Jämförelser kraftfullt verktyg i undervisning om folkmord

När elever får jämföra olika folkmord med varandra skapas en djupare kunskap om de bakomliggande historiska processerna. Det visar Steven Dahl som genom en designstudie vill lyfta diskussionen om vad som utmärker en framgångsrik undervisning om folkmord i ämnet historia.

Steven Dahl
Steven Dahl

Född år 1966
Bor i Nacka

Disputerade 2021-11-12
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Lärdomar av folkmord: Undervisning och lärande som historisk tolkning och orientering

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat länge som gymnasielärare i historia och samhällskunskap och i den rollen insåg jag att ju mer erfaren jag blev som lärare, desto svårare tyckte jag det var att undervisa om Förintelsen och andra folkmord. Frågor jag funderade kring var vad eleverna gjorde med den här kunskapen, vad är det för lock som lyfts i undervisningen om folkmord? Historieundervisningen handlar många gånger om lidande, krig och andra svårigheter som människan utsatts för. Samtidigt är läroplanen tydlig i sina skrivningar om att skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och framtiden. Här finns ett spänningsförhållande som historieläraren behöver förhålla sig till, som jag ser det.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om att fördjupa diskussionen om vad det är eleverna ska lära sig när de studerar folkmord, samt att ge några vägledande principer för historielärare när de planerar ett tema om folkmord. Jag är särskilt intresserad av att utforska frågan om hur historieundervisningen kan utformas så att eleverna ges förutsättningar att formulera historiska lärdomar, utan att offra grundläggande historievetenskapliga värden.

– Tillsammans med tre historielärare har jag genomfört och utvärderat en historieundervisning som utformats för att ge eleverna förutsättningar att både fördjupa sina historiska kunskaper om folkmord och utveckla sin förmåga att använda historien i nutiden för att påverka framtiden, det vill säga att dra lärdomar av historien för att använda dem i vardagen. I den här undervisningen prövar vi idén att jämföra tre folkmord: folkmordet i Rwanda, Förintelsen och det armeniska folkmordet – för att undersöka likheter och skillnader och därifrån kunna identifiera tidiga varningssignaler. Sammantaget deltog 150 gymnasieelever från två olika skolor i projektet som sträckte sig över åtta lektioner.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att jämförelser mellan olika folkmord är ett kraftfullt grepp om historieundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att både fördjupa sina historiska kunskaper om folkmord och utveckla sin förmåga att dra lärdomar av historien. Varje folkmord är i viss mening unikt och med den här jämförande undervisningen framträder det unika ännu tydligare. Samtidigt synliggörs mönster i historien när folkmord jämförs med varandra, exempelvis att det i de tre aktuella folkmorden som ingår i denna studie finns en extremt nationalistisk ideologi som används aktivt av förövarna för att mobilisera majoritetsbefolkningen mot en minoritetsgrupp.

– Poängen med att belysa folkmord utifrån ett jämförande perspektiv är att det också synliggör det handlingsutrymme som finns tidigt i de här processerna. Det vill säga, det utrymme som finns för var och en att ta ställning till, och som kan vara avgörande för att begränsa eller stoppa en process som kan eskalera till ett folkmord. Det här utrymmet minskar med tiden för att i vissa fall bli i det närmaste obefintligt när samhällsutveckling eskalerat till ett fullskaligt folkmord. Detta är en viktig insikt som många elever erövrar efter att ha deltagit i undervisningen.

– Vidare bidrar det jämförande perspektivet till att många elever förstår att handlingsutrymmet kan variera stort mellan olika folkmordssamhällen. Resultaten visar därmed att en jämförande undervisning om folkmord ger eleverna redskap för att fördjupa sina reflektioner över det egna ansvaret när de ser orättvisor och en uppdelning mellan ”vi och dem” i dagens samhälle.

Vad överraskade dig?

– Jag slogs av de kvalificerade frågor som eleverna ställde under och efter de åtta undervisningstillfällena. En elev frågade exempelvis ”hur startade idén om folkmordet, och av vem?” För en annan elev aktualiserades frågan: ”skulle även vi kunna utföra ett folkmord?” Elevernas frågor är besläktade med frågor som även vi forskare ställer när vi försöker förstå hur en samhällsutveckling kan mynna ut i ett folkmord, eller brottas med frågan om även ”vi” skulle kunna utföra ett folkmord. Det är viktigt att lyssna på elevernas frågor, dels för att de är tänkvärda, dels för att historieämnet blir mera relevant för eleverna och därmed meningsfullt för dem.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att såväl verksamma som blivande historielärare kan ha det, liksom lärare på lärarutbildningarna. Men också de som arbetar med historieämnets styrdokument då mina resultat belyser frågan vad elever förväntas lära sig av undervisningen om folkmord. Avhandlingen är också ett bidrag till det historiedidaktiska fältet.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2022-01-27 19:37 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Stort fokus på bedömning i historieundervisningen

Historielärare är måna om att anpassa undervisningen efter såväl läroplan som elever, och historieundervisningens fokus riktas allt mer mot bedömning. Det visar Jessica Jarhalls avhandling.

”Tänk-om”-frågor viktigt för elever i historia

Gymnasieelever använder gärna "tänk-om"-frågor när de förklarar historiska skeenden. Det konstaterar Joakim Wendell som forskat om hur lärare och elever hanterar historiska förklaringar.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som huvudmannen beslutat om, blir ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd. Men detta leder sällan till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser