Mentorns kunskap hjälp till framgång

Elisabeth Nordevall

Född 1958
i Bäckefors i Dalsland

Disputerade
2011-05-27

vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Gymnasielärararens uppdrag som mentor En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Sedan slutet av 70-talet har jag varit först speciallärare och senare specialpedagogpå en 7-9 skola. Under åren har jag sett hur olika lärare skaffar sig kunskap omenskilda elevers behov inför sitt lärande. Det gav mig en insikt om att det kan finnasen koppling mellan lärares klassföreståndarskap och organiserandet av den enskildeelevens lärandesituation. Det här ville jag undersöka närmare.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om mentorskapets innehåll och funktion med specielltfokus på mentorns handlingar kring elever som riskerar att inte nå målen. Jag harföljt fyra gymnasielärare i deras uppdrag som mentorer, två kärnämneslärare ochtvå karaktärsämneslärare. Förutom deltagande observationer har jag intervjuatmentorer, elever och rektorer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det viktigaste resultatet är att mentorskapet innebär en unik position som geröverblick över elevens hela lärandesituation. De mentorer jag följde byggde uppett eget kunskapssystem kring eleverna. Det innefattade bland annat elevernasmåluppfyllelse, deras sociala situation och deras behov i olika lärandesituationer.Studien synliggör hur mentorn använder kunskapssystemet för att skapastrukturer och strategier kring elevens lärandesituation och därmed bidrar tillatt elevens utrymme för lärande och delaktighet ökar. De kritiska aspekternahandlar om hur mentorsuppdraget ska genomföras. Det saknas ofta både tid ochutbildning. Här ser jag en stor fara för att elever inte ska bli likvärdigt bemötta.

Vad överraskade dig?

– Att den kunskap som mentorerna bygger upp om sina elever inte i störreutsträckning införlivas i skolans kollektiva kunskap. Om det skedde skulleskolans möjligheter att möta varje enskild elevs behov öka betydligt. På engenerell nivå skulle kunskapen om hur lärare hanterar elevers olikheter öka.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som är involverade i skolans verksamhet.

Sidan publicerades 2011-06-15 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:41 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på digitala enheter så tidigt som möjligt. Vad de tittar på är viktigare än hur länge.

Evolution: as a religious professor of science education, we need to rethink how we teach it

It is not for educators to forcefully convert doubters into accepting evolution, but to build an inclusive classroom that respects religious students’ beliefs.

A strong finish to the school year

Smart ideas for keeping students engaged as summer arrives.

Alma Memisevic: De inkluderade – Samtidens oönskade barn

Drömmen om en skola där elever kommer till skolan för att lära sig och förverkliga sina framtidsdrömmar och ambitioner samt bidra till samhället utifrån sina egna intressen, behov, förmågor och förutsättningar, känns som ren utopi, skriver Alma Memisevic, specialpedagog, förskollärare och doktorand vid Linköpings universitet.

What’s the right age to quit maths?

Unlike in many other countries, young people in the US must take maths until they leave school. Now arts students in New York are staging a rebellion over it. So what is the right time to quit studying maths?