2008-09-16 00:00  3767 Dela:

Mänskliga möten är mest motivationshöjande

Jonas Lundsten

Född 1971
i Lund

Disputerade
2008-09-05
vid Lunds universitet


AVHANDLING
The motive to Care About Others: The Actualization of the Public Sector

Hur blev du intresserad av ämnet?

Framför allt när jag engagerades i Svenska kommunförbundets projekt om hur kommunerna kan bli mer attraktiva som arbetsgivare. Men jag har själv också jobbat inom den kommunala verksamheten i Tomelilla där intresset väcktes. Det är ju dessutom är en klassisk fråga inom psykologin om vad det egentligen är som får oss att arbeta.

Vad handlar avhandlingen om?

Vad som motiverar de kommunalt anställda och vad de själva upplever som meningsfullt med sitt arbete. I min forskning har jag studerat skillnader i motivation, vilka som drivs av inre respektive yttre motivationsfaktorer och vad dessa faktorer består av. De som styrs av yttre motivation ser exempelvis lön och status som starka drivkrafter medan inre motivation kan vara den stimulans som det ger jobba i en arbetsgrupp eller kontakten med människor i jobbet.

Vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser?

Den starkast inre motivationshöjande faktorn var den bekräftelse som fås genom kontakten med människor man som kommunanställd jobbar för, exempelvis inom omsorgen och skolan. Sambandet blir förstås tydligast inom de mjuka sektorerna men även inom de tekniska förvaltningarna var det just responsen och mötet med kunderna som de anställda upplevde som viktigast för motivationen. Självfallet är bekräftelse från kollegor och chefer också betydelsefulla motivationshöjare. Min studie visar också att chefer ofta har en starkare motivation än övriga medarbetare, vilket beror på att chefer har större inflytande över sin situation.

Slutsatsen är att det finns skillnader i motivation. De som drivs av inre motivation relaterar jobbet till dem själva och betraktar arbetet som personligt utvecklande. Yttre motivation handlar mer om att uppnå mål och se till att man har tillräckligt med resurser. Men så finns det också de som är ickemotiverade och de funderar över vad arbetet har för betydelse för dem som person. Det här är i regel en övergående fas då man ifrågasätter sin situation.

Hittade du något under arbetets gång som överraskade eller förvånade dig?

Ja, jag trodde till en början att ickemotiverade personer var de som inte brydde sig men det visade sig vara helt fel antagande. De ickemotiverade var ofta reflekterande människor som såg situationen lite ovanifrån och vågade ställa frågan vad arbetet hade för betydelse för dem. Den här ickemotiverade fasen kan därför vara väldigt utvecklande. Jag hade också väntat mig att anställda som jobbade direkt mot kunder och andra människor var de som hade starkast inre motivation men så var inte alltid fallet. Förklaringen var att det i deras jobb även ingick en del tråkiga arbetsuppgifter, exempelvis administrativa göromål eller städning, som hämmade den inre motivationen.

Vem har nytta av dina resultat?

Alla som jobbar inom en kommun. Studien kan användas för att reflektera över vad man själv drivs av i sitt arbetsliv eller för dem som funderar över sitt yrkesval. Resultaten kan också vara en hjälp för kommunerna när de ska utforma arbetsplatser som motiverar medarbetarna. Men jag tror även att det här kan vara intressant för företag utanför kommunsfären.

Hur tror du att dina resultat kan påverka arbetet i skolan?

För att påverka lärarnas inre motivation. För ju högre inre motivation en lärare har desto större positiv påverkan har de på eleverna som smittas av engagemanget och därmed lättare tar till sig kunskap. Ur den aspekten finns det alltså all anledning att titta på faktorer som ökar den inre motivationen hos lärare.

Sidan publicerades 2008-09-16 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 15:24 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Vissa barn gick omkring nästan en hel timme ensamma. Andra fick leka ett tag men bara på vissa villkor. En ny studie visar på ett systematiskt ­utanförskap som ­pedagoger inte märker.