Läsutveckling för döva och hörselskadade behöver stärkas

Att lära sig läsa är en större utmaning för hörselskadade och döva barn än för hörande barn. Emil Holmer har i sin avhandling undersökt sambandet mellan läsutveckling och teckenspråk.

Emil Holmer
Emil Holmer

Född 1983
Bor i Vikingstad

Disputerade 2016-06-10
vid Linköpings universitet


AVHANDLING
Signs for Developing Reading. Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-Hearing Children

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är utbildad psykolog och mitt huvudintresse är framför allt psykologiska processer. I min forskning ville jag koppla det här intresset till en ny grupp och det blev hörselskadade och döva barn som använder teckenspråk.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen består av två studier. Den första undersöker samband mellan läsutveckling och användning av teckenspråk hos döva eller hörselskadade barn som går i teckenspråkiga specialskolor. Totalt ingår 16 barn i låg-, mellan- och högstadieåldern som alla håller på att lära sig läsa. I denna del har jag gjort mätningar av barnens läsförmåga vid fem tillfällen under nio månader. Jag har också mätt deras teckenspråkkunskaper vid det första och sista tillfället.

– Den andra delen syftar till att utvärdera en datoriserad intervention. Här har samma barn som i första delen någon gång per dag under fyra veckor arbetat med datoriserad teckenspråksbaserad lästräning. Tidigare studier visar att det här datoriserade verktyget har god effekt på hörande barn med lässvårigheter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att det finns en koppling mellan teckenspråkskunskaper och läsning. Lite förenklat går det att säga att elever som har starkare teckenspråkskunskaper också var bättre läsare och hade något bättre läsutveckling än de med svagare kunskaper i teckenspråk. Det här är ett teoretiskt intressant resultat då det visar på kopplingar mellan två mycket olika språk. De här barnen använder svenska och svenskt teckenspråk som har olika grammatik och uppbyggnad.

– Vad gäller den datoriserad teckenspråksbaserade lästräningen syns inte några tydliga resultat. Elevernas läsning utvecklades inte alls i samma takt över tid som hörande lässvaga elever har gjort i tidigare studier med motsvarande intervention. Vad hörselskadade och döva elever framför allt har svårt med tycks vara läsförståelse.

Vad överraskade dig?

– Att resultaten av interventionen inte var så övertygande. Jag hade förstås hoppats på ett tydligt positivt resultat av interventionen. Kanske var mätperioden för kort, fyra veckor räcker möjligen inte för att ge effekt på den här gruppen. Det kan också vara som så att det här verktyget inte fungerar lika bra för hörselskadade och döva elever som för hörande elever.

Vilka har nytta av dina resultat?

– Personal inom skolan som arbetar med hörselskadade och döva barn. Men även andra som är intresserade av språkutveckling och språkprocesser. Mitt drömscenario är att i samarbete med skolpraktiken utveckla och värdera metoder och verktyg för de här eleverna. Min forskning pekar på att vi måste bli bättre på att förstå vad som kan hjälpa dessa elever.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2016-08-15 16:00 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2017-05-23 11:27 av Susanne Sawander


Relaterat

Teckenspråk och svenska stärker NO-undervisning

I undervisningen i NO för döva och hörselskadade pendlar lärare och elever fritt mellan teckenspråk och det skrivna svenska språket. De flytande gränserna mellan språken fördjupar lärandet, konstaterar Camilla Lindahl i sin avhandling.

Datorbaserad lästräning bra för döva och hörselskadade barn

Cecilia Nakeva von Mentzer har studerat ljudbaserad lästräning för barn med cochleaimplantat eller hörapparat. Hennes avhandling visar att barn som är döva eller hörselskadade kan bli hjälpta i sin läsinlärning när lästräningen kombineras med ljud.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser