan publicerades 2018-02-26 10:56 av Susanne Sawander


Relaterat

Specialpedagogik – aktuell forskning och praktiska metoder

Vår årliga specialpedagogiska konferens arrangeras i Stockholm 26-27 april och i Göteborg 3-4 maj! Konferensen berör bl.a. språkstörning, kognition och lärande, matematiksvårigheter, motivation och interkulturella möten. Som tidigare år satsar vi på en blandning av forskning och praktiknära föreläsningar av kompetenta talare, välkommen!

Slöjd, 7-8 maj i Stockholm

Skolportens årliga konferens för dig som är slöjdlärare är tillbaka! Med avstamp i såväl forskning som praktik belyser vi flera olika utmaningar i slöjdlärarens arbete. Ta del av två intressanta dagar som ger dig inspiration och fördjupad kunskap om slöjdens möjligheter!

Låg status hinder för hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap har fått ett bredare kunskapsinnehåll genom att hållbarhetsfrågor numer ingår i ämnet.  Men brist på tid och resurser gör det svårt att få till i verkligheten, visar Emmalee Gissleviks forskning.

Svårt att förändra undervisningen i matematik

Trots höga ambitioner att förändra undervisningen fastnar lärare i matematikens traditionella uppgiftsdiskurs. Det visar Ann-Sofi Röj-Lindberg som forskat om matematiklärare som söker nya arbetssätt.

Bättre möjligheter till lärande när elevers frågor utforskas i undervisningen

Att ge utrymme för elevernas frågor i matematikundervisningen bidrar till att innehållet blir behandlat på ett mer komplext sätt. Det vinner både elever och lärare på, visar Tuula Maunulas avhandling.

Begränsad effekt av förebyggande program mot psykisk ohälsa i skolan

Manualiserade program mot ångest och depression hos skolbarn som genomförs av lärare har ganska liten effekt, visar Johan Åhléns avhandling. För att ge resultat måste lärarna få mer stöd.

Digitaliseringsprojekt i Sverige, Norge och Danmark utvecklade undervisningen

I sin avhandling har Sara Willermark studerat ett treårigt nordiskt EU-projekt om undervisning över nationsgränser med stöd av digital teknik. Resultaten visar att lärarna stärktes i sin profession trots många utmaningar.

SNI i undervisningen kräver tydliga strategier hos lärare

Lärare ställs inför stora utmaningar när samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, SNI, förs in i klassrummet. Framför allt när det gäller att förhålla sig till såväl ämnesplan som vikten av fria diskussioner, visar Ulrika Bossér.

Utbildning i entreprenörskap kräver tid för reflektion

Lärandeprocessen hos studenter i entreprenörskap utvecklas bättre när det reflektiva tänkandet stimuleras. Det visar Gustav Hägg som i sin avhandling problematiserar entreprenörskapsutbildningar som ofta är aktionsorienterade.

Känsla av tillhörighet skapar engagemang i skolan

Känsla av tillhörighet är en grundbult för elevers engagemang i skolan. Helena Anderssons forskning visar också att dynamiska gruppindelningar över klassgränser ökar engagemanget bland eleverna.

Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

I idrott och hälsa gäller det att prestera här och nu. Ämnet ger ingen tid att öva och träna på färdigheter, visar Madeleine Wiker som forskat om elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan.

Personliga erfarenheter påverkar lärares arbete med serier i undervisningen

Vad händer när lärare sätter serier i händerna på elever i olika åldrar? Lars Wallner har utforskat frågan och funnit att lärare använder sin egen erfarenhet av att läsa serier som barn för att bedöma om materialet är användbart eller inte i deras klasser.

Så bör begåvade elever undervisas i matematik

Attila Szabo har undersökt hur begåvade elever bör undervisas i matematik. "Det finns ingen given metod som passar alla. Men nivågrupperad undervisning och undervisning utanför klassrummet kan vara en väg att gå", säger han.

Heterosexualitet självklar norm i språkundervisningen

Heteronormen är stark och en given referensram som gör att undervisningen flyter på. Det konstaterar Angelica Simonsson som forskat om hur normer om sexualitet och genus skapas och återskapas i språkundervisning på högstadiet.

Film bästa sättet för utbildning i livräddning

Bästa sättet att lära högstadieelever hjärt- och lungräddning är genom filmbaserad, klassgemensam undervisning. Det visar Anette Nord som undersökt olika utbildningsmetoder i livräddning för elever.

Platsen skapar möjligheter för lärande i friluftsliv

Att utgå från plats istället för aktivitet skapar nya infallsvinklar och möjligheter i friluftsundervisningen. Inte minst möjliga samarbeten över ämnesgränserna, visar Jonas Mikaels i sin forskning.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: En skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr av Skolporten ute 4 april!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.

Singapore to expand hands-on learning programme

Students in all primary schools in Singapore will be taught under the Applied Learning Programme by 2023.

Elever tar på sig skulden för bristande möjligheter att lära matematik

Det är inte enbart det svenska språket som kan begränsa möjligheterna för elever med utländsk bakgrund att lära matematik. Den segregerade skolan, utanförskap och föräldrar som inte kan stötta med läxorna hämmar också lärandet. Det visar en ny avhandling som kastar ljuset på elevernas egna berättelser.

Why is ADHD more common in boys than girls?

For every girl diagnosed with ADHD, up to seven boys are diagnosed. Researchers looked at risk factors, the role of genetics, and mental health for clues.

Forskaren: Nyanlända ungdomar ser positivt på jämställdhet

Synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet bland nyanlända ungdomar är mer positiv än vad som förmedlas i media, säger Mehrdad Darvishpour vid Mälardalens högskola.