Mellanmänskligt ansvar i fokus i undervisningen om mänskliga rättigheter

När lärare och elever talar om mänskliga rättigheter lyfts framför allt allas lika värde och individens ansvar och skyldigheter fram. Det konstaterar Frida L Nilsson i sin avhandling om mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i den svenska gymnasieskolan.

Frida L Nilsson
Frida L Nilsson

Bor i Malmö/Kairo
Född år 1987

Disputerade 2022-10-07
vid Lunds universitet


AVHANDLING
Självklart och oklart – Mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i gymnasieskolan

Varför blev du intresserad av ämnet?

– År 2013 fick jag i uppdrag av Forum för levande historia att tillsammans med en kollega kartlägga utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter för årskurs 9 och gymnasieskolan. Vi insåg att mänskliga rättigheter inte var särskilt uppmärksammat inom skolforskningen. Vi hittade mycket material från frivilligorganisationer men inga läroböcker om mänskliga rättigheter som historiskt, politiskt, juridiskt och globalt fenomen. Då blev jag intresserad av att undersöka vad lärare och elever pratar om i skolan när de pratar om mänskliga rättigheter – vad mänskliga rättigheter blir i skolan.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har haft två arbetsfrågor. Den ena handlar om vad man pratar om när man pratar om mänskliga rättigheter, det vill säga mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll. Den andra är en mer metodologisk fråga för forskningsfältet, som handlar om hur vi kan undersöka mänskliga rättigheter som språkligt fenomen. Jag har tittat på läroplaner för gymnasieskolan från år 1970 till 2011, och genom det spårat en utbildningspolitisk användning av rättighetsspråket. Utöver det har jag undersökt läroböcker i samhällskunskap och historia där det finns uttalade lärandemål om mänskliga rättigheter. Jag har också intervjuat tolv lärare och tolv elever på fyra olika skolor i södra Sverige.

Vilka är de viktigaste resultaten?

–Jag har kunnat urskilja två olika dimensioner av rättighetsbegreppet i mitt material. När lärare och elever talar om mänskliga rättigheter lyfts allas lika värde fram som en viktig kärnprincip. I diskussionerna kommer de ofta in på att det finns en direkt mellanmänsklig skyldighetsrelation, ett interpersonellt perspektiv på mänskliga rättigheter. Det handlar om att man sätter individen, rättighetsinnehavaren, i fokus. Rättighetsinnehavaren konstrueras också som skyldighetsbärare, vilket gör det till ett perspektiv där individens ansvar och skyldighet lyfts fram. Det ligger i linje med skolans värdegrundsarbete där man betonar det individuella moraliska ansvaret.

– Den andra dimensionen är ett institutionellt perspektiv på mänskliga rättigheter, som handlar om statens relation till individen. I det perspektivet är individen fortfarande en aktör, men skyldigheten i förhållande till mänskliga rättigheter har flyttats ett steg. Du som individ, om du inte är företrädare för staten, kan inte garantera någon annans mänskliga rättigheter. Det innebär att du inte heller direkt kan kränka dem. Mänskliga rättigheter är en fråga om samhällets organisering och struktur, där staten ska respektera, skydda och upprätthålla dem. Lärare skulle kunna använda detta begreppspar, interpersonellt och institutionellt, för att få syn på hur de undervisar om mänskliga rättigheter, vilket perspektiv de vill ha fram och hur de adresserar mänskliga rättigheter mest effektivt. Det är viktigt att lyfta fram att mänskliga rättigheter är ett kunskapsområde i egen rätt, och att man behöver ett kvalificerat språk för att undervisa om det.  Det är inte konstigt om lärare kämpar med att hantera mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll. Det är ett väldigt komplext begrepp och en komplex praktik.

Vad överraskade dig?

– En tendens som jag kunde se, men som jag inte kan belägga i mitt material och som kräver vidare forskning, var att vissa elever ansåg att de har ett direkt ansvar för andra människors rättighetsobjekt, att de mänskliga rättigheterna är regler för individer att förhålla sig till. Det var en iakttagelse som jag gjorde hos elever i min studie som går i skolor i ett upptagsområde där föräldrarna har lägre utbildningsbakgrund, och där en majoritet av eleverna antingen själva är utlandsfödda eller har föräldrar med utländsk bakgrund. På en annan skola i studien, där föräldrarna har högre utbildningsbakgrund och där det är bättre socioekonomiska omständigheter, hade eleverna snarare det här institutionella perspektivet, att man ska organisera sig kollektivt för att hålla staten ansvarig.

Vem har nytta av dina resultat?

– Begreppsparet kan användas av lärare som verktyg i undervisningen, och lärarutbildare på landets högskolor och universitet. Jag hoppas att resultaten ska bidra till att högskolor och universitet får syn på att mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll är viktigt att inkludera i lärarutbildningen.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2022-11-03 15:12 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Specialpedagogik i gymnasiet

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik för gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Magisk realism kan främja kunskap om mänskliga rättigheter

Barnlitteratur kan vara ett kraftfullt verktyg för utbildning i både miljöfrågor och mänskliga rättigheter. Det visar Aliona Yarovas avhandling om magisk realism i barnlitteratur.

Rätten till utbildning – mer än kunskapsmål

Rätten till utbildning förstås bäst som en mänsklig rättighet som vi har i egenskap av att vara människa – snarare än att vara medborgare i en stat. Det menar Christian Norefalk, som forskat om utbildning som en mänsklig rättighet.

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser