Lärare antar olika roller i skriftliga omdömen

I skriftliga omdömen antar lärare olika roller – som rapportör, processare, fostrare eller coach. Det visar Annelie Johansson som forskat om grundskollärares professionella bedömningsspråk.

Annelie Johansson
Annelie Johansson

Född 1981
Bor i Växjö

Disputerade 2018-12-14
vid Linnéuniversitetet


AVHANDLING
Lärares bedömningsspråk: Språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är utbildad ämneslärare i svenska och historia men har mestadels arbetat som lärarutbildare. Kort efter att jag blev antagen som doktorand blev jag delaktig i ett projekt om myndighetsskrivande inom olika yrkesgrupper, bland andra lärare. I samma veva blev det obligatoriskt med skriftliga omdömen i skolan. Detta ledde mig in på just det här ämnet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om grundskollärares professionella bedömningsspråk. Avhandlingen har ett diskursanalytiskt perspektiv, det vill säga studerar text i kontext. Jag har analyserat 2 200 omdömen i samtliga ämnen för elever i årskurs 8, skrivna av lärare från tre olika skolor i två olika län. Av samtliga omdömen har jag näranalyserat 500. Här har jag analyserat språkhandlingar, alltså vad lärarna gör,  bedömningsfokus samt texternas språkliga utformning.

– Vidare har 39 lärare svarat på enkäter om hur de tolkar riktlinjerna för skriftliga omdömen, vilka hjälpmedel de använder och hur deras erfarenheter ser ut. Slutligen har jag intervjuat rektorer om vilka mallar skolan använder för skriftliga omdömen, exempelvis om de tagit fram mallarna själva eller köpt in färdiga och hur mycket inflytande lärarna haft i det arbetet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Övergripande visar resultaten att för att kunna navigera mellan olika riktlinjer och förväntningar på texternas utformning och innehåll antar lärarna olika roller i texterna. De fyra som jag identifierat är: rapportören, processaren, fostraren och coachen. Rapportören tar stöd i att ett omdöme får vara betygsliknande, processaren fokuserar på elevens kunskapsutveckling medan fostraren stöder sig på att ett omdöme får vara bedömning av social utveckling. Coachen har tagit fasta på riktlinjer om att omdömet ska fokusera på det positiva, här syns ofta formuleringar som ”kämpa på” och ”jobba vidare”.

– Som lärare tar man på sig en eller kanske ett par av de här rollerna i de skriftliga omdömena. Med ett undantag – fostraren. Den rollen framträder i flera texter, ofta genom omdömen om ansvarstagande och tilltro till egen förmåga. Men det finns också en rad exempel på texter där lärare bedömer beteenden och egenskaper, trots att de faktiskt inte får det. Vad gäller texternas språkliga utformning uttrycker sig lärarna både byråkratiskt och pratigt och personligt.

– Intervjuerna med rektorerna visar på tre olika sätt som skolor tar fram mallar: På kommunal nivå där lärarrepresentanter varit med och påverkat. Lokalt där rektor själv bestämt hur mallarna ska se ut men med stort utrymme för fritext för lärarna samt kommersiella mallar som köpts in och anpassats lokalt. Enkäterna visar att lärarna både vill ha utrymme för fritext men samtidigt ha en tydlig mall att hålla sig vid. Den kommunalt framtagna mallen möttes av mer motstånd än de båda övriga. Lärarna ansåg den köpta mallen hade balans mellan matris och fritext. En slutsats är att en funktionell mall är tydlig, enkelt utformad och styr utan att begränsa.

– Lärarenkäterna vittnar också om att de skriftliga omdömena är en administrativ börda som upplevs ta tid från undervisning, planering och att stötta eleverna. Flera lärare pekade också på att de inte hade egna datorer och att de digitala systemen är tungarbetade, vilket krånglade till arbetet med att skriva omdömen.

Vad överraskade dig?

– Att lärarna i så stor utsträckning klipper och klistrar när de skriver omdömen. Vissa omdömen var till och med identiskt lika. Men vanligast var att samma formuleringar återanvändes.

– Intressant är också att elevernas personliga egenskaper och beteenden tas upp i de skriftliga omdömena. Ytterligare något som förvånade är att texterna är skrivna utifrån antagandet att elevens mål är kända för mottagarna. Det talas om ”målen” utan att specificera vilka det är.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare och lärarutbildare men också skolledare, skolpolitiker och språkforskare. Jag tror även att föräldrar och elever kan ha nytta av dem.

Susanne Sawander

 

Sidan publicerades 2019-01-10 14:15 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-01-23 11:38 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet?  ”Känslan av meningsfullhet är central för att lyckas i skolan”, säger forskaren Ruhi Tyson.

Snabba råd om att fokusera på lösningar

Vad ska en förskola eller skola göra för att bli bra på att möta barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Och vems ansvar är det? Linda Petersson, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten ger några råd.

Forskningsutblick: Olika sätt att använda fingrarna i subtraktion

Barn som använder fingrarna när de löser matematikuppgifter kan vara olika framgångsrika beroende på hur de gör. I artikeln ”Strukturera eller räkna: olika sätt att använda fingrarna i subtraktion” visar forskarna Angelika Kullberg, Camilla Björklund och Ulla Runesson Kempe att lärare i förskolan kan hjälpa barn att se mönster och utveckla sin förståelse för talens struktur med hjälp av fingrarna.

Recommended annual instruction time in full-time compulsory education in Europe – 2018/19

Did you know that the time available for learning could have a positive effect on students’ learning process, in particular, in the case of disadvantaged students? This report analyses the recommended minimum instruction time in full-time compulsory general education in 43 European education systems for the year 2018/19. (pdf)

Getting physical: How the Flagway game sparks learning and love of math

Flagway is a game designed for kids who have self-doubt about their math skills, enjoy being physical and are in need something way different than worksheets.