Lärare, socialsekreterare och barn som far illa

Per Germundsson

Född 1956
i Växjö

Disputerade 2011-04-15

vid Örebro universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Lärare, socialsekreterare och barn som far illa. Om sociala representationer och interprofessionell samverkan.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har ingått i en forskargrupp som på uppdrag av Myndigheten för skolutvecklingutvärderade samverkan kring barn som far illa. På så sätt kom jag in på samverkansfrågormellan olika professioner som arbetar med barn som far illa.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om de uppfattningar som lärare och socialsekreterare har dels om varandra och dels om barnsom far illa eller riskerar att falla illa. Jag har undersökt vad de här uppfattningarna får förföljder i den interprofessionella samverkan mellan yrkesgrupperna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– De representationer som lärare och socialsekreterare har om varandra och om barn påverkarsamverkansprocessen. Man tycks ha en likartad bild av barnen men om man tittar påsynen som de två yrkesgrupperna har på varandra finns det skillnader. Socialsekreteraresrepresentationer om lärare är huvudsakligen positivt värdeladdade, de handlar om individenoch om lärarnas personliga egenskaper. Däremot tycker de att lärare saknar kunskap kringsocialsekreterare och deras arbetsfält.Om man tittar på lärares representationer om socialsekreterare så är de mer negativtladdade. Lärare tänker mer på socialtjänsten som organisation och inte på den enskildesocialsekreteraren som individ. Det som gör att bilden blir negativt laddad är att det finnsmycket lagar och regler som styr som exempelvis sekretess.

Vad överraskade dig?

– Att man inte i större utsträckning tog upp faktorer kring barnen som är på samhälleligstrukturell nivå. När jag frågade vad personen kom att tänka på kring barn som far illa ellerriskerar att fara illa så var det sällan eller aldrig som det kom upp frågor om fattigdom,segregation eller integrationsfrågor. I forskarsamhället fokuseras ofta strukturella förhållandenmen detta verkar inte ha slagit i genom i praktiken.

Vem har nytta av dina resultat?

– Personer på ledningsnivå inom skolan och socialtjänsten. Om lärarna ofta har en negativ bildav socialtjänsten så kan det bero på frågor om lagstiftning där den enskilde socialsekreterareninte kan ändra på något. Även andra parter som samverkar inom andra yrkesgrupper kan dralärdomar av resultaten.

Sidan publicerades 2011-04-27 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:44 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Vilken skola vill vi ha?

I Sverige har vi backat från inkludering som politiskt mål, medan andra länder ser inkludering som ett sätt att motverka extremism och polarisering i samhället. Det menar Gunnlaugur Magnússon, docent och utbildningsforskare vid Uppsala universitet, som intervjuas i Skolportens magasin.

Konkret digitalisering

Skapandet av en tillgänglig lärmiljö är det viktigaste syftet med digitaliseringen, enligt författarna av boken Digitala möjligheter – i en lärmiljö för alla. 

”Både katederundervisning och elevcentrering fungerar”

Katederundervisning och elevcentrerad undervisning ställs ofta mot varandra. I en ny forskningssammanställning visar Skolforskningsinstitutet att dessa perspektiv kan vara mer eller mindre lämpliga i olika undervisningssituationer och för olika elever i en och samma klass.

Stresstudie på skolbarn: alla skulle må bra av att varva ner

Stressen dyker upp lite varstans. Över att inte hinna i tid, inte prestera tillräckligt bra, inte kunna hantera kompisrelationerna. Distriktssköterskestudenterna Alexandra Warghoff och Sara Persson lät skolbarnen själva beskriva stressen, och nu är orden och tankarna publicerade i en internationell tidskrift.

Är du lönsam, lille vän?

Systemskiftet i svensk skola har skett på tre plan; ekonomiskt, organisatoriskt och genom en pedagogisk decentralisering. Det hävdar sociologen och före detta aktivisten Majsa Allelin i en avhandling där hon menar att skolans lönsamhet ­hamnat helt i fokus.