Lärares övergång från utbildning till arbete

Daniel Hultell

Född 1980

i Stockholm

Disputerade
2011-04-28

vid Karolinska Institutet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Lost in transition? A study of newly graduated teachers' experiences during the initial period of employment

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en personalvetarexamen i grunden och jag tyckte att det var intressant att titta påutbrändhet och arbetsengagemang, det låg också väldigt i tiden när jag började forska.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar främst om upplevelsen av utbrändhet och arbetsengagemang hosnyutexaminerade lärare under den första tiden i arbetslivet. Jag har utgått från en storenkätundersökning med personer som var registrerade på lärarutbildningar och som hadetvå år kvar på utbildningen. Personerna har först fått besvara två enkäter under de sistaåren på utbildningen och har sedan följts upp årligen under de tre första åren i arbetslivet.Frågorna täcker många olika områden och har koppling till utbildningens kvalitet samt denpsykosociala arbetsmiljön men det ingår även frågor av mer privat karaktär som hur man mårpsykiskt och hur ens privatliv ser ut.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Om man jämför mina resultat med det som tidigare forskning har sett så visar det sig attde som ingår i studien verkar klara övergången mellan utbildning och arbetslivet bra. Dehar generellt sett låga nivåer av utbrändhet och är engagerade i sitt arbete de tre första åren.Vanligtvis är det just den övergången som resulterar i mycket oro och stress. Min forskningvisar att de tre största riskfaktorerna för att bli utbränd är om man upplever att förväntningarpå arbetslivet inte infrias, om man inte anser sig ha tillräckligt med kompetens för sitt arbetesamt om man har en dålig balans mellan arbetsliv och privatliv.Många i studien upplever att de inte har fått alla grundläggande kunskaper på utbildningen,exempelvis när det kommer till att göra prov, sätta betyg eller att ha kontakt med föräldrar så det finns utvecklingsområden för lärarutbildningen.

Vad överraskade dig?

– Jag hade förväntat mig att personerna i studien skulle må sämre än de faktiskt gjorde, settutifrån tidigare forskning. Så det var en positiv överraskning. Det fanns de som hade problemmen de flesta klarade sig bra.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förhoppningsvis arbetsgivare, studenter och lärare på lärarutbildningar.

Här hittar du länken till enkätundersökningen LÄST – Lärares Tillvaro i Utbildning och Arbete:

Sidan publicerades 2011-06-15 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:34 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer