Dela:

Miljökollaps präglar ungas syn på framtiden

Gymnasieungdomar tror att världen är på väg mot en miljökatastrof. En hållbar utveckling kräver åtgärder bortom deras förmåga och det skapar en känsla av maktlöshet, konstaterar Kajsa Kramming.

Kajsa Kramming
Kajsa Kramming

Född 1974
Bor i Uppsala

Disputerade 2017-05-05
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
Miljökollaps eller hållbar framtid?: Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har jobbat som gymnasielärare i samhällskunskap och geografi i tio år och hållbar utveckling finns ju med i båda ämnena. Men jag tyckte det var svårt att få eleverna engagerade på djupet. Sällan sträckte sig deras intresse för miljöfrågor längre än till en lektion i taget. Personligen brinner jag för ämnet och ville med min forskning ta reda på hur ungdomar tänker kring hållbar utveckling.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor. Det har jag gjort genom ett större antal workshops och fokusgrupper där elever i årskurs två på gymnasiet diskuterat konsumtionsfrågor samt hur de ser på framtiden 2050. Totalt ingår närmare 300 elever i studien. Därutöver har jag analyserat hur läroplanens skrivningar om hållbar utveckling kommer till uttryck hos eleverna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att unga uttrycker sig mycket pessimistiskt om framtiden när det gäller miljöfrågor. På det här området har många har en dystopisk, snudd på apokalyptisk, syn. Som en elev uttryckte sig när de redovisade vad de kommit fram till: ”vi konsumerar mer och mer och folk dör, allt dör”. Det sorgligaste är att ingen elev sa emot. Mer positiva framtidsutsikter har unga däremot i frågor kring jämställdhet, hbtq och teknik.

– I vidare diskussion med ungdomarna anser många ändå att miljöproblem går att lösa. Men för det krävs stora åtgärder och politiska beslut som måste tas nu och här ser eleverna inga större möjligheter att själva påverka. Att sopsortera och panta är visserligen något de kan bidra med själva men det räcker inte på långa vägar. Den här insikten skapar en hopplöshet – unga hittar ingen konstruktivt sätt att relatera svåra miljöfrågor till.

– Många ungdomar vill göra rätt för miljön men samtidig kunna följa trender inom exempelvis mode och inredning. Att vara miljömedveten kan innebära en social kostnad eftersom det kräver avkall på de här områdena men också på resor och därmed lusten att upptäcka världen. Ungdomarna är väl medvetna om de här konflikterna och många pekar på bristen på trendiga men miljövänliga opinionsbildare och producenter. Unga efterlyser också en hårdare miljöpolitik, ”varför kan man inte bara bestämma att enbart tillåta el-bilar”, frågade några elever.

– Överlag präglas ungas sätt att prata om miljö av en maktlöshet och kognitiv dissonans – de vill vara ”rätt”, inte bara på miljöområdet utan även på andra områden i livet men vet inte hur det ska gå till. I Gy 2011, står bland annat att undervisningen ska ge insikter så att eleverna själva kan medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Mina resultat visar att ungdomarna vet hur de ska hindra skadlig miljöpåverkan i det lilla och hur det kan ske storskaligt, men att den kunskapen snarare leder till hopplöshet än hopp.

Vad överraskade dig?

– Att eleverna var så deterministiska i sina utsagor om att världen skulle gå under. Positivt var däremot att när de diskuterade mer öppet, kunde jag se fler nyanser även vad gäller deras syn på miljöfrågor. Då ersattes pessimismen av möjligheter att saker faktiskt kan göras men att det kommer att vara svårt.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare i första hand, men även skolledare. Det behövs kunskap om de negativa mekanismer som gör att unga känner sig handlingsförlamade i miljöfrågor. Ämnet är i mångt känslostyrt och här gäller det att hitta nycklar för att bryta igenom den barriär av hopplöshet som många unga känner.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2017-04-24 08:43 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2017-04-27 22:55 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Digital teknologi ger nya möjligheter för lärande i miljöundervisningen

Digital teknologi i undervisningen kan erbjuda nya möjligheter för lärande. Det visar Emma Edstrand som understryker att redskapen är långtifrån självinstruerande och att samspel med läraren är väldigt viktigt.

Sämre kunskap om klimatförändringar i Finland jämfört med Sverige

Klimatförändringar oroar både finlandssvenska och svenska högstadieelever men få är villiga att förändra sin livsstil. Det här vittnar om att undervisningen i ämnet inte räcker, säger Linda Degerman.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Makerkulturen i fokus med nya begrepp

Materialförståelse är en central del av den så kallade makerkulturen, som bygger på samspel mellan människor, material och maskiner. Det visar Sophie Landwehrs Sydows avhandling.

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som huvudmannen beslutat om, blir ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd. Men detta leder sällan till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

Gruppdiskussioner kan öka lärandet 

Gruppdiskussioner är ett betydelsefullt sätt att öka elevernas lärandemöjligheter, men de behöver kompletteras med uppföljande helklassdiskussioner. Det visar Jenny Svanteson Westers avhandling.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

”Mobiltelefonförbud inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson som undersökt högstadie- och gymnasieelevers resonemang om användningen av privata mobiltelefoner i klassrummet.

Elevers vardagsspråk påverkar identiteten

Ungas språkanvändning samspelar med identitetsskapande. Det visar Jasmine Bylunds avhandling om hur unga använder språk på fritiden.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer