Lärarstudenter behöver diskutera bedömning i engelskämnet

Bedömning är ett komplext fenomen. Mer diskussion under utbildningen kan stärka studenterna genom att visa på olika möjliga val inför det kommande arbetet med bedömning och betygssättning av elevers prestationer, visar Anna-Marie Csöreghs avhandling. 

Anna-Marie Csöregh
Anna-Marie Csöregh

Född år 1967
Bor i Stockholm

Disputerade 2022-10-07
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Fairest of them all? Assessment identity development among Swedish student and novice teachers of English as a foreign language

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat som grundskollärare i tjugo år varav de sista tio som ämneslärare på högstadiet. Det var turbulenta år runt 2011 vad gäller bedömning och många frågor väcktes både inom mig och mellan oss kollegor i arbetslag och ämneslag. Dessa frågor försöker jag fortfarande få svar på fast nu med en större överblick än då.

 Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om lärarstudenter och nyutexaminerade lärares uppfattningar och antaganden om bedömning i engelskämnet på mellanstadiet och hur dessa ändras över tid.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Resultaten stärker bilden av att bedömning är ett komplext fenomen där lärare balanserar utbildningssystemets krav på ansvarighet och nationell jämlikhet med den egna känslan för rättvisa och pedagogiskt ansvar för eleverna. Resultaten av denna balansakt blir olika för olika lärare i en bedömningssituation, vilket gör att man kan prata om olika bedömningsidentiteter hos lärare.

– Mina resultat belyser dessa olika bedömningsidentiteter och hur de är positionerade inom systemet i en modell. Även om verkligheten naturligtvis är mer flytande och komplex, blir olika bedömningsidentiteter synliggjorda och därmed kan de diskuteras öppet. Det betyder också att man kan se på de olika positionerna med acceptans och något som förekommer naturligt. På så vis kan lärare diskutera olika positioneringar utan att det innebär en direkt värdering av den egna bedömningspraktiken vilket i förlängningen kan möjliggöra en höjd medvetenhet och mer jämlik bedömning.

– Diskussionen om bedömningsidentiteter borde dessutom tas upp redan under utbildningen där den kan stärka studenterna genom att visa på olika möjliga val som kan göras inför det kommande arbetet med bedömning och betygssättning av elevers prestationer.

Vad överraskade dig?

– Att lärarstudenters kunskaper om bedömning i engelskämnet verkar vara så begränsad. Engelska är ju trots allt ett av tre kärnämnen. I de fall studenter anger att de fått kunskaper om bedömning inom specifika ämnesområden nämner de alltid matematik och svenska men nästan aldrig engelska.

Vem har nytta av dina resultat?

– Främst lärarutbildare samt blivande och verksamma lärare – även i andra ämnen än engelska – men alla som är intresserade av bedömning och identitet har något att hämta.

Susanne Rydell

Sidan publicerades 2022-11-10 11:49 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Bedömningskriterier tolkas olika av språklärare

Det finns en viss variation i hur lärare tolkar och viktar olika bedömningskriterier. Det konstaterar Maria Håkansson Ramberg som undersökt språklärares bedömning av elevtexter på tyska.

Ojämlik bedömning av andraspråksinlärare på flerspråkiga skolor

Bedömningen på flerspråkiga skolor är inte jämlik eftersom elever får olika tillgång till språket. Det visar Helena Reierstam som menar att lärare behöver få bättre förutsättningar för bedömning av andraspråksinlärare.

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen på konferens om engelskundervisning på högstadiet och gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av ny didaktisk forskning och få inspirerande verktyg för undervisningen. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 16 februari.

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Fortbilda dig inom engelska för högstadiet och gymnasiet! Kunniga föreläsare ger dig ämnesfördjupning, ny didaktisk forskning och inspirerande verktyg för undervisningen. Delta i Stockholm 16–17 mars 2023 eller se inspelade föreläsningar när det passar dig, 23 mars–20 april.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Känslor gentemot skolan kan påverka högstadieelevens prestationer på lång sikt

Finns det ett samband mellan högstadieelevers skolrelaterade utmattning, engagemang och prestationer i matematik? Ja, det gör det, också på lång sikt. Det visar en undersökning vid Åbo Akademi.

Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Nya sätt att prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet, visar en studie från Stockholms universitet.

Stärker Skolinspektionen kvalitén i svensk skola?

Skolinspektionen ska bidra till att stärka kvaliteten i skolan genom sin inspektionsverksamhet. Hittills har dock få utvärderingar gjorts på hur väl Skolinspektionen möter denna målbild och de flesta av dessa är av en deskriptiv natur. I denna artikel analyseras effekterna av skolinspektioner mellan åren 2017–21. (pdf)

Så kan vi prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet visar en studie från Stockholms universitet.