Läs- och skrivsvårigheter hos vuxenstuderande

Nadja Carlsson

Disputerade 2011-06-10

vid Göteborgs universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
I kamp med skriftspråket. Vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i ett livsvärldsperspektiv

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Som gymnasielärare i svenska blev jag helt ställd av att en av mina elever var så duktig i detmuntliga men inte alls kunde skriva. Efter att ha gått speciallärarutbildningen tjänstgjorde jag påheltid på Komvux och mötte där studerande med läs- och skrivsvårigheter som på olika vis hadesvårigheter med skriftspråket.

Vad handlar avhandlingen om?

– Genom att följa och samtala med ett femtiotal studerande har jag i ett livsvärldsperspektiv försöktbeskriva vilka svårigheter de studerande upplevde vid sina studier, i vilka situationer svårigheternavisade sig och vilka konsekvenser detta innebar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Studier på högre nivå innebär en kamp inom tre olika spänningsfält. Det första handlar omkollisioner inom olika områden som den som automatiserat läsning och skrivning är omedveten om: att förstå abstrakta uttryck, kunna namn på personer, platser och förkortningar,kunna uttala främmande ord, kunna stava, följa anvisningar och instruktioner, fylla i blanketter och orientera sig i tid och rum.
Det andra handlar om kollision med den egna förmågan, när det gäller att läsa och förstå, läsa ochlära, dokumentera inlärd kunskap, vilket framför allt framkommer vid skriftliga redovisningar.Det skriftliga över huvud taget kan innebära svårigheter, framför allt kräver både läsning ochskrivning mer tid. Det handlar också om svårigheter i samband med inlärning av främmande språk.
Det tredje fältet handlar om det existentiella, att det är lätt att känna utanförskap ochannorlundaskap, att inte vara lika mycket värd som andra. Det gäller att acceptera och förlika sigmed sin funktionsnedsättning och att lära sig att bemöta den.

Vad överraskade dig?

– Framför allt var det kanske att det framkom sådana olikheter människor emellan. Genommotivation, intresse och därmed förkunskap kunde många ta sig igenom sina svårigheter och uppnåresultat i sina studier.

Vem har nytta av dina resultat?

– Eftersom så många har läs- och skrivsvårigheter borde kunskaper i detta område vara obligatoriskti lärarutbildningen och det gäller alla lärare, även de i de naturvetenskapliga ämnena, som jag dockinte fullt ut tagit med i min undersökning. Skriftspråket finns emellertid också här.

Sidan publicerades 2011-08-15 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:21 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Students with disabilities fare better when integrated into gen-ed classrooms

“We cannot, as a society, afford to continue to support policies and practices that result in academic failure, limited post-secondary options and continued separation and marginalization based on disabilities.”

Känslorna är starka när elever svarar om Förintelsen

Andra världskriget och Förintelsen väcker stort intresse inom såväl historieämnet som inom kulturen. Svenskar kan mycket om det, ändå är frågan i skolans nationella prov om orsaker till Förintelsen en som många elever misslyckas med, visar en ny studie. Resultatet ställer frågan ”Vad kan vi lära av historien?” på sin spets.

Myten om pojkars antipluggkultur

Fredrik Zimmerman forskar om varför betygsgapet ökar mellan flickor och pojkar. Varför görs så få insatser för att hjälpa pojkar? En förklaring finns i myten om pojkars antipluggkultur, menar han. (webb-radio)

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer