Lite fokus på estetiska uttrycksformer i svenskämnet

Ett färdighetsinriktat svenskämne med fokus på att läsa och skriva dominerar både kursplaner och lärares uppfattningar om svenskämnet, visar Katharina Dahlbäcks forskning.

Katharina Dahlbäck
Katharina Dahlbäck

Född 1957
Bor i Mauritzberg, Hålanda

Disputerade 2017-03-31
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Svenskämnets estetiska dimensioner – i klassrum, kursplaner och lärares uppfattningar.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare i svenska och musik och har bland annat arbetat med musik i grundskolans första årskurser. Både där och i gymnasiesärskola, där jag också arbetat, såg jag vilka möjligheter det fanns att arbeta språkutvecklande genom musik.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om vilken betydelse estetiska uttrycksformer har för kommunikation, lärande och språkutveckling inom svenskämnet under de första skolåren. Jag undersöker vilka möjligheter och hinder det finns för att arbeta med estetiska uttrycksformer i svenskämnet.

– Den handlar också om vilken språksyn som finns i svenskämnets kursplaner och hos lärare. De estetiska uttrycksformer som kan tänkas prägla svenskämnet, som litteratur, poesi, musik, bild, drama, får särskild uppmärksamhet eftersom de skulle kunna ha betydelse för att skapa en rik språkmiljö med ett språkutvecklande förhållningssätt där elever ges möjligheter att använda och utveckla olika språkformer. I förlängningen är det en demokratisk fråga att kunna delta och uttrycka sig på olika sätt i olika sammanhang.

– I den första studien undersökte jag hur musik och svenska kan integreras för elevers språkutveckling. I ett utvecklingsprojekt försökte vi skapa en rik lärmiljö där flera språk, inklusive estetiska uttrycksformer användes. Utifrån den studien ville jag sedan ta reda på hur estetiska uttrycksformer skrivits fram i svenskämnets kursplaner, samt hur lärare ser på elevers möjligheter att lära, kommunicera och uttrycka sig genom olika språkformer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I resultatet framkom tre teman som kan ha betydelse för utformningen av arbete med elevers språkutveckling. Det första temat handlar om hur undervisning organiseras i skolor och klassrum, vilket har betydelse för elevers möjligheter att använda verbalspråkliga och estetiska kommunikationsformer. Den största skillnaden var att helt separera estetiska ämnen från annat skolarbete, eller att integrera dem både för lärande av kunskapsstoff och för språkutveckling. Lärare både påverkar och påverkas av de skolor där de arbetar.

– Det andra temat gäller den språksyn som finns i kursplaner och i lärares uppfattningar. Olika synsätt på språk påverkar också vilka kommunikationsformer som används och värderas för elevers lärande. I avhandlingen framkom att en vertikal språksyn där verbalspråket är överordnat dominerar i kursplanerna och i lärares uppfattningar.

– Det tredje temat handlar om hur olika semiotiska resurser kunde användas i ett multimodalt språkarbete och vilka förutsättningar som finns för ett multimodalt svenskämne. I resultatet synliggjordes hur lärare kan använda estetiska uttrycksformer som didaktiska verktyg.

Vad överraskade dig?

– Att ett färdighetsinriktat svenskämne dominerar starkt i både kursplaner och i lärares uppfattningar om svenskämnet. Det är ett starkt fokus på att läsa och skriva som den absolut viktigaste kunskapsvägen. I studien av svenskämnets kursplaner var jag förvånad över hur olika de utformats. I Lgr 80 framträdde ett svenskämne med en horisontell språksyn där alla uttrycksformer värderades, och demokratiaspekten var tydlig. I övriga kursplaner för svenskämnet (åk 1-3) var verbalspråket överordnat, så även i Lgr 11 där endast bild nämns – och då som stöd för texten.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare som är intresserade av svenskämnet och språkutveckling. De kan även vara intressanta för arbete med svenska som andraspråk där fler uttrycksformer skulle kunna bidra till att snabbare kunna kommunicera och uttrycka sig, och de musikaliska delarna av språket, rytm och melodi, kan vara nycklar för att lära sig ett nytt språk. För lärarutbildningen är det viktigt att diskutera hur vi utbildar blivande lärare och om estetiska uttrycksformer behöver få ett större utrymme i utbildningen igen.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2017-05-02 11:02 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-05-20 16:23 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Entreprenöriellt lärande skapar bättre undervisning men begreppet skaver

Både elever och lärare är överens om att entreprenöriellt lärande rymmer det mesta som gör undervisningen både bra och rolig. Men EL gör det samtidigt svårare för lärare att mäta och bedöma elevernas kunskaper, visar Monika Diehl.

Tydliga förväntningar på gymnasieelevers läsning

Eva Nilson har kategoriserat vilka läsarter som tydliggörs i gymnasieskolans centrala och nationella prov. Den läsning som efterfrågas mest är textanalys med fokus på formfrågor samt läsning för att diskutera samhällsfrågor.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som huvudmannen beslutat om, blir ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd. Men detta leder sällan till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

Elevers vardagsspråk påverkar identiteten

Ungas språkanvändning samspelar med identitetsskapande. Det visar Jasmine Bylunds avhandling om hur unga använder språk på fritiden.

Bred syn på teknikämnet bland lärare i teknik

Lärare i ämnet teknik ser teknikkunskaper som en viktig del av elevernas utbildning till att bli deltagande medborgare i ett samhälle där tekniken spelar en betydande roll. Det visar Charlotta Nordlöf som forskat om hur tekniklärare omvandlar ämnet teknik till undervisning.

Kompetensutveckling kring autism för ökad likvärdighet

Kompetensutveckling för skolpersonal om autism bidrar till ökad likvärdighet och inkludering. Bäst resultat nås när hela personalgruppen deltar i insatsen, visar Linda Petersson-Bloom i sin avhandling.

Nyanlända elever förhåller sig till positionen som migrant

Nyanlända gymnasieelever upplever ett begränsat utrymme att vara någon annan än migrant i skolan. Det visar Ulrika Lögdberg som forskat om unga migranters välbefinnande i relation till skola och vardag.

Lärarstudenter behöver diskutera bedömning i engelskämnet

Mer diskussion under lärarutbildningen om bedömning och betygssättning i engelskämnet kan stärka studenterna och skapa en mer jämlik bedömning. Det visar Anna-Marie Csöreghs avhandling i ämnet.

Ensidig syn på nyanlända elever

Skolor betraktar nyanlända elever som en homogen grupp, snarare än enskilda elever med olika kunskaper och behov. Det konstaterar Denis Tajic i sin avhandling om nyanlända elevers inkludering i skolan.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Lärarpanelens favorit: Nyanländas tillträde till språket begränsas

Nyanlända får inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina kunskaper i svenska, något som är ett större hinder för dem än bristande språkkunskaper. Det visar Andreas Nuottaniemis avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Forskaren: Då ska du använda digitala verktyg i förskolan

Forskaren Susanne Kjällander ser många fördelar med digitaliseringen i förskolan. ”Men det ska inte användas som barnvakt eller avledning. Låt barnen producera i stället för att konsumera”, säger hon.

Forskare: Skriva för hand förbättrar läsförmågan

Debatten om svenska barns handstil rasar. Och forskning visar att träning i handskrivande är avgörande – även för barns läsning. Men inte ens dator­skrivandet sker på rätt sätt.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser