Ny kunskap om åskådarbeteenden vid mobbning

Vid kränkningssituationer i skolan finns oftast elever som är åskådare. Björn Sjögren har i sin avhandling studerat vilka sociala roller de tar och vad som påverkar deras förhållningssätt. Den kunskapen menar han kan vara till nytta i det förebyggande arbetet. 

Björn Sjögren
Björn Sjögren

Bor i Norrköping
Född år 1986

Disputerade 2021-01-29
vid Linköpings universitet


AVHANDLING
Bystander behaviors in peer victimization: Associations with moral disengagement, efficacy beliefs, and student-teacher relationship quality

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag tror att kränkningar och mobbning är ett ämne som är enkelt att intressera sig för. Alla kommer i kontakt med det i skolan, och även senare i arbetslivet. Även om man inte minns att man själv utsatts, eller utsatt andra, så har man sett det runt omkring sig.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om elevers åskådarbeteenden vid kränkningssituationer. Vid de flesta situationer finns elever närvarande som är åskådare och som kan ta olika sociala roller. De kan delas in i tre fack: proaggression, att tar parti för dem som utsätter någon, försvarare och de som förhåller sig passiva/neutrala. I skolsituationer där fler tar parti för de som utsätts brukar kränkningarna minska. Ett sätt för skolor att arbeta förebyggande mot kränkningar kan därför vara att fokusera på elevers åskådarbeteenden, men för att kunna göra det behöver vi veta mer om hur de här rollerna fungerar. Jag har studerat hur elev/lärarrelationer, tillit till förmågan att försvara dem som är utsatta, och moraliskt disengagemang på individ- och klassnivå kan påverka elevernas förhållningssätt. Resultaten bygger på enkätsvar från elever i årskurs 4 till 8.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Alla tre åskådarrollerna hänger samman med de tre olika faktorer jag studerade. Det visar hur komplext det här är. Proaggression har ett start samband med moraliskt disengagemang, medan att försvara den som utsätts starkast hänger samman med att känna stor självtillit.

– Ett annat viktigt resultat är interaktionseffekterna. Varje faktor i sig har ett samband med vilken åskådarroll en individ tar, men det är också viktigt att titta på hur två faktorer tillsammans kan förklara variationen i vilken position någon tar. Om man själv till exempel är benägen att fjärma sig från sin moraliska kompass, och dessutom har negativa relationer till sina lärare, är man extra benägen att ställa sig bakom dem som utsätter andra för kränkningar. Och motsvarande, om man är mindre benägen att fjärma sig från sin moraliska kompass, och har hög tillit till sin egen förmåga att försvara andra, är man mer benägen att backa upp den som utsätts för kränkningar.

Vad överraskade dig?

– De flesta samband jag har sett är ungefär vad man kan förvänta sig. Men när jag tittar på effektstorleken så har proaggression ett starkare samband med moraliskt disengagemang på klassnivå än på individnivå. Det tyder på att det är viktigt att arbeta med klassens moraliska klimat.

Vem har nytta av dina resultat?

– Min avhandling är inte av tillämpad karaktär utan främst ett bidrag till teori och tidigare kunskap. De flesta resultat är i linje med vad andra forskare har hittat och stärker därmed dessa samband. Men några resultat är också nya eller går i en lite annan riktning än vad andra har hittat och utvidgar därmed tidigare forskning.

– Utifrån mina resultat, som grundar sig på elevers enkätsvar, är det svårt att uttala sig om vad som påverkar vad. Som exempel så finns det ett samband mellan självtillit och att ta parti för de som utsätts, men det behöver inte betyda att det är högre självtillit som leder till att man i större utsträckning försvarar de som blir utsatta, även om min fjärde studie pekar på att detta samband går åt båda hållen. Det är viktigt för framtida forskning att bygga vidare på mina resultat och pröva hur de kan användas i skolors förebyggande arbete.

Annika Sjöberg

Sidan publicerades 2021-08-26 16:41 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Dubbelt så vanligt att funktionsnedsatta elever utsätts för mobbning

Det finns ett tydligt samband mellan nättrakasserier och psykisk ohälsa – och det räcker att ha blivit utsatt en gång för att det ska påverka måendet. Värst utsatta för såväl mobbning som psykisk ohälsa är elever med adhd och add, visar Maria Fridh i sin forskning.

Skolan vanligaste arenan för vardagsvåld

Vedertagna antimobbningsmodeller minskar inte problemen i skolorna. Paula Larssons forskning visar också att det som i skolan ofta definieras som ”kränkande behandling”, upplevs som ”vardagsvåld” av den breda allmänheten.  

Digital kurs! Ny som lärare – Relationer och ledarskap

Är du nyutbildad lärare och önskar fler handfasta verktyg? I kursen Relationer och ledarskap arbetar vi med att bygga goda relationer med elever, hantera konflikter och bli en trygg ledare i klassrummet. I film och text presenterar Maria Wiman information, uppgifter och tips för din undervisning. Flexibel start och tydligt upplägg. Pris 996 kr ex. moms. Kursintyg ingår!

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Makerkulturen i fokus med nya begrepp

Materialförståelse är en central del av den så kallade makerkulturen, som bygger på samspel mellan människor, material och maskiner. Det visar Sophie Landwehrs Sydows avhandling.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Gruppdiskussioner kan öka lärandet 

Gruppdiskussioner är ett betydelsefullt sätt att öka elevernas lärandemöjligheter, men de behöver kompletteras med uppföljande helklassdiskussioner. Det visar Jenny Svanteson Westers avhandling.

Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som huvudmannen beslutat om, blir ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd. Men detta leder sällan till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

Elevers vardagsspråk påverkar identiteten

Ungas språkanvändning samspelar med identitetsskapande. Det visar Jasmine Bylunds avhandling om hur unga använder språk på fritiden.

Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Känsla av sammanhang, Kasam, och självkänsla är två viktiga resurser för ungdomars psykiska hälsa. Det är något som skolan, däribland elevhälsan, behöver jobba ännu mer med, menar Kristina Carlén som forskat om faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer