Dela:

Lärares intressen påverkar undervisning om klimatet

Mikaela Hermans
Mikaela Hermans

Född 1976
Bor i Korsholm, Finland

Disputerade 2016-11-04
vid Åbo Akademi


AVHANDLING
Från förståelse till agerande: niondeklassares och geografilärares syn på klimatförändringen och undervisningen om klimatförändringen

Det finns stor konflikt mellan syftet med klimatundervisningen och vad som faktiskt sker i skolan, menar Mikaela Hermans som har studerat klimatundervisningen i den finlandssvenska skolan.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Natur och miljö har legat mig varmt om hjärtat ända sedan jag var liten. Jag är ämneslärare i biologi och geografi och när jag genom ett projekt fick möjlighet att forska ville jag fördjupa mig i klimatförändringen från ett miljöpedagogiskt perspektiv. Det kändes i högsta grad aktuellt och relevant.

Vad handlar avhandlingen om?

– Hur niondeklassare och geografilärare i den finlandssvenska skolan ser på och förhåller sig till klimatförändringen och undervisningen om klimatförändringen. Det handlar om hur de här grupperna ser på bakgrunden till, följderna av och åtgärder mot klimatförändringen, hur de förhåller sig känslomässigt och hur de ser på undervisningen om klimatförändringen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I båda grupperna, särskilt bland eleverna, fanns de som menade att det är oklart på vilket sätt människan påverkar klimatet. Både elever och lärare ansåg vanligen att klimatförändring är något som inte påverkar dem själva. Då var det också logiskt att deras villighet att vidta åtgärder för att minska den egna påverkan på klimatet var rätt liten. De elever som intresserade sig för miljöfrågor hade däremot högre villighet till förändring än andra. Tydligt var också att lärares personliga prioriteringar och syn på klimatförändringen återspeglades i undervisningen. De som själva var intresserade av natur och engagerade sig i en klimatvänlig livsstil ville också få eleverna att agera. Samtidigt gav både elever och lärare uttryck för att undervisningen inte hjälper elever att vidta åtgärder och det finns en stor konflikt mellan vad forskare anser är huvudsyftet med klimatundervisningen och vad som faktiskt händer i skolan.

Vad överraskade dig?

– Flera saker, men framför allt att ingen av lärarna var bekant med vad den nationella läroplanen säger om klimatundervisningen. Men då ska jag säga att den gamla läroplanen är från 2004. Nu har vi fått en ny som trätt i kraft under hösten och skulle jag ställa samma frågor nu kanske den skulle vara mer bekant.

– Jag hade heller inte väntat mig att det bland geografilärarna skulle finnas en som kallade sig själv klimatskeptiker. Det märktes också i hans undervisning.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som är intresserade av undervisning om klimatförändringen. En konkret nytta är att jag tagit fram riktlinjer för lärarutbildning, lärarfortbildning och för skolans undervisning om klimatförändringen.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2016-11-24 11:08 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2016-11-30 15:25 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

”Naturvetenskap måste sättas in i ett sammanhang”

Susanne Walan har utforskat en undervisningsmodell i NO som utgår från att sätta in ämnet i ett sammanhang som är intressant för eleverna. Lärare som testade metoden tyckte att den fungerade "alldeles lysande".

Mycket snack och lite verkstad när det gäller hållbarhet

Ingela Bursjöö har undersökt vad som krävs för att skapa goda förutsättningar för att arbeta med hållbarhetsfrågor i skolan. ”Jag har samlat in data under sju år från yrkesverksamma lärare och lärarstudenter för att se hur de arbetat med hållbarhetsfrågor”, säger hon.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Makerkulturen i fokus med nya begrepp

Materialförståelse är en central del av den så kallade makerkulturen, som bygger på samspel mellan människor, material och maskiner. Det visar Sophie Landwehrs Sydows avhandling.

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som huvudmannen beslutat om, blir ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd. Men detta leder sällan till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

Gruppdiskussioner kan öka lärandet 

Gruppdiskussioner är ett betydelsefullt sätt att öka elevernas lärandemöjligheter, men de behöver kompletteras med uppföljande helklassdiskussioner. Det visar Jenny Svanteson Westers avhandling.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

”Mobiltelefonförbud inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson som undersökt högstadie- och gymnasieelevers resonemang om användningen av privata mobiltelefoner i klassrummet.

Elevers vardagsspråk påverkar identiteten

Ungas språkanvändning samspelar med identitetsskapande. Det visar Jasmine Bylunds avhandling om hur unga använder språk på fritiden.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer