Kön görs icke-relevant i waldorfförskolan

Pedagogernas konsekventa handlande och holistiska synsätt bidrar till att kön görs icke-relevant i waldorfförskolan. – Det var en aha-upplevelse, säger forskaren Sara Frödén om det oväntade resultatet i sin avhandling.

Sara Frödén
Sara Frödén

Född 1973
i Örebro

Disputerade 2012-05-25
vid Örebro universitet


AVHANDLING
I föränderliga och slutna rosa rum: En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola

 Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har länge varit intresserad av könsforskning. Relationen kön och barn väcktes när jag själv fick barn och sedan arbetade som förskollärare.

 Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en etnografisk studie, ett fältarbete där jag följt en waldorfförskolas verksamhet i tre terminer. Jag har studerat dess materiella och rumsliga utformning och övergripande pedagogiska intentioner. Jag har intervjuat två pedagoger med en grupp om 17 barn och studerat betydelsen av kön på den här platsen och praktiken. Studien tar ett helhetsgrepp om inomhusverksamheten. Till stor del består avhandlingen av empiriska skildringar av praktiken och hur verksamheten struktureras och planeras utifrån en holistisk syn på barn.

 Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det var ett oväntat resultat. Vid första anblicken kan praktiken betraktas som ett kvinnligt universum. Med rosa väggar och hemlik inredning, speciella leksaker och material, ett fokus på textilhantverk och pedagoger med moderlig gestaltning kändes förskolan könsstereotyp. Men när jag gick djupare var det inte så. Barnen uppmuntrades att göra samma typ av aktiviteter oavsett kön och de kategoriserades inte utifrån kön. Att till exempel brodera rosa blommor, sy dockor och delta i hushållsarbetet var lika självklart för pojkar och flickor.

– Inte heller i barnens lek lades vikt vid kön. Jag för fram begreppet situerad könsavkodning, vilket innebär att kön görs icke-relevant just i denna kontext. Samtidigt är det inte en könsneutral plats.

 Vad överraskade dig?

– Att pedagogerna var så konsekventa i sitt handlande och hur de bemötte barnen. Att de såg barnen som kroppsliga och själsliga individer snarare än könade varelser. Verksamheten var planerad utifrån viss rytm med aktiviteter och firanden som återkommer. Allt stämde väl överens med deras läroplan.

 Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som jobbar inom förskolan. Praktiken beskrivs i detalj så man kan få uppslag och inspiration och även börja reflektera över sin egen verksamhet. Även inom lärarutbildningen kan resultaten vara till nytta, och för den som är intresserad av waldorfpedagogik. Också för den som är intresserad av arbete med jämställdhet, oavsett ålder. Den kan läsas på olika sätt beroende på ingång. Avhandlingen skiljer sig från annan könsforskning genom att fokusera på det materiella och rumsliga – platsen som sådan – och inte enbart studera interaktionen mellan pedagog och barn.

Sidan publicerades 2012-06-13 15:19 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-06-20 14:05 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Fokus på likheter i förskolans jämställdhetsarbete

Hierarkier och variationer bland flickor och pojkar uppmärksammas inte i någon större utsträckningi förskolans jämställdhetsarbete, som till stor del handlar om att behandla flickor och pojkar lika.Det visar Charlotta Edströms avhandling Samma, lika, alla är unika: En analys av jämställdhet iförskolepolitik och praktik .

Demokrati och deltagande: Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv.

Syftet med Maria Rönnlunds avhandling "Demokrati och deltagande: Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv" är att granska skolans demokratifostrande verksamhet som den tar sig uttryck i elevers inflytande och deltagande i beslutsprocesser.

Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek

Vilka positioner hos flickor och pojkar accepteras och vilka möter motstånd i förskolan? Den frågan står i fokus i Christian Eidevalds avhandling " Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek"

Undervisning och lek i fokus när fritidshemmets läroplan togs fram

Undervisning är ett begrepp som successivt har kommit in i fritidshemmets verksamhet. Men många yrkesverksamma har haft svårt att anamma begreppet eftersom det är så starkt förknippat med skolans verksamhet, säger Maria Norqvist som forskat om fritidshem.

Det praktiska i fokus i grundsärskolans slöjdundervisning

Slöjden i grundsärskolan skiljer sig från andra estetiska ämnen, då slöjd oftast undervisas i särskilda lokaler av ämnesspecialiserade lärare. Det framkommer i Anna Sjöqvists forskning om slöjdundervisningens förutsättningar i grundsärskolan.

Olika möjligheter för lärande i naturvetenskap i förskolan

Olika handlingar formar undervisningen i förskolan i olika riktning, vilket också påverkar vilka möjligheter till lärande som skapas för barnen. Det visar Elin Eriksson i sin avhandling om undervisning som tar stöd av förproducerat material.

Flerspråkighet en möjlighet i förskolan

En ny avhandling tar avstamp i erfarenheterna från flyktingvågen år 2015 och vad som då fungerade bra i förskolor med många nyanlända barn. Ett tydligt resultat var hur viktigt det är med en förtroendefull relation till föräldrar, säger forskaren Åsa Delblanc.

Utbildningspolicy tolkas olika på nationell och lokal nivå

Skolan ska främja elevernas kunskapsutveckling, men Ulrika Bergstrands avhandling visar att kommuner i gles- och landsbygd ofta har svårt att genomföra det som förväntas från nationellt håll.

Psykiatriska diagnoser slår hårt mot elevers betyg

Elever med en psykiatrisk diagnos har betydligt sämre skolresultat än de som inte har någon diagnos. Den diagnos som slår absolut hårdast är adhd, och det gäller både flickor och pojkar, visar Cristian Bortes i sin avhandling.

Tävlingsinslag i undervisningen i idrott och hälsa reproducerar genusmönster

När ämnet idrott och hälsa befrias från konkurrens och tävlingsinslag motverkas också genusmönster. Det visar Inga Oliynyk som undersökt lärares didaktiska val ur ett genusperspektiv.

Lekfullhet en förutsättning för undervisning i förskolan

Såväl rektorer som pedagoger förskolifierar begreppet undervisning. Begreppet fylls helt enkelt med innehåll som rimmar med förskolans tradition och kultur, konstaterar Ebba Hildén som forskat om undervisning i förskolan.

Stort steg mellan förskoleklass och årskurs 1 i matematik

Det finns ett stort glapp mellan förskoleklassens matematikverksamhet och den i årskurs 1. Det konstaterar Sofie Arnell som undersökt i vilka sammanhang eleverna möter matematik.

Text integrerat i kroppsligt lärande i idrott och hälsa

När text används i ämnet idrott och hälsa integreras det i det kroppsliga lärandet. Det visar Anna-Maija Norberg som undersökt vilka funktioner text har i ämnets undervisningspraktik.

Komplex process bakom programmering i teknikämnet

Elever förstår sina egna programmerade konstruktioner på ett sätt och programmerade vardagsföremål på ett annat sätt. Det konstaterar Anne-Marie Cederqvist som har undersökt mellanstadieelevers förståelse av struktur och funktion i olika programmerade tekniska lösningar.

Ojämlikt i matematikundervisningen

I Sverige finns det en tydlig ojämlikhet i matematikkunskaperna utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar. Det menar forskaren Victoria Rolfe.

Lyhört bemötande får elever med autism att delta i läs- och skrivundervisning

Ett lyhört bemötande som rymmer både bekräftelse och utmaningar kan få elever med diagnos inom autismspektrum att delta i literacypraktiker, vilket skapar möjlighet till lärande. Det visar Stina Gårlins forskning om läs- och skrivpraktiker i en resursskola.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer