Matematik skapas i leken på fritidshemmet

På fritidshemmet uppstår matematik inom ramen för lek och umgänge. Ofta helt spontant, men ibland med ett tydligt mål och syfte, visar Anna Wallin i sin avhandling.

Anna Wallin
Anna Wallin

Född 1975
Bor i Enköping

Disputerade 2022-05-20
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Fritidshemmets matematik: Möten som räknas

Varför blev du intresserad av ämnet?

– I mitt tidigare arbete som lärare i grundskolan samverkade jag en hel del med fritidshemmet kring matematik. Därigenom upptäckte jag att det inte fanns särskilt mycket forskning i ämnet. Det här sammanföll med att fritidshemmet fick en egen del i läroplanen år 2016 där just matematik lyfts fram.

Vad handlar avhandlingen om?

– Övergripande om hur matematik kan skapas i fritidshemmet. Avhandlingen bygger på studier vid två fritidshem där jag observerat och filmat verksamheten samt intervjuat både elever, lärare, pedagoger samt en rektor.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Utmärkande för matematiken på fritids är att den skapas i tydlig relation till lek och umgänge. Matematik kan uppstå i stunden, är ofta materiellt aktiv och utgår från elevernas intressen. En viktig poäng är också att matematiken på fritidshemmet varken bedöms eller värderas. I avhandlingen lanserar jag ett nytt begrepp för den här matematiken – ”matematik-a”. Aktiviteter där matematik ofta uppstår i fritidsverksamheten är i kreativa situationer, när eleverna beskriver matematiska relationer eller adressera matematiska problem. Resultaten visar att pedagoger och lärare på fritids bejakar och ger utrymme för matematiska diskussioner och samtal som förs elever emellan eller mellan elever och fritidshemspersonal. Typiskt för de här samtalen är att de ofta rymmer matematiska frågor som är förankrade i elevernas egen vardag.

– Resultaten visar att matematiskt innehåll inom fritidshemmet kan ske med fyra olika inriktningar: Helt informellt, här uppstår matematik spontant i stunden, halvt informellt, exempelvis genom att pedagogen plockar fram ett spel som leder till att matematiska frågeställningar dyker upp. Den halvt formella inriktningen innebär att matematik tydligare kopplas till syfte och mål, exempelvis genom att pedagogerna ställer matematiska frågor till barnen under en samling. Den helt formella inriktningen innebär studiestöd eller läxhjälp. Alla dessa fyra inriktningar verkar parallellt inom fritidshemmet och fyller olika syften och behov.

Vad överraskade dig?

– Jag trodde inte att matematiken i fritidshemmet skulle kunna konceptualiseras på det sätt som resultaten visar. Jag slogs också av hur svårt det är att forska.

Vem har nytta av dina resultat?

– Framför allt praktiken, verksamma lärare och pedagoger inom fritidshemmet och skolan, lärarutbildningen och de matematikdidaktiska och fritidshemspedagogiska forskningsfälten. Min förhoppning är att fortsätta forska om hur skolan och fritidshemmet kan samverka kring matematik och att mina forskningsresultat skall inspirera andra till mer forskning inom fritidshemmet.

Susanne Sawander
Foto: Tina Enström

Sidan publicerades 2022-06-15 12:00 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Platsen påverkar verksamheten på fritidshem

Landsort, tätort eller förort. Platsen har stor betydelse för hur fritidshemmets verksamhet organiseras. Bostadssegregationen innebär också att barngrupperna vid fritidshemmen blir alltmer homogena, visar Catarina Andishamands avhandling.

Bristande förutsättningar för socialt lärande på fritids

Både fritidspersonal och rektorer har en önskan om att arbeta mer med socialt lärande på fritids. Kristina Jonssons forskning visar att bristande förutsättningar ofta innebär att intentionerna kommer i kläm.

Bild för grundskolan

Välkommen till Skolportens konferens om bildundervisning i grundskolan. Aktuell forskning ger dig ämnesfördjupning och inspirerande verktyg för undervisningen. Delta på plats i Stockholm 10–11 nov eller via webbkonferensen 16 nov–2 dec.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Lärarpanelens favorit: Nyanländas tillträde till språket begränsas

Nyanlända får inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina kunskaper i svenska, något som är ett större hinder för dem än bristande språkkunskaper. Det visar Andreas Nuottaniemis avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Forskaren: Då ska du använda digitala verktyg i förskolan

Forskaren Susanne Kjällander ser många fördelar med digitaliseringen i förskolan. ”Men det ska inte användas som barnvakt eller avledning. Låt barnen producera i stället för att konsumera”, säger hon.

Forskare: Skriva för hand förbättrar läsförmågan

Debatten om svenska barns handstil rasar. Och forskning visar att träning i handskrivande är avgörande – även för barns läsning. Men inte ens dator­skrivandet sker på rätt sätt.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser