Krav på mätbarhet ger ytlig kunskap

Mikael Segolsson

Född 1968
i Stockholm

Disputerade
2011-02-18

vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Lärandets hermeneutik - tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Bakgrunden är att när jag började arbeta på lärarutbildningen saknade jag en kritisk diskussion omskolsystemet och de begrepp vi rör oss med inom skolan.

Vad handlar avhandlingen om?

– I grund och botten handlar den om synen på skolan. Vilken typ av kunskap och vilkenkunskapssyn ska skolan förmedla? Det är en filosofisk avhandling med en rent teoretisk grund. Jagdriver en filosofisk tes om bildande utbildning . Med det vill jag bidra till en kritisk diskussion omsynen på kunskap i utbildningssystemet. Jag fokuserar på lärandebegreppet och riktar skarp kritikmot effektivitetstanken och den ensidiga inriktningen på mål och resultat. Jag menar att den synenhar medfört att kunskapens giltighet ofta avgörs genom frågor om vad den tjänar till, om den ärmätbar eller om den är ekonomiskt effektiv. Idag värderas kunskap om var vi hittar kunskap högreän kunskap vi bär med oss.Som kontrast till det har jag valt tolkningens och dialogens betydelse för lärandet medbildningstanken som grund. Jag försöker visa ett annat sätt att definiera kunskap än det urvattnadelärandebegrepp som vi rör oss med idag och som kan betyda allt och inget. Den kunskapsattitydjag förordar definierar kunskap som genuin förståelse som formar oss som personer. Kunskaphandlar med andra ord inte enbart om att veta något, utan det är lika mycket ett sätt att vara. Dettainnebär att såväl kunskap som lärande i skolpraktiken bör utgå från bildningstanken som grund. Inteytlighet, effektivitet och mätbarhet

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I en teoretisk avhandling är helheten resultatet. Ett resultat är att undersökningen är ett bidrag tillen kritisk diskussion om kunskap och lärande. Ett annat är att jag visar på hur tolkning och dialogkan förstås och användas för ett lärande med bildningstanken som grund.

Vad överraskade dig?

– Det är nog den stora uppbackning jag har fått. Det är så många som sagt att detta är viktiga frågorför skolan idag

Vem har nytta av dina resultat?

Alla som arbetar med någon form av utbildning. Den nytta avhandlingen gör är att denlägger en grund för kritisk reflektion av utbildningssystemet och dess grundläggandepedagogiska begrepp kunskap och lärande.

Sidan publicerades 2011-02-25 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 13:44 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.