Mentorns kunskap hjälp till framgång

Elisabeth Nordevall

Född 1958
i Bäckefors i Dalsland

Disputerade
2011-05-27

vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Gymnasielärararens uppdrag som mentor En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Sedan slutet av 70-talet har jag varit först speciallärare och senare specialpedagogpå en 7-9 skola. Under åren har jag sett hur olika lärare skaffar sig kunskap omenskilda elevers behov inför sitt lärande. Det gav mig en insikt om att det kan finnasen koppling mellan lärares klassföreståndarskap och organiserandet av den enskildeelevens lärandesituation. Det här ville jag undersöka närmare.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om mentorskapets innehåll och funktion med specielltfokus på mentorns handlingar kring elever som riskerar att inte nå målen. Jag harföljt fyra gymnasielärare i deras uppdrag som mentorer, två kärnämneslärare ochtvå karaktärsämneslärare. Förutom deltagande observationer har jag intervjuatmentorer, elever och rektorer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det viktigaste resultatet är att mentorskapet innebär en unik position som geröverblick över elevens hela lärandesituation. De mentorer jag följde byggde uppett eget kunskapssystem kring eleverna. Det innefattade bland annat elevernasmåluppfyllelse, deras sociala situation och deras behov i olika lärandesituationer.Studien synliggör hur mentorn använder kunskapssystemet för att skapastrukturer och strategier kring elevens lärandesituation och därmed bidrar tillatt elevens utrymme för lärande och delaktighet ökar. De kritiska aspekternahandlar om hur mentorsuppdraget ska genomföras. Det saknas ofta både tid ochutbildning. Här ser jag en stor fara för att elever inte ska bli likvärdigt bemötta.

Vad överraskade dig?

– Att den kunskap som mentorerna bygger upp om sina elever inte i störreutsträckning införlivas i skolans kollektiva kunskap. Om det skedde skulleskolans möjligheter att möta varje enskild elevs behov öka betydligt. På engenerell nivå skulle kunskapen om hur lärare hanterar elevers olikheter öka.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som är involverade i skolans verksamhet.

Sidan publicerades 2011-06-15 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:41 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.