Marknaden och lärarna

Anders Fredriksson

Född 1979
i Göteborg

Disputerade 2011-02-04

vid Göteborgs Universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Bland lärarna på min avslutande praktik, som det hette då, på lärarutbildningen var det en livlig diskussion om hur lärares uppdrag egentligen ser ut. Flera olika frågor var på tapeten, exempelvis; vilket stoff och vilka metoder är tillämpbara utifrån styrdokumenten? Hur nära kompis får man bli med elever? Diskussionerna gjorde att jag kom att intressera mig för den politiska styrningen av skolan och lärares offentliga tjänstemannaskap

Vad handlar avhandlingen om?

– Är det möjligt för politiker att styra lärare genom skolans organisering? Det är huvudfrågan i avhandlingen. Detta undersöks på två olika sätt. Dels undersöker jag om, och i så fall hur, den övergripande organiseringen av gymnasieskolan påverkar gymnasielärares offentliga tjänstemannaskap. Dels undersöker jag om graden av marknadsorganisering på kommunal och lokal nivå påverkar gymnasielärares offentliga tjänstemannaskap.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att lärare är styrbara. I enlighet med skolans övergripande organisering identifierar avhandlingen fyra olika förhållningssätt: ett byråkratiskt, ett professionellt, ett marknadsorienterat och brukarorienterat. Dessa förhållningssätt inverkar på hur lärare hanterar de situationer som de möter i klassrummet. Det byråkratiska förhållningssättet innebär att lärare i första hand utgår från skolans styrdokument när de fattar beslut i klassrummet, medan det professionella betyder att lärare snarare gör självständiga bedömningar baserade på sin och sina kollegors kunskaper och erfarenheter. Dessa förhållningssätt hänger samman med ett traditionellt sätt att organisera skolan på.Det marknadsorienterade förhållningssättet innebär exempelvis att lärare betraktar elever som kunder och sin rektor som VD, medan det brukarorienterade snarare innebär att lärare genom dialog involverar elever och föräldrar i klassrummets beslutsprocesser. Dessa förhållningssätt hänger samman med att skolan under 1990-talet kom att förändras i linje med både marknadsmodellen och brukarmodellen.
Studien visar också att lärare har ett betydande handlingsutrymme att välja förhållningssätt. Men graden av marknadsanpassning i den kommun och skola som lärarna arbetar påverkar valet av förhållningssätt. Lärare som arbetar i vinstdrivande friskolor är exempelvis betydligt mer marknadsorienterade än lärare i kommunala skolor. Resultatet tyder också på att marknadsorganisering medför att lärare i lägre grad omfattar ett professionellt förhållningssätt.

Vad överraskade dig?

– Det var överraskande att lärare inte ser sig själva som offentliga tjänstemän, trots att de är just detta. Det var också överraskande att marknadslogiken lyckats etablera sig så tydligt i lärares sätt att tänka och agera. Jag förväntande mig även att lärarna i studien skulle uppleva sitt offentliga tjänstemannaskap som konfliktfyllt, men det gjorde de inte.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som på olika sätt är intresserade av sambandet mellan skolans organisering och lärares arbete. Jag hoppas att andra forskare vill använda de teoretiska verktyg som jag utvecklar och inspireras av det metodologiska angreppssätt, där kvantitativa och kvalitativa analysmetoder kombineras, som jag använder. Förhoppningsvis kan boken också få lärare, rektorer och politiker, men även andra som tycker skolan är spännande, att fundera mer på hur politiken påverkar skolan.

Sidan publicerades 2011-02-07 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 14:02 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

In video classes teachers parse clues to student wellbeing

The shift from in-person to remote learning is giving some teachers unprecedented video access into their students’ homes.

In schools, are we measuring what matters?

The psychologist, researcher, and MacArthur Fellow Angela Duckworth believes that to make better decisions in our school systems, we need to rethink the way we measure student capabilities.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.

Should we screen kids’ genes to ‘predict’ how successful they’ll be in school?

Scientists feel we’re still far from that possibility, but new research could make it possible to spot the genetic patterns associated with educational performance.