Lärares övergång från utbildning till arbete

Daniel Hultell

Född 1980

i Stockholm

Disputerade
2011-04-28

vid Karolinska Institutet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Lost in transition? A study of newly graduated teachers' experiences during the initial period of employment

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en personalvetarexamen i grunden och jag tyckte att det var intressant att titta påutbrändhet och arbetsengagemang, det låg också väldigt i tiden när jag började forska.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar främst om upplevelsen av utbrändhet och arbetsengagemang hosnyutexaminerade lärare under den första tiden i arbetslivet. Jag har utgått från en storenkätundersökning med personer som var registrerade på lärarutbildningar och som hadetvå år kvar på utbildningen. Personerna har först fått besvara två enkäter under de sistaåren på utbildningen och har sedan följts upp årligen under de tre första åren i arbetslivet.Frågorna täcker många olika områden och har koppling till utbildningens kvalitet samt denpsykosociala arbetsmiljön men det ingår även frågor av mer privat karaktär som hur man mårpsykiskt och hur ens privatliv ser ut.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Om man jämför mina resultat med det som tidigare forskning har sett så visar det sig attde som ingår i studien verkar klara övergången mellan utbildning och arbetslivet bra. Dehar generellt sett låga nivåer av utbrändhet och är engagerade i sitt arbete de tre första åren.Vanligtvis är det just den övergången som resulterar i mycket oro och stress. Min forskningvisar att de tre största riskfaktorerna för att bli utbränd är om man upplever att förväntningarpå arbetslivet inte infrias, om man inte anser sig ha tillräckligt med kompetens för sitt arbetesamt om man har en dålig balans mellan arbetsliv och privatliv.Många i studien upplever att de inte har fått alla grundläggande kunskaper på utbildningen,exempelvis när det kommer till att göra prov, sätta betyg eller att ha kontakt med föräldrar så det finns utvecklingsområden för lärarutbildningen.

Vad överraskade dig?

– Jag hade förväntat mig att personerna i studien skulle må sämre än de faktiskt gjorde, settutifrån tidigare forskning. Så det var en positiv överraskning. Det fanns de som hade problemmen de flesta klarade sig bra.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förhoppningsvis arbetsgivare, studenter och lärare på lärarutbildningar.

Här hittar du länken till enkätundersökningen LÄST – Lärares Tillvaro i Utbildning och Arbete:

Sidan publicerades 2011-06-15 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:34 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer