Lönsamt för komvuxstudenter att läsa vidare

Det lönar sig för komvuxstudenter att studera vidare på universitetet, både genom högre lön och minskad risk för arbetslöshet. Det är ett av resultaten i Linn Karlssons forskning, som också visar att kvinnor relativt sett har bättre studieresultat på högskolan än män som haft samma betyg eller samma poäng i högskoleprovet.

Linn Karlsson
Linn Karlsson

Född: 1992
Bor i Umeå

Disputerade 2021-10-22
vid Umeå universitet

 


AVHANDLING
Uppsatser om insatsfaktorer, antagningar och avkastning på utbildning

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är nationalekonom i grunden och intresserad av samhällsfrågor. Efterhand upptäckte jag att metoder från nationalekonomin kan användas för att studera olika utfall av utbildning. Det kan till exempel handla om olika vägar till högre utbildning – frågan om vem som blir antagen eller inte får stora konsekvenser.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är fyra fristående delar. Det huvudsakliga temat är andra chansen, alltså hur det fungerar att kompensera för eller ta i kapp något man missat. Det handlar både om komvux och om högskoleprovet. En av uppsatserna avviker från temat. Det är en analys av sambandet mellan datoranvändning och testresultat i grundskolan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– En studie visar att studenter på universitetet som antagits via betyg klarar sig bättre än de som antagits via högskoleprovet. Vi har specialstuderat de som antogs med lägst antagningspoäng och sett att en liten omallokering av de ”sista” platserna skulle kunna få effekter. Det gäller framför allt för vissa utbildningar, exempelvis ingenjörsutbildningar, där det finns ett bredare spann i antagningspoängen. Däremot skulle det ha mindre betydelse med en omallokering på exempelvis juristprogrammet. Där är det små skillnader mellan gruppens resultat på högskoleprov och betygsmeriter. En annan studie visar att kvinnors studieresultat på universitet generellt blir bättre än vad deras betyg eller resultat på högskoleprovet förutspår. Studien jämför kvinnors och mäns studieresultat i relation till betyg eller högskoleprov.

– Den fjärde studien visar att det är lönsamt för personer som studerat på komvux att studera vidare på universitetet. Jag har funnit en positiv effekt både i form av löneutveckling och minskad risk för arbetslöshet.

– I studien om datoranvändning syns ett negativt samband mellan daglig användning i skolan och hemma och testresultaten i matematik och naturvetenskap i TIMSS för årskurs 4. Det negativa sambandet i testen gäller särskilt när det handlar om daglig användning av datorer. Måttlig användning hemma, veckovis eller månadsvis, har däremot en positiv association. Tidigare studier har pekat i samma riktning.

Vad överraskade dig?

– Kvinnor har relativt sett bättre studieresultat på högskolan än män även om de kom in på samma betyg eller samma poäng i högskoleprovet. Kvinnor tenderar att ta fler poäng i de kurser de registrerat sig för jämfört med män, oavsett var på antagningsskalan vi tittar.

Vem har nytta av dina resultat?

– Beslutsfattare som vill veta mer om hur antagningsgränser påverkar studentsammansättningen. Om man vill maximera studieresultaten så verkar det som att fler ska tas in på betyg, samtidigt skulle det påverka studentsammansättningen och vi vet att det finns en snedrekrytering till universitetet. Det är också tydligt att det ser olika ut för olika program.

Susanne Rydell

Sidan publicerades 2021-12-02 22:22 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-12-10 14:40 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Ny modell för individualisering av matematikundervisning för vuxna

För att kunna individualisera undervisningen för vuxna behöver läraren kunskap om de studerandes förkunskaper och drivkrafter. Det konstaterar Linda Ahl som har tagit fram en modell för matematikundervisning för vuxna i Kriminalvården.  

Sfi-studenter anpassar språket efter testsituationen

Maria Rydell har i sin avhandling utforskat synen på språklig kompetens hos vuxna sfi-studerande. Vuxnas andraspråksinlärning är ett laddat område rent ideologiskt. Att bli bra på det nya landets språk har ett starkt symboliskt värde, konstaterar hon.

Insats om relationskompetens gynnar flickor med NPF

Flickor med neuropsykiatriska diagnoser gynnas särskilt av insatser som syftar till att utveckla lärares relationskompetens. Det visar Linda Plantin Ewes forskning. 

Upphandling av komvux väcker frågor om likvärdighet

Vuxenutbildningens förutsättningar och organisering skiljer sig extremt mycket mellan olika kommuner och från en upphandling till en annan. Det väcker frågor om likvärdigheten i vuxenutbildning, säger forskare Diana Holmqvist.

Lite utrymme för längre skapandeprocesser i förskoleateljén 

Förskoleateljén är styrd av rutiner och en målinriktad läroplan, vilket sätter stopp för möjligheten att få vara i en längre skapandeprocess. Det menar Yvonne Lindh som forskat i ämnet.

Lässvårigheter hos tvåspråkiga elever

Det är viktigt att identifiera lässvårigheter hos tvåspråkiga elever, annars riskerar de att inte få rätt hjälp, visar Baran Johansson i sin avhandling.

Nyanlända föräldrar tar aktiv del i barnens förskola

Wiji Bohme Shomarys forskning visar att nyanlända föräldrar har stor handlingskraft och vilja att ta del av sina barns förskola. Men i statliga dokument framställs invandrade föräldrar som en grupp utan agens och i behov av stöd.

Känslomässig berg- och dalbana att lära sig programmera

Det finns såväl sociala som emotionella faktorer i situationen som uppstår när studenter lär sig att programmera. Detta har betydelse för om eleven vill fortsätta med programmering, visar Kristina von Hausswolffs avhandling.

Olika möjligheter för lärande i naturvetenskap i förskolan

Olika handlingar formar undervisningen i förskolan i olika riktning, vilket också påverkar vilka möjligheter till lärande som skapas för barnen. Det visar Elin Eriksson i sin avhandling om undervisning som tar stöd av förproducerat material.

Flerspråkighet en möjlighet i förskolan

En ny avhandling tar avstamp i erfarenheterna från flyktingvågen år 2015 och vad som då fungerade bra i förskolor med många nyanlända barn. Ett tydligt resultat var hur viktigt det är med en förtroendefull relation till föräldrar, säger forskaren Åsa Delblanc.

Ungdomar saknar stöd för att hantera digitala sexuella trakasserier

Digitala sexuella trakasserier, så kallad sexting, är vanligt bland unga. Men elever saknar strategier för att hantera sexting, trots att konsekvenserna kan bli mycket svåra för enskilda elever, visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling.

Utbildningspolicy tolkas olika på nationell och lokal nivå

Skolan ska främja elevernas kunskapsutveckling, men Ulrika Bergstrands avhandling visar att kommuner i gles- och landsbygd ofta har svårt att genomföra det som förväntas från nationellt håll.

Matematisk dialog utvecklar matematikundervisningen

Frågor och matematiska samtal kan hjälpa till att inkludera alla elever och göra dem mer aktiva i matematikundervisningen. Det visar Marie Sjöbloms avhandling om hur gymnasielärare i matematik kan främja matematisk dialog.

Skattningsinstrument bidrar till bättre lärmiljö för barn med autism 

Genom att använda ett skattningsinstrument kan förskolor skapa en bättre övergripande lärmiljö för barn med autismdiagnos. Det visar Hampus Bejnös avhandling.

Barn utforskar rörelse i krigslekar

Skola, förskola och föräldrar måste vara försiktiga med ett alltför ensidigt fördömande av krigslekar som kan vara viktiga för många barn, framför allt pojkar. Det visar Ebba Theorells forskning.

Bedömningskriterier tolkas olika av språklärare

Det finns en viss variation i hur lärare tolkar och viktar olika bedömningskriterier. Det konstaterar Maria Håkansson Ramberg som undersökt språklärares bedömning av elevtexter på tyska.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap som läsförståelse.

Tonåringars sömnproblem måste tas på allvar

Att somna lugnt och sova gott är ingen självklarhet. Många människor, och i synnerhet många tonåringar, ligger klarvakna under dygnets mörka timmar. Doktorand Gita Hedin menar att vi måste prata mer med ungdomar om sömn, och om hur vi på bästa sätt kan stödja dem att sova bättre.

En och en halv miljon till forskning om nya aktiva lärandemetoder

Hur kan barn och unga med olika kognitiva förutsättningar lära sig bättre med hjälp av aktiva lärandemetoder? Det vill Sara Stillesjö vid Umeå universitet ta reda på. Kungl. Vetenskapsakademien har nu tilldelat henne en och en halv miljon kronor i forskningsanslag från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse.

Framgångsrika skolbibliotekarier – så tar de plats och gör skillnad

Skolbibliotek kan spela en mycket viktig roll för elever, lärare och hela skolans utveckling. Så, hur gör de bibliotekarier som är särskilt framgångsrika? Det visar Ulrika Centerwall i sin doktorsavhandling.