Dela:

Kroppsbaserad kurs hjälpte stressade unga kvinnor

Stressade unga kvinnor som söker hjälp hos ungdomshälsan kan få hjälp av att delta i en kurs där de möter andra jämnåriga i samma situation och samtidigt får arbeta med olika typer av kroppsliga övningar. Det visar Maria Strömbäck i sin avhandling.

Maria Strömbäck
Maria Strömbäck

Född 1965
i Umeå

Disputerade 2014-06-13
vid Umeå universitet


AVHANDLING
Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa – genusmedveten hälsofrämjande intervention

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är fysioterapeut, alltså det som tidigare hette sjukgymnast, och har arbetat länge inom vuxenpsykiatrin. När det startades en ungdomshälsa i Umeå fick jag möjlighet att börja arbeta där. En kollega till mig var doktorand och jag började jobba i hennes forskningsprojekt. Till slut hade vi så mycket data att vi sökte pengar så att även jag skulle kunna fortsätta med en forskarutbildning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Unga kvinnor som söker till en ungdomshälsa för stressrelaterade problem. Jag har försökt få en fördjupad kunskap om vad stress och psykisk ohälsa är, hur det tar sig uttryck och hur man kan förstå psykisk ohälsa utifrån ett genusperspektiv och ett psykosomatiskt perspektiv. Vi har också utvecklat en interventionsmodell i form av en stresshanteringskurs som var både genusmedveten och kroppsbaserad. Vi har gjort fyra delstudier där 65 kvinnor mellan 16 och 25 år ingick. Studierna består dels av intervjuer gjorda före och efter kursen, dels kvantitativa data där kvinnorna har skattat symptom, självbild och kroppsupplevelser före och efter kursen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att kvinnorna har väldigt komplexa symptom, även om de söker för stress. Problematiken innefattar en hel del psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär, till exempel diffus värk, sömnproblem, ont i magen, oro och ångest. Tjejerna kämpade med att försöka leva upp till ideal som man kan koppla till ung femininitet och samtida normer och ideal som att prestera, utbilda sig, få höga betyg, se bra ut och tjäna pengar. Samtidigt berättade de om mer traditionella femininitetsideal som att ta ansvar för människor omkring sig. De ska hantera många olika krav och förväntningar vilket skapar stress. De kände att de inte dög i det sociala samspelet och var inte nöjda med sig själva, vilket också gjorde att de inte mådde bra och var väldigt självkritiska. Det i sin tur ledde till att de kunde uppleva känslor av maktlöshet och meningslöshet.

– Efter kursen mådde de bättre. Kursen var åtta tillfällen och bestod av tre delar: dels möjligheten att prata med andra om stress och hur det är att vara ung tjej, dels kroppsbaserade övningar, avspänningsmetoder och medveten närvaro och dels en möjlighet att reflektera över sig själv i loggböcker och i tystnad under de kroppsbaserade övningarna. Efter kursen hade de signifikant mindre symptom och de var väldigt positiva till att få träffa jämnåriga tjejer i samma situation. De upplevde kursen som en social oas, där de kunde lyssna till andras berättelser men också dela med sig av egna erfarenheter. Det minskade skulden och känslan att det var deras eget fel.

– Kursen gav dem också en möjlighet att närma sig sin kropp, i och med att vi jobbade med fysioterapeutiska metoder. De fick tillgång till sina kroppsliga resurser på ett nytt sätt – de kunde slappna av och må gott i kroppen. De kände också att de hade hittat strategier och kraft att göra vissa förändringar i sina liv, till exempel att säga nej, att prioritera vila och återhämtning eller att välja ensamhet.

Vad överraskade dig?

– Jag blev väldigt överraskad av hur dåligt de mådde, att de hade erfarenhet av våld i nära relationer och mobbning, en del var sjukskrivna eller i en depression. Sedan blev jag överraskad av att en så pass liten insats som interventionen var kunde ge en så stor förändring. När man möter unga i ett tidigt skede finns stora förutsättningar att kunna hjälpa med små medel.

Vem har nytta av dina resultat?

– Min förhoppning är att modellen ska kunna inspirera eller användas av andra som jobbar med unga i skolan, kommuner eller hälso- och sjukvård. Det genusmedvetna förhållningssättet är en viktig pusselbit och jag hoppas att det ska bidra till att man tänker mer genusmedvetet när man utformar modeller och bemöter unga. Jag tror också det är viktigt att bredda kompetensen bland dem som möter unga. De har ofta problem som utgår från kroppen och då kan fysioterapeuter och dietister bidra utifrån sina professioner.

Sidan publicerades 2014-11-12 14:57 av John Miller
Sidan uppdaterades 2014-11-13 13:39 av John Miller


Relaterat

Gemenskap och rutiner får unga flickor att må bra

Meningsfullhet och gemenskap stärker tonårsflickors hälsa, visar Margaretha Larsson i sin avhandling. Studien är baserad på intervjuer med tonårsflickor och fokuserar på hur levnadsförhållanden påverkar deras hälsa.

Går elevernas hälsa att mäta?

Kan hälsosamtalen kan vara ett fungerande sätt att mäta och följa barns hälsa? Forskaren Malin Rising Holmström visar i sin avhandling att hälsosamtalen är en möjlig väg för att följa barnens hälsa under skolåren.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Makerkulturen i fokus med nya begrepp

Materialförståelse är en central del av den så kallade makerkulturen, som bygger på samspel mellan människor, material och maskiner. Det visar Sophie Landwehrs Sydows avhandling.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Gruppdiskussioner kan öka lärandet 

Gruppdiskussioner är ett betydelsefullt sätt att öka elevernas lärandemöjligheter, men de behöver kompletteras med uppföljande helklassdiskussioner. Det visar Jenny Svanteson Westers avhandling.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

”Mobiltelefonförbud inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson som undersökt högstadie- och gymnasieelevers resonemang om användningen av privata mobiltelefoner i klassrummet.

Elevers vardagsspråk påverkar identiteten

Ungas språkanvändning samspelar med identitetsskapande. Det visar Jasmine Bylunds avhandling om hur unga använder språk på fritiden.

Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Känsla av sammanhang, Kasam, och självkänsla är två viktiga resurser för ungdomars psykiska hälsa. Det är något som skolan, däribland elevhälsan, behöver jobba ännu mer med, menar Kristina Carlén som forskat om faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer