Motsägelsefullt uppdrag att vara chef

Susanne Lundholm

Född 1979
i Göteborg

Disputerade
2011-04-08

vid Lunds universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Meta-managing: A Study on How Superiors and Subordinates Manage Their Relationship in Everyday Work

Varför blev du intresserad av ämnet?

Min initiala utgångspunkt var vad som händer med chefer och maktrelationer i dagenssamhälle. Å ena sidan ska medarbetarna ha en hög grad av självbestämmande å andra sidanska chefen vara strategisk och kunna fatta beslut. Den motsägelsen fångade mig.

Vad handlar avhandlingen om?

Jag genomförde observationer på lokala bankkontor under 18 månader samt ett 30 talintervjuer med chefer och medarbetare. Mitt fokus har varit samspelet mellan cheferoch underordnade i vardagen och jag har undersökt hur chefers auktoritet samspelarmed medarbetares initiativ. I forskningslitteraturen beskrivs ofta organisationer somantingen platta eller vertikala. Jag visar hur man på arbetsplatser kombinerar den vertikalaorganisationsprincipen med alternativa principer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Min studie visar hur chefer och medarbetare skapar sin relation i vardagen och denillustrerar hur chefer och medarbetare balanserar mellan formell hierarki och alternativaorganiseringsprinciper. Eftersom jag visar att ledarskap sker i samspel och inte bara utövasav en part i relationen, är en slutsats att ledarskap inte enbart är en fråga för chefen. Tillexempel blir det då relevant att fråga sig hur kan man bli en bättre medarbetare likaväl somen bättre chef.

Vad överraskade dig?

Vilket stort arbete som går åt för att balansera kraven på delegerat ansvar och auktoritet.Som långa möten där medarbetarna är inbjudna att delta men där de ändå inte kan påverkabesluten. Eller medarbetares vana att involvera chefen, trots att chefens hjälp/beslut intebehövs. Då tid ofta upplevs vara en knapp resurs i organisationer är detta överraskande.

Vem har nytta av dina resultat?

Att balansera demokrati med auktoritet rör alla chefer och att vara medveten om det gör attman kan bli en bättre chef.

Sidan publicerades 2011-05-05 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:28 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer