Medveten kommunikation i klassrummet minskar stress

Ökad kunskap om röst och kommunikation i klassrummet stärker lärares välbefinnande. Det visar en avhandling av Suvi Karjalainen, där hon undersökt effekterna av en lärarfortbildning.

Suvi Karjalainen
Suvi Karjalainen

Född 1979
Bor i Flurkmark

Disputerade 2021-09-16
vid Lunds universitet


AVHANDLING
Training teacher communication in the classroom. Voice use, body communication and well-being in relation to classroom acoustics.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag arbetar som logoped vid lärarutbildningen i Umeå och har tidigare arbetat med barn med språkstörningar i språkklasser och även undervisat kring röst och annan icke-verbal kommunikation på polisutbildningen. När jag fick möjlighet att forska om lärare och deras kommunikation tyckte jag att det var en spännande kombination av mina tidigare erfarenheter.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om lärares kommunikation i klassrummet. Mer specifikt har jag undersökt effekterna av en fortbildning som 25 lärare på grundskolan i en kommun deltog i. Fortbildningens syfte var att stärka lärarnas kunskaper och arbete kring god röstteknik, att anpassa rösten till ljudmiljön, optimera icke-verbal kommunikation och förbättra språkinlärningsmiljön. Fortbildningen pågick en och en halv timme per vecka under fem veckors tid. Lärarna fick både före och efter fortbildningen göra en självskattning av sin rösthälsa, stress, utbrändhet samt självskattade förmåga. Ett halvår efter avslutad fortbildning samlades lärarna i fokusgrupper för diskussion om hur de arbetade med kommunikation i klassrummet och om fortbildningen hade bidragit till någon förändring. Projektet inleddes med en akustikmätning i samtliga klassrum. Kommunen som ingår i studien hade redan före projektets start börjat akustiksanera skolornas klassrum. Ungefär hälften av lärarna i studien arbetade i akustiksanerade klassrum.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Enkäterna som gjordes före fortbildningen visade att lärarnas välbefinnande var gott. Resultaten visar ändå att lärarna efter fortbildningen hade stärkt sin rösthälsa, skattade lägre stress och utbrändhet och fått en högre tilltro till sin egen förmåga. Vid tiden för fokusgruppssamtalen pekade flera lärare på att de blivit mer medvetna om hur de använder sin röst och icke-verbala kommunikation, genom att exempelvis röra sig mer i klassrummet, en mer medveten andning men också genom att fråga eleverna längst bak om de hör vad läraren säger. Några lärare konstaterade att de verkligen försöker undvika prata samtidigt som de skriver på tavlan. En lärare berättade att hon numera hörde en inre röst när hon skrev på tavlan: ”vänd dig om, vänd dig om”. En annan lärare hade slutat ropa in sina elever från rasten och skaffat en visselpipa i stället. Mätningarna visade att akustiken i klassrummen var relativt bra, även i de icke-sanerade klassrummen. Det som stack ut var bullret från ventilationssystemen.

Vad överraskade dig?

– Utifrån ett forskningsperspektiv är en fortbildning på fem veckor en väldigt kort tid. Därför blev jag glatt överraskad av de positiva och signifikant säkerställda resultat som fortbildningen faktiskt visade. Positivt överraskad blev jag också av lärarnas goda hälsa och välbefinnande, de mådde i stort sett bra, allihop. Samtidigt var detta lite förvånade eftersom annan forskning visar på höga ohälsotal inom lärarkåren.

Vem har nytta av dina resultat?

– Framför allt lärare själva, att utveckla sin röst och kommunikation i klassrummen tycks öka deras välbefinnande och kan tänkas ha en stärkande effekt på hela yrkesrollen. Intressant är också att även en kort fortbildning som denna ger tydliga resultat. Vidare hoppas jag att skolledare kan ha nytta av den, liksom logopeder som arbetar i skolan.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2021-09-30 15:17 av John Miller
Sidan uppdaterades 2021-11-08 12:57 av John Miller


Relaterat

Ny digital kurs med Maria Wiman! Ny som lärare – Lyckade lektioner

Är du nyutbildad lärare och önskar fler handfasta verktyg? Med kursen Lyckade lektioner får du planering, struktur och motivation att samspela i klassrummet. I film och text presenterar Maria Wiman information, uppgifter och tekniker. Med flexibel start och tydligt upplägg kan du studera, repetera och testa. Kursintyg ingår!

Ny digital kurs med Maria Wiman! Ny som lärare – Relationer och ledarskap

Är du nyutbildad lärare och önskar fler handfasta verktyg? I kursen Relationer och ledarskap arbetar vi med att bygga goda relationer med elever, hantera konflikter och bli en trygg ledare i klassrummet. I film och text presenterar Maria Wiman information, uppgifter och tips för din undervisning. Flexibel start och tydligt upplägg. Kursintyg ingår!

Praktiska vardagsfrågor präglar lärarlagsmöten

Samtal i lärarlag rör sig oftast kring elevernas omsorg samt praktiska och vardagliga frågor som schema och logistikfrågor. Det konstaterar Anna Norrström som undersökt hur lärare samtalar på lärarlagsmöten.

Helklass och individuellt arbete viktiga förutsättningar för lärande

Elevers lärande i klassrummet är beroende både av gemensamma genomgångar i helklass och individuellt arbete i skolbänken. Det visar Marie Tanners avhandling.

Rektor i fokus Webbkonferens

Ta del av föreläsningar om bland annat kommunikativt ledarskap, skolans juridifiering och lärardriven skolutveckling! Välj om du vill delta på plats i Stockholm den 31 januari-1 februari 2022 eller digitalt!

Skolbibliotek Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som arbetar med eller i skolbibliotek från förskoleklass till gymnasiet. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten. Bjud med din rektor på webbkonferenser utan kostnad!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.