”Lägg krutet på grundläggande matematikundervisning”

Grundläggande matematikundervisning är a och o för barn med dyskalkyli. Det gäller inte bara på lägre nivåer utan även när matematiken bli mer avancerad, visar Linda Olsson som forskat om elevers matematiska utveckling.

Linda Olsson

Född 1986
Bor i Landskrona

Disputerade Linköpings universitet
vid 2018-01-19


AVHANDLING
“Count on me!” Mathematical development, developmental dyscalculia and computer-based intervention

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag arbetar som skolpsykolog och under min studietid extraknäckte jag som testledare i ett forskningsprojekt om matematik i skolan. Det insamlade materialet använde jag sedan i mitt uppsatsskrivande och när jag senare började forska kändes det självklart att dyka än djupare i fältet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen består av tre delar, den första handlar om elevers matematiska utveckling. Här har jag studerat närmare 300 elever i årskurs 3 och mätt hur olika matematiska kompetenser hänger samman, från grundläggande antalsuppfattning till mer avancerad matematik.

– I del två undersöks de två gängse förklaringsmodellerna till dyskalkyli. Det ena spåret menar att det beror på medfödd icke-språklig nedsättning som stör inlärningen av såväl siffror och deras betydelse. Den andra förklaringsmodellen anser att den medfödda antalsuppfattningen är intakt, men att dyskalkyli uppstår i inlärningen mellan antal (icke-språkligt) och siffror. Enligt den senare teorin har alltså de med dyskalkyli en normal icke-språklig antalsuppfattning, till skillnad från den första teorin. Av de 300 eleverna har jag plockat ut de som låg absolut lägst i matematiska kunskaper. Varje elev sedan sorterats in under den beskrivning som passar bäst på just dem.

– Avhandlingens tredje del är en datorbaserad interventionsstudie med förskoleklassbarn som under tio minuter i tre veckors tid har fått träna grundläggande matematik i ett datorprogram som jag tagit fram.

Vilka är de viktigaste resultaten?

–  Att grundläggande matematikundervisning är oerhört viktigt. Det här gäller inte bara i matematikens lägre nivåer utan även när ämnet blir mer avancerat. Många lärare tänker kanske att matteproblem ”ger sig med tiden” eller att ”det finns tid att öva på det här senare”. Men studien pekar tydligt på att det är väldigt svårt att hämta igen bristande grundkunskaper. Därför är det viktigt att lägga krutet på just grundläggande undervisning – oavsett nivå. En stor poäng med studien är att den bekräftar just detta. Ett problem inom pedagogiken är att vi inte alltid vet varför vi gör som vi gör.

– Vad gäller förklaringsmodellerna till dyskalkyli finns inga vattentäta skott mellan de båda spåren. Båda stämmer, men inte för alla elever. Min avhandling visar därmed att orsakerna till dyskalkyli är mycket mer komplexa än vad vi tidigare trott.

– Den sista studien visar att tio minuters matematikträning, oavsett design,  under tre veckor ger stora effekter jämfört med kontrollgrupperna. Kort sagt – barn utvecklar mer kunskaper i det de tränar på.

Vad överraskade dig?

– De stora effekter som endast tio minuters matematikträning i tre veckor faktiskt ger. Jag blev mycket imponerad av att en sådan liten insats kan göra så stor skillnad.

Vem har nytta av dina resultat?

– Skolpersonal förstås, främst matematiklärare. Men även skolpsykologer som är med och utreder elever med matematiksvårigheter. Dyskalkyli är fortfarande mycket outforskat område och alla som arbetar med skola behöver mer kunskaper i ämnet.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-11-13 09:36 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-11-22 12:06 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Förskoleklassen, 31 januari-1 februari i Stockholm

Två viktiga dagar för dig som arbetar i förskoleklassen! Ta del av föreläsningar om bl.a. kartläggning om språklig medvetenhet, problemlösning i matematiken, lågaffektivt bemötande, digitalt lärande, källkritik med yngre barn och mycket mer. Välkommen!

Matematik, 29-30 januari 2019

Hur ger vi eleverna rätt förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med matematiska begrepp, strategier och metoder för att kunna föra matematiska resonemang? Ta del av föreläsningar kring prov och bedömning, programmering, begreppskartor samt hur du som lärare kan stimulera till studiemotivation.

Olika slags kamratpåverkan styr val av gymnasieutbildning

Erik Rosenqvist visar i forskning att elever som befinner sig i mitten av betygsskalan påverkas mer av sina klasskamraters utbildningsval jämfört med hög-, respektive lågpresterande elever.

Elevers språkhandlingar formar tre olika identiteter

Ledaren, den motvilliga samt spelevinken är tre olika identiteter som elever formar och antar genom sina språkhandlingar. Det visar Sofia Svensson i sin fallstudie om elevers språkhandlingar.

Digitala verktyg kan stärka elevers läsutveckling

Elever kan öka sin förmåga att ta till sig och producera text med hjälp av digital teknik. Men det sker inte per automatik, utan kräver mycket träning och lärarstöd för att fungera, understryker Thomas Nordström

Hög likvärdighet när matematiklärare bedömer nationella prov

Svenska mattelärare är duktiga att bedöma nationella prov. Den slutsatsen drar Anna Lind Pantzare i sin avhandling om kvalitetsaspekter i de nationella matematikproven på gymnasiet

Lärare från skolutvecklingsprojekt har hög kompetens om särskild begåvning

Elisabeth Mellroth belyser lärarnas perspektiv på att inkludera särskilt begåvade elever i undervisningen. När lärare får chansen att ta del av kunskap och diskutera teorier kring särskild begåvning visar de att de har kompetens att både upptäcka, stödja och bedriva undervisning som inkluderar samtliga elever, konstaterar hon.

Smidig övergång men utan didaktisk diskussion

Det finns ett gott och väletablerat samarbete mellan förskoleklasslärare och grundskollärare när elever går från förskoleklass till årskurs 1. Forskare Pernilla Kallberg konstaterar dock att lärarna sällan diskuterar det didaktiska arbetet i övergångsprocessen.

Många faktorer styr elevers känsla av delaktighet

Funktionsnedsättningar ska inte underskattas men en diagnos i sig ger inte tillräcklig information om elevers känsla av delaktighet. I sin forskning om ungdomars upplevda delaktighet visar Frida Lygnegård att den beror på flera faktorer, som kompisar, stöd från syskon och atmosfären i familjen.

Lärare och barn har olika mål med digitala aktiviteter

Vad händer när digitala verktyg förs in i förskolan? Forskare Malin Nilsen finner att barn och lärare har olika perspektiv på digitala aktiviteter och att pedagogerna har svårt att skapa en gemensam förståelse för vad det tänkta syftet är.

”Lägg krutet på grundläggande matematikundervisning”

Orsakerna till dyskalkyli är mycket mer komplexa än vad vi tidigare trott. Det konstaterar Linda Olsson som forskat om elevers matematiska utveckling.

Så utvecklar gymnasieelever en yrkesidentitet

För att skapa en yrkesidentitet behöver gymnasieelever på yrkesprogram utveckla en lyhördhet över hur man går till väga för att möta servicetagares behov. Det visar Martina Wyszynska Johansson som forskat om hur elever formas som yrkespersoner.

Skolprestationer stark stressfaktor bland unga

Även om skolprestationer är en stark stressfaktor tycks den sociala stressen ha en starkare koppling till psykisk ohälsa över tid. Det visar Malin Anniko som forskat om sambandet mellan stress och psykiska ohälsa bland ungdomar.

Förskolebarnet ur ett posthumanistiskt perspektiv

Förskollärarna plockade snabbt upp och implementerade det nya perspektiv som presenterades i Skolverkets stödmaterial i pedagogisk praktik. Det överraskade forskaren Therese Lindgren som i sin avhandling kritiskt granskat de posthumanistiska idéer som har funnit sin väg in i förskolan.

Det manliga geniet är norm på fysikutbildningen

Anders Johanssons forskning om normer och identiteter på fysikutbildningen visar att stereotypen av fysikern som ett manligt geni är djupt rotad. Högst status har teoretisk fysik medan experimentell fysik ses som något man väljer om man inte klarar de mer krävande teoretiska delarna.

Förståelse för historia kräver både vetenskaplig och existentiell kunskap

Trots nya vetenskapliga rön har läromedlen i ämnet historia inte utvecklats särskilt mycket. Det visar Helén Persson som forskat om synen på historieämnet under 1900-talet fram till idag.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Arne Engström: Kontrareplik till Andreas Ryve

Arne Engström ger en motreplik till Andreas Ryve med flera angående effekten av storskaliga matematiksatsningar. Effekterna är svåra att påvisa och matematikutvecklingsresurser ska därför inte slösas bort på ineffektiva satsningar, menar Arne Engström.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats