Målstyrning ökade egna inflytandet

Erik Lindberg

Född 1953
i Luleå

Disputerade
2011-09-21

vid Umeå universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Effects of management by objectives: studies of Swedish upper secondary schools and the Influence of role stress and self-efficacy on school leaders.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– På slutet av 90-talet arbetade jag som lärare med implementeringen av målstyrningen i gymnasieskolan vilket så småningom utmynnande i en licentiatuppsats. När jag sedan fick möjlighet doktorera ville jag gå vidare i min forskning och studera effekterna av målstyrningen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen bygger på en enkät som skickades ut till skolledare i samtliga gymnasieskolor.De besvarade frågor om vilket handlingsutrymme de har, om det finns konflikter mellan olika roller i jobbet och om det finns otydligheter i uppdraget. Förhållandet mellan de olika faktorerna styr vilka möjligheter en skolledare har för att göra ett så bra jobb med avseende på elevernas studieresultat.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Rektorsrollen förändrandes när vi gick från resultatstyrning till målstyrning. Tidigare hade rektor ett tydligt uppdrag att förhålla sig till, med målstyrningen ökade tvetydigheterna i uppdraget men också det personliga handlingsutrymmet. Skämtsamt kan man säga att rektorn inte längre har pärmsnurran att hålla sig till där alla regler finns formulerade. Men målstyrningen är ett tveeggat svärd. Konflikterna mellan arbetets olika roller minskar och möjligheten att finna lösningar ökar men till priset av ett ökat antal arbetstimmar. Det är välbelagt att en alltför hög arbetsbelastning inverkar negativt på hur väl man klarar av att utföra sitt jobb. Eftersom det finns en så tydlig koppling mellan en bra skolledare och framgångsrika skolor är det viktigt att skapa förutsättningar för rektor att göra ett bra jobb. Rollen som skolledare behöver därför designas så att det uppstår en god balans mellan olika påverkansfaktorer.

Vad överraskade dig?

– Kanske att designen av rollen var så viktig för hur väl en skolledare kan utföra sitt jobb.

Vem har nytta av dina resultat?

– Eftersom kommuner har utrymme att designa rektorers roll kan skol- och förvaltningschefer samt ansvariga politiker få underlag i min forskning för att designa rollen så bra som möjligt.

Sidan publicerades 2011-10-20 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 09:06 av


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
When ‘Careless Mistakes’ Aren’t: Dyscalculia, Math Anxiety, and Learning Strategies That Help

Math is hard. Dyscalculia, a math learning disability, can make learning and calculating numbers downright painful. Persistent difficulties with math can also lead to intense overwhelm and feelings of academic dread, also known as math anxiety.

Irena Makower: ”De med perfektionistiska personlighetsdrag blir väldigt utsatta”

När idealet är att vara perfekt kan stress, ångest och psykisk ohälsa bli följden. Prestationen blir som en beroendeframkallande drog. Forskning, som den psykologen Irena Makower arbetar med, visar att det bästa sättet att möta detta är att samtala i klassrummet om bland annat drivkrafter.

Ny kunskapssammanställning om psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning

Nu finns en kunskapssammanställning inom området psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning. Den visar att elever med funktionsnedsättning trivs i mindre utsträckning i skolan. De har även mer olovlig frånvaro än elever utan funktionsnedsättning.

Alla ska förstå utmaningen

Spännande forskningsintroduktion­ om vikten av specialpedagogisk ­flerstämmighet i förskolan, skriver Veronica Ferm i en bokrecension.

Forskningsutblick: Upplevd stress hos barn och unga med adhd

Att vuxna med adhd ofta upplever höga stressnivåer har tidigare påvisats i forskning. Men hur upplever barn och ungdomar med adhd stress? I ett antal artiklar skrivna av forskare från Uppsala universitet har barnens perspektiv lyfts, och det framkommer att barn och ungdomar med adhd upplever stress i högre grad än jämnåriga barn utan adhd.