”Mobiltelefonförbud inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen är redan en del av skolans infrastruktur för lärande – både elever och lärare använder sig av elevernas privata mobiltelefoner. Ett mobiltelefonförbud är inte rätt väg att gå, konstaterar forskaren Anita Grigic Magnusson.

Anita Grigic Magnusson
Anita Grigic Magnusson

Bor i Göteborg
Född år 1980

Disputerade 2022-12-02
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan. Elever och lärares perspektiv

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Under mina år som SO-lärare på mellanstadiet och högstadiet började elevernas mobiler ta allt större plats i klassrummet. Som lärare hade jag en ganska bestämd uppfattning om vad mobilerna fyllde för funktion i klassrummet – de skulle inte vara där. Men så började jag bli genuint nyfiken på vad eleverna egentligen gör med telefonerna. Där väcktes intresset för att faktiskt prata med dem om vad de gör med sina mobiler och vad de själva tycker om dem. När jag började forska år 2015 så hördes elevernas röster sällan i debatten.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den undersöker högstadie- och gymnasieelevers resonemang om användningen av privata mobiltelefoner i klassrummet, samt ett lärarlags implementering av ett mobiltelefonförbud. Avhandlingen består av fyra studier, tre av dem har ett elevperspektiv och den fjärde har ett lärarperspektiv. Jag har gjort fokusgruppsintervjuer på högstadiet och gymnasiet med totalt 44 elever. Jag har också gjort en enkät där 206 gymnasieelever svarar på frågor om mobiltelefonanvändning. Studierna är gjorda på fyra olika skolor där alla har olika policys och regler kring användningen av mobiler i skolan, samt en gymnasieskola där ett lärarlag bestämmer sig för att implementera ett eget mobiltelefonförbud.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att mobiltelefonen redan är i skolan, vare sig vi har ett förbud eller inte. Den har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, och både elever och lärare använder sig av elevernas privata mobiltelefoner. Den har blivit nödvändig i den digitaliserade skolan, när skolans datorer inte fungerar eller när eleverna har glömt datorn hemma så finns mobiltelefonen alltid tillgänglig. Lärarna har redan integrerat den i sin undervisning utan att egentligen vara medvetna om det.

– I avhandlingen problematiserar jag skolans digitalisering på ett övergripande plan, och jag tänker att det är lite av en paradox att förbjuda den teknologi som har blivit en grundbult i hela samhället. Jag brukar ta exemplet med att en vuxen knappt kan parkera bilen utan att ha mobilen med sig, men vi förbjuder den i skolan samtidigt som vi satsar 100 procent på att skolan ska digitaliseras. Det blir kontraproduktivt, för är det någonstans man ska lära sig att använda mobilen så är det ju i skolan, så ett förbud fungerar helt enkelt inte. Men elever efterfrågar stöd och riktlinjer kring hur de ska använda den.

– Det är givetvis inte alla elever som missköter ett mobiltelefonförbud, men tillräckligt många för att det ska bli ett problem i skolan. Det skapar konflikter och det blir det svårt att hantera. När mobiler används i smyg så är det enbart för icke-skolrelaterade syften. Men på skolor där man försöker lära eleverna att hantera och väva in mobilen i undervisningen, kan eleverna på eget initiativ använda sig av tekniken för att underlätta och stödja sitt lärande. Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram att det inte handlar om mobiltelefonen i sig. Jag skulle säga att det stora problemet, om man ser det som ett problem, är att vi har uppkopplade klassrum – och det är det som vi behöver förhålla oss till.

– Mobiltelefonen är egentligen inget ordningsproblem. Den används i undervisningens mellanrum när man väntar på hjälp, eller när man väntar på nästa uppgift, och mobilen kan till och med kan ha en lugnande effekt i klassrummet. Det går tvärs emot argumentet för varför man införde det nationella förbudet, som handlar om att skapa studiero.

– Många tycker att jag är positiv till mobiltelefonanvändning, men det är jag verkligen inte, och avhandlingen säger varken bu eller bä. Men det är problematiskt, mobilerna är de facto på plats i skolan, då måste vi lära oss hantera det. Vad min, och tidigare forskning, visar är att ett förbud inte verkar vara rätt väg att gå. Det får inte den effekten vi vill ha. Det man däremot kan se är att ett mobilförbud stärker lärarnas profession. Det ger både lärare och rektorer större mandat att säga att de vill ha mobilfritt. Men det ger dem också ett större mandat att faktiskt få lov att använda mobiltelefonen för undervisningsrelaterade syften.

Vad överraskade dig?

– Jag hade inte väntat mig att eleverna skulle var så otroligt medvetna om hur svårt det är att hantera mobilen. I brist på stöd från lärare utvecklade de sina egna normer och regler kring när det var okej att använda mobilen och när de absolut inte ska göra det. Det tyckte jag var spännande. Det var också överraskande att se hur eleverna väver in sin privata användning av mobilen och matchar in den i skolsammanhang och i sitt lärande. Ytterligare något som överraskade var att lärarna inte riktigt var medvetna om vilken roll elevernas mobiler har i undervisningen. Lärarna bestämmer att mobilerna ska förbjudas i klassrummet, men så blir det problem när de inte tillgängliga och både lärare och elever är vana vid att använda dem.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas kunna bidra med lite mer nyanserad kunskap i frågan rent generellt, framför allt till lärarkåren, elever och föräldrar. Vi har byggt upp ett digitaliserat samhälle runt mobilen, så jag tänker att man inte bara kan förbjuda den. Det är ju hela samhället som är beroende av mobiltelefonen, inte bara eleverna, och det tycker jag ofta man missar i debatten.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2023-01-19 20:57 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2023-01-20 01:02 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Risk att digitala verktyg motverkar det inkluderande uppdraget

Digitala verktyg används ofta till annat än skolarbete i klassrummet. Detta tar upp en stor del av undervisningstiden, vilket främst drabbar elever som har särskilda behov, menar Lars Almén som undersökt effekterna av digitaliseringsstrategin.

Elevers syn på mobiler mer nyanserad än debatten

Elevernas åsikter om mobiltelefoners plats i skolan är långt mycket mer nyanserade än de som hörs i mediedebatten. Det konstaterar Torbjörn Ott som utforskat hur smarta telefoner ses och förstås i klassrummet.  

Rektor i fokus

Välkommen till Skolportens konferens för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta kollegor från hela landet. Boka din plats idag till lägsta pris!

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som möter elever i behov av särskilt stöd i grundskolan! Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning, få fördjupning, verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Delta i Stockholm 4–5 maj eller se inspelade föreläsningar när det passar dig, 11 maj–1 juni. JUST NU! Sista-minuten-erbjudande. Ange bokningskoden KAMPANJ15 vid bokning och få 15% rabatt.

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser