Läroplanen både stjälper och hjälper svensklärarna i Finland

Hur ser svensklärare i Finland på relationen litteratur och livskunskap? Och vad får de för stöd från läroplanen? Katarina Rejman visar att läraren viktar litteraturen högt och har tydligt för sig vad livskunskap är, men deras relation till läroplanen är problematisk.

Katarina Rejman
Katarina Rejman

Född 1961
i Helsingfors

Disputerade 2014-01-10
vid Åbo Akademi


AVHANDLING
Litteratur och livskunskap. Modersmålslärarens berättelse om undervisningen i årskurs 7-9

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Av den enkla anledningen att jag jobbat som svensklärare i årskurs 7 till 9 och alltid upplevt att litteraturundervisningen varit en utmaning. Dels när det gäller att veta hur man ska ta sig an litteraturen, vilken ingång man ska ha, dels hur man ska väcka högstadieelevers engagemang och läslust.

Vad handlar avhandlingen om?

– Hur svensklärare i Finland uppfattar arbetat med litteratur i undervisningen. Läroplanen säger att modersmål och litteratur/svenska som läroämne är ett livskunskapsämne och jag ville veta hur lärarna gör för att det ska bli livskunskap.

– Jag har intervjuat nitton svensklärare om deras syn på litteratur som livskunskap men också hur de ser på läroplanen, är den ett stöd i deras arbete?

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Svensklärare i Finland tycker att litteraturen är väldigt viktig och att livskunskapsdimensionen är central. Språkkunskapen kommer i andra hand, den når man via litteraturen. Livskunskap uppfattas bestå av fyra delar: 1. Personlighetsutveckling och identitetsskapande. 2. Fronesis, en praktisk visdom om hur man ska bete sig socialt, vad som är rätt och fel. 3. Demokrati, hur vårt samhälle är organiserat. 4. Existentiella frågor om liv, död, vänskap, ensamhet.

– Lärarna har ett problematiskt förhållande till läroplanen. De söker stöd i läroplanen eftersom de sällan använder läroböcker. Men läroplanens högt ställda och rätt abstrakta mål ger lärarna stor beslutsfrihet, vilket också skapar en viss osäkerhet.

– Svenskämnet har en enorm bredd och läroplanen hjälper inte till att vikta de olika delarna vilket skapar stress hos lärarna och en känsla av att inte hinna med.

Vad överraskade dig?

– Att läraren tillskriver litteraturen en så stor betydelse, och också att de har en sådan stor tilltro till att kunna ge eleverna läslust. Läraren tror på sin profession och är vid gott mod. De har stor tilltro till skolans förmåga att lotsa eleverna in i läsandets värld.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare som jobbar med litteratur i sin undervisning. Jag är lärare ut i fingerspetsarna och kan inte låta bli att skriva avhandlingen på ett sätt som kan hjälpa lärare i det praktiska.

– Jag har gjort en didaktisk litteraturtrappa som jag tror kan vara ett gott stöd när det gäller val av texter, lässtrategier och identifiering av vad eleverna ska kunna när det gäller läsning.

Hanna Nolin

Sidan publicerades 2014-04-08 13:41 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2014-04-11 15:24 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Samtal om böcker viktiga för läsförståelsen

Catarina Schmidts forskning visar på vikten av ett aktivt arbete kring texter i skolan som integrerar samtal om böckers innehåll, men också att barn görs delaktiga i bearbetningen av sin egen textproduktion.

Läsförståelse – en nyckel till framgång

Sverige bör inspireras av Kanada när det gäller läsförståelse. Det menar Barbro Westlund, som i sin avhandling jämfört de båda länderna.

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

ULF – där skolans behov bestämmer forskningen

Hur ser lärares utmaningar ut på specifika förskolor och skolor idag? Den frågeställningen undersöks i ULF-projekt vid Högskolan i Borås.    

Framgångsrika anpassningar behöver följa med vid övergångar

Förskolan och skolan genomförde ett projekt för att öka kunskapen om barn och elever med NPF. Då blev det tydligt att de också behövde se till att framgångsrika anpassningar följde med i övergångar.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser