Känsla av utanförskap hos barn med migrationsbakgrund

Birgitta Ljung Egeland har intervjuat barn med migrationsbakgrund om deras erfarenheter av den svenska skolan. I barnens berättelser framträder en känsla av utanförskap – de flesta har aldrig varit hemma hos ett svenskt barn, trots att de har bott hela sitt liv i Sverige. Ändå är barnens berättelser allt annat än eländesskildringar menar hon.

Birgitta Ljung Egeland
Birgitta Ljung Egeland

Född 1965
i Västerås

Disputerade 2015-06-04
vid Karlstads universitet


AVHANDLING
Berättelser om tillhörighet - om barn med migrations-bakgrund på en mindre ort

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är intresserad av barn med migrationsbakgrund och deras erfarenheter av att gå i skolan i Sverige idag. Vi vet väldigt lite om yngre barns erfarenheter, särskilt på mindre orter. Barns erfarenhet av migration är ett angeläget ämne för alla.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen utgår från barnens livsberättelser. Jag har bett barn mellan 9 och tretton år som bor på mindre orter berätta om sina erfarenheter av den svenska skolan. Jag har träffat dem flera gånger och har undersökt hur deras sociala nätverk ser ut – känslan av tillhörighet är centralt i min avhandling.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Studien visar en variation och komplexitet i barnens erfarenheter. Det viktigaste bidraget är att visa vad barnen själva lyfter fram som väsentliga erfarenheter av tillhörighet. De beskriver hur deras familjer medvetet har valt att stanna kvar, eller flytta till, den mindre orten för att barnen ska lära sig svenska och få svenska kompisar. Det innebär ofta att föräldrarna själva offrar en möjlighet till arbete eller större socialt umgänge. Familjerna är ofta de enda i sin etniska grupp på orten.

– Det som barnen berättar mest om är kamratrelationer, att klara skolan och resor till hemlandet – både sådana som man har gjort och som man drömmer om att kunna göra. Det är väldigt starkt emotionella och relationella berättelser. Barnen söker hela tiden nya vägar att bli del av en social gemenskap.

– I barnens berättelser framträder en känsla av utanförskap som är oroväckande. Barnen upplever att det är svårt att få svenska kompisar utanför skolan och att det finns lite utrymme för olikhet. De strävar efter att kunna känna stolthet över sitt ursprung och här menar jag att skolan har en viktig roll. Skolan är oerhört viktig för de här barnen.

Vad överraskade dig?

– Att det flesta barnen, trots att de har bott på den mindre orten hela, eller större delen av sitt liv, aldrig har varit hemma hos ett svenskt barn eller haft ett svenskt barn hemma hos sig. Trots att de tydligt önskar det. Barnen bor i de enda höghusen som finns på orten och där bor andra barn med migrationsbakgrund, som ofta flyttar in och ut. Många av barnen är väldigt ensamma. Flera av barnen beskriver en upplevelse av att det är förbjudet att tala sitt modersmål i klassrummet, eller använda det som en resurs för lärandet. Det tycker jag är anmärkningsvärt!

Vem har nytta av dina resultat?

– Vi alla! Frågor som rör migration och inkludering berör i allra högsta grad det pedagogiska arbetet i skolan. Skolan har en möjlighet att påverka genom sättet att arbeta och det är viktigt att arbetet utgår från barns erfarenheter men också att det vidgar perspektiven, så det kommer alla barn till del. Det måste ges mer tid i skolan för samtal där barns erfarenheter blir viktiga utan att de alltid måste bedömas!

Sidan publicerades 2015-09-30 13:53 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2015-12-01 09:35 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Stort ansvar för relationer läggs på ensamkommande unga

Ulrika Wernesjös avhandling handlar om hur ensamkommande flyktingbarn i Sverige upplever vardagen i skolan och i samhället i stort.

Låga förväntningar ökar utanförskap

Eleverna från den socialt utsatta förorten hade högre tilltro till framtiden än de som kom från den välbeställda förorten och från glesbygden. Ändå hamnade eleverna från det utsatta området utanför i utbildning och arbetsliv, enligt Joakim Lindgrens avhandling Spaces, mobilities and youth biographies in the New Sweden . En av orsakerna är att lärare hade låga förväntningar och krav på de här eleverna, menar han.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser