Ledarskap formas i samförstånd med de som leds

Johan Bertlett

Född 1978
Disputerade 2011-01-21

vid Lunds universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
An Employeeship Model and its Relation to Psychological Climate: A Study of Congruence in the Behavior of Leaders and Followers

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Om man är intresserad av ledarskapsfrågor får man inte en komplett bild om maninte undersöker interaktionen mellan de som leder och de som blir ledda. Jag varintresserad av hur detta kan studeras.

Vad handlar avhandlingen om?

– I ledarskapsforskning är det vanliga att enbart studera hur chefen agerar. Men jag har undersökt både hur chefen och medarbetarna beter sig. Ungefär 200 personer har svarat på enkäter där de beskriver hur de agerar i olika situationer. Jag har utvecklat en modell där relationen mellan chefens och medarbetarnas perspektiv analyseras för att utläsa om de är samstämmiga eller om det finns diskrepans mellan perspektiven.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Dels att jag undersökt ledarskapsperspektivet, medarbetarperspektivet ochinteraktionen mellan dem. Dels att alla tre variablerna korrelerar med resultatet. För attförstå arbetsklimatet kan inte en variabel uteslutas. Det spelar till exempel ingen rollhur duktig en chef är om medarbetarna inte kan sitt jobb. På alla arbetsplatser behöverman diskutera var ansvar och befogenheter ska ligga. Då kan ansvar och befogenheterdelegeras i arbetsgruppen och chefen kan få tid att ägna sig åt strategiska frågor iställetför att släcka bränder i det operativa arbetet. En annan slutsats är att det är viktigt attgöra en analys av behovet av utbildning innan ledarskapsutbildning köps in. Kanskeproblemet ligger hos medarbetarna och då hjälper det inte att skicka chefen på kurs.

Vad överraskade dig?

– Jag hade ju hypotesen att de tre variablerna skulle korrelera mot resultatet men jagblev väldigt glad att resultatet föll ut som det gjorde. Det visar att det finns fog för atttro att min modell och mitt sätt att studera den fungerar.

Vem har nytta av dina resultat?

– I alla branscher finns förhållandet chef medarbetare och hur man kan nå bättrerelationer genom samarbete och tydliga roller, angår både ledare och ledda.

Sidan publicerades 2011-08-25 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:06 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Ny forskning: Surfplattor minskar kreativiteten på förskolan

Digitala verktyg ingår i läroplanen för förskolebarn, redan från ett års ålder. Nu visar svensk forskning att småbarnens lek med surfplattor ser helt annorlunda ut än annan lek.

Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan

Räcker det att barn befinner sig i en stimulerande miljö där man pratar och läser, eller kan ett än mer strukturerat stöd i förskolan ge bättre effekt på språkutvecklingen? Det hoppas forskningsledaren Peter Andersson Lilja få svar på i forskningsprojektet som nu startar på Högskolan i Borås.

Känslor gentemot skolan kan påverka högstadieelevens prestationer på lång sikt

Finns det ett samband mellan högstadieelevers skolrelaterade utmattning, engagemang och prestationer i matematik? Ja, det gör det, också på lång sikt. Det visar en undersökning vid Åbo Akademi.

Gaming och psykisk hälsa hos unga i Sverige undersöks

Gaming är idag en vanlig fritidsaktivitet hos många ungdomar och är sedan sommaren år 2018 klassad som så pass problematisk att den finns som en diagnos, gaming disorder. Forskare på Högskolan Väst hoppas att resultaten från en ny studie ska bidra till att förebygga psykisk ohälsa som är relaterad till gaming.

”Begåvade människor gör dumma saker”

Folk lägger en stor del av sin arbetstid på kvalitetssäkring, varumärkesarbete och på att utarbeta strategier. Lundaforskaren Mats Alvesson bedriver ett korståg mot dagens klyschor och tomma reformer i administration och ledarskap. ”Samtidigt som vi lever i ett kunskapssamhälle verkar vi också i ett fördumningssamhälle.”