Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Under enhetsskolereformen utnyttjade skolorna i Trönö i Hälsingland inte sitt möjliga handlingsutrymme. Det är en av slutsatserna i Matts Dahlkwists historiska fallstudie, vars frågeställningar om likvärdighet och kommunikation är lika aktuella idag.

Matts Dahlkwist
Matts Dahlkwist

Född 1950
Bor i Uppsala

Disputerade 2022-04-08
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
En landsbygdens skolreform? Den geografiska dimensionen i bygget av en enhetsskola

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är gammal lärare och lärarutbildare med ett intresse för skolhistoria och pedagogik. När jag hittade ett välbevarat skolarkiv för Trönö i Hälsingland – som i dag tillhör Söderhamns kommun – blev jag nyfiken på hur väl dokumenten där stämde överens med intentionerna i den svenska enhetsskolereformen. Införandet av enhetsskolan på 70-talet är 1900-talets stora skolreform, men dess genomförande är inte särskilt väl beforskat på lokal nivå och i ett geografiskt perspektiv.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen jämför de nationella intentionerna i statliga utredningar med skolprotokollen från Trönö kommun från åren 1928 till 1972. I ett geografiskt perspektiv präglades skolreformen av två strategier, vilka kan tyckas stå i motsats till varandra: åtgärder som eftersträvade geografisk likvärdighet och tanken att skolan skulle anpassas till lokala förhållanden. En övergripande fråga i avhandlingen är vad som fick övertaget i en mindre landsbygdskommun – den nationella enhetligheten eller den lokala anpassningen?

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att enhetligheten prioriterades. Men olika aktörer gjorde olika prioriteringar, vilket gav upphov till konflikter. Föräldrarna förordade lokalt handlingsutrymme, medan folkskoleinspektören förordade enhetlighet. Skolstyrelsen hamnade i ett korstryck mellan dem, eftersom den både skulle genomföra nationella beslut och ta hänsyn till lärare och föräldrar.

– Det visade sig även att om föräldrarna satte hårt mot hårt så gav skolstyrelsen ofta med sig. Men om folkskoleinspektören var aktiv och ville genomföra något så fick han det sista ordet.

Vad överraskade dig?

– Att lärarna var så passiva i konflikterna. Det kan förklaras av att deras talan fördes av överläraren, som tog på sig en synnerligen aktiv och auktoritär roll. Med tanke på att lokala initiativ uppmuntrades från nationell nivå så är det också förvånande att skolstyrelse, lärare och föräldrar inte tog fler initiativ till att försöka anpassa sina skolor.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag kan tänka mig att styrande på lokal och regional nivå kan ha nytta av att läsa det här. Många av konflikterna förorsakades av en bristande kommunikation mellan olika aktörer – föräldrar, lärare, överlärare, lokal skolstyrelse och folkskoleinspektör – och jag vet inte hur mycket bättre det fungerar i dag rent organisationsmässigt. Jag hoppas också att avhandlingen kan bidra till att uppmärksamma det geografiska likvärdighetsperspektivet, vilket hittills inte har gjorts i särskilt stor utsträckning.

– Pandemin har bidragit till att aktualisera frågan om distansundervisning kan öka den geografiska likvärdigheten. Det är ett ämne som jag utvecklar lite i min avhandling – på den tiden talades det om radio- och korrespondensundervisning, men det blev aldrig något av med det.

Av Staffan Eng

Sidan publicerades 2023-05-04 16:41 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Rektor i fokus

Välkommen till Skolportens konferens för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta kollegor från hela landet. Boka din plats idag till lägsta pris!

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 30 november–1 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–12 januari. Boka din plats till lägsta pris idag!

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Unga elever är motiverade att lära sig nya språk 

De flesta elever är väldigt motiverade att lära sig ett nytt språk i årskurs 6. Men hur skolor organiserar undervisningen gör att elever får olika förutsättningar att lära sig språket, visar Ingela Finndahls avhandling.

Visuellt läsande och skrivande skapar utmaningar för elever och lärare

Såväl elever som lärare behöver stöd att utveckla strategier för visuell litteracitet. Det visar Ulrika Bodéns forskning om vad som händer när elever läser på en skärm bestående av interaktiva visualiseringar.

Komplexa processer bakom barns teaterskapande

När barn skapar teater på egen hand behöver de arbeta kollektivt, vara överens, lyssna in andras idéer och samtidigt bidra med egna. En komplex process, konstaterar Anna Johansson i sin avhandling.

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Därför får inte alla barn rätt stöd i förskolan

En bra förskola är som huvudregel bra för barns utveckling och välmående. Samtidigt ”missar” förskolan en del barn som behöver extra stöd. Varför? Så här säger forskningen.

ULF – där skolans behov bestämmer forskningen

Hur ser lärares utmaningar ut på specifika förskolor och skolor idag? Den frågeställningen undersöks i ULF-projekt vid Högskolan i Borås.    

AI i skolan – fusk eller verklighetsanpassning?

Den senaste tiden har debatten inom skolan varit intensiv vad gäller användandet av AI i klassrummet. Är det fusk eller inte? Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, menar att frågan är felställd och att fokus i stället bör ligga på hur tekniken kan bidra till elevernas lärande.

Mobilforbud på skolen førte til bedre karakterer

Skoler med mobilforbud har mindre mobbing og bedre karakterer enn de uten. Størst effekt er det blant jentene, viser en ny studie.

SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser