Dela:

Känslomässig berg- och dalbana att lära sig programmera

Det är många starka känslor inblandade, både positiva och negativa, när studenter lär sig programmera. Det visar Kristina von Hausswolffs avhandling, där hon har undersökt studenters första möte med programmering.

Kristina von Hausswolff
Kristina von Hausswolff

Bor i Stockholm
Född år 1969

Disputerade 2022-02-17
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
Practical thinking in programming education: Novices learning hands-on

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har jobbat på universitetet i 14 år och har undervisat i datavetenskap och programmering, och blev intresserad av att gå vidare och forska.

Vad handlar avhandlingen om?

– Fokus är 16 till 21-åriga elever och studenter, och hur de förstår programmering när de möter det första gången, samt vilken betydelse det har att skriva kod när man lär sig programmering. Vi har gjort en kontrollerad studie där vi jämför två grupper. Den ena gruppen har fått skriva kod hands-on på tangentbordet och den andra gruppen har suttit bredvid någon som skriver kod, det vill säga hands-off.  Många lärare och studenter är övertygade om att man inte kan lära sig att programmera om man inte skriver kod, men man vet inte riktigt varför det är så eller på vilket sätt. Vi har också gått ut i en autentisk klassrumssituation och intervjuat studenter och tittat på undervisningen i labbsalen, som ett komplement till den kontrollerade studien.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett resultat är att hands-on och hands-off-grupperna fick ungefär samma resultat när det gäller kunskaper direkt efter experimentet, vilket var lite förvånande. Däremot fanns det andra faktorer som skilde sig åt, som kan påverka lärandet positivt på lång sikt. Till exempel hade stressnivån gått ner för de som jobbade hands-on, och deras motivation hade också påverkats positivt. När vi mätte kunskaperna efter en vecka hade hands on-gruppen bättre resultat än hands off-gruppen.

– I den andra studien följde vi studenter på en nybörjarkurs i programmering under en hel termin. Den studien visade att det är en känslomässig berg- och dalbana att lära sig att programmera, och att det är väldigt olika hur studenterna reagerar på det. Eftersom programmering är helt nytt för studenterna är det många som kör fast väldigt snabbt. Det är en av anledningarna till att det blir så emotionellt. I programmering är det många saker som samverkar, som programmeringsspråk, datormiljön, vilken editor man använder, och att man i slutänden ska skriva något och få datorn att utföra det man har tänkt sig. I den här interaktionen, som jag kallar practical thinking, där studenterna skriver och testar vad som händer i interaktion med datorn, kör de ofta fast eftersom de har ganska begränsad kunskap. Det gör att de blir väldigt frustrerade, men de blir också otroligt glada när det fungerar, så det är både positiva och negativa känslor.

Vad överraskade dig?

– Att det var så mycket känslor inblandade i programmering. Hypotesen när vi startade var att det här med lärande hands-on har något med det motoriska centret i hjärnan att göra, att själva rörelsen i sig har en betydelse. Men det vi hittade var att det finns sociala och emotionella faktorer i lärsituationen som har betydelse både för hur man uppfattar sig själv som programmerare, om man tycker att man är bra eller dålig, men också för om man vill fortsätta med programmering. Så det har en betydelse för vilka som går vidare och blir programmerare.

Vem har nytta av dina resultat?

– Den är skriven för alla som undervisar datavetenskap på universitetsnivå, eftersom programmering är en nyckelkompetens i ämnet datavetenskap. Men det finns ju programmeringskurser även på gymnasieskolan där många lärare kanske inte har fått så mycket övning, och i grundskolan, där lärare i matematik och teknik ska undervisa i ämnet. Jag tänker att de lärarna har nytta av att fundera på vad programmering är och hur man kan undervisa i det.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2022-04-28 11:00 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Programmering i matematik – Digital kurs!

I den här kursen får du grundläggande kunskaper i programmering, samt tekniker för att undervisa och väcka elevernas intresse. I film och text guidar Mikael Tylmad dig genom praktiska övningsuppgifter. Flexibel start, tydligt upplägg och tillgång till kursen i 6 månader. Pris 996 kr ex. moms. Kursintyg ingår!

Storföretag påverkade införandet av programmering i skolan

Privata storföretag och andra externa aktörer bidrog aktivt och påverkade processen med att införa programmering i skolan. Det visar Anthemis Raptopoulou som forskat om den politiska process som ledde till att programmering infördes i den svenska läroplanen.

Vag läroplan skapar osäkerhet kring programmering

Det har gått några år sedan programmering infördes i läroplanen, men fortfarande saknar lärare riktlinjer kring vad eleverna ska lära sig. Det visar Peter Vinnerviks avhandling om lärarnas uppdrag med programmering i undervisningen.

Komplex process bakom programmering i teknikämnet

Elever förstår sina egna programmerade konstruktioner på ett sätt och programmerade vardagsföremål på ett annat sätt. Det konstaterar Anne-Marie Cederqvist som har undersökt mellanstadieelevers förståelse av struktur och funktion i olika programmerade tekniska lösningar.

Lärare behöver mer kompetens för att integrera programmering i matte och teknik

Lärare har inte tillräckliga kunskaper för att integrera programmering i ämnesundervisningen i matematik och teknik. Det här får allvarliga konsekvenser för undervisningen, menar Lechen Zhang. 

IT-studenter formas till tekniska problemlösare

Utbildning i datavetenskap och IT tycks inriktad mot teknisk problemlösning. Det konstaterar Anne-Kathrin Peters som visar att studenter med ett bredare intresse ofta hoppar ofta av eller tänker om.

Psykologi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i psykologi på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Ta del av föreläsningar om aktuell forskning inom psykologi. Delta på plats i Stockholm 7 okt eller via webbkonferensen 17-31 okt.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som huvudmannen beslutat om, blir ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd. Men detta leder sällan till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

”Mobiltelefonförbud inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson som undersökt högstadie- och gymnasieelevers resonemang om användningen av privata mobiltelefoner i klassrummet.

Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Känsla av sammanhang, Kasam, och självkänsla är två viktiga resurser för ungdomars psykiska hälsa. Det är något som skolan, däribland elevhälsan, behöver jobba ännu mer med, menar Kristina Carlén som forskat om faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Kompetensutveckling kring autism för ökad likvärdighet

Kompetensutveckling för skolpersonal om autism bidrar till ökad likvärdighet och inkludering. Bäst resultat nås när hela personalgruppen deltar i insatsen, visar Linda Petersson-Bloom i sin avhandling.

Känsla av utanförskap hos unga som har intellektuell funktionsnedsättning

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning upplever ett starkt utanförskap, och ser sig inte inkluderade på samma villkor som andra medborgare i samhället. Det visar Jenny Rosendahls forskning.

Lärarstudenter behöver diskutera bedömning i engelskämnet

Mer diskussion under lärarutbildningen om bedömning och betygssättning i engelskämnet kan stärka studenterna och skapa en mer jämlik bedömning. Det visar Anna-Marie Csöreghs avhandling i ämnet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer