Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik ger nyanlända elever möjlighet att uttrycka sig och vara aktiva deltagare i undervisningen redan från första dagen i den svenska skolan. Det visar Anna Irma von Knorrings avhandling.

Anna Irma von Knorring
Anna Irma von Knorring

Bor i Malmö
Född år 1981

Disputerade 2023-02-20
vid Malmö universitet


AVHANDLING
Utforskande meningsskapande i sva-undervisning via digital teknik. En etnografisk fallstudie om nyanlända elevers digitala meningsskapande i svenska som andraspråk

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har jobbat som lärare i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans olika stadier. Under de senaste åren hade jag många nyanlända elever i min klass. Då väcktes intresset för hur vi kan använda tekniken för att på bästa sätt stödja elever som är nyanlända och nybörjare i det svenska språket.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en etnografisk fallstudie om nyanlända lågstadieelevers meningsskapande via digital teknik i svenska som andraspråksundervisning. Jag har observerat undervisningen och intervjuat lärare och elever på tre olika skolor.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att vi behöver tänka om lite kring vad tekniken kan bidra med i undervisningen för nyanlända elever. Inte bara utifrån ett läs- och skrivperspektiv utan också för att integrera eleverna i undervisningen. Nyanlända lågstadieelever går inte i någon förberedelseklass, de börjar från dag ett med undervisning på svenska. Där kan tekniken hjälpa dem att bli en del av ett sammanhang. Både för att kunna kommunicera själva och ta del av det som sker i klassrummet. Det är ett av de viktigaste resultaten i min avhandling – vad digital teknik kan innebära och erbjuda för eleverna.

– Med hjälp av tekniken kunde eleverna få ett slags handlingsutrymme att kommunicera och delta i gruppdiskussioner, exempelvis via bilder och översättningsprogram. Men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det krävs också att eleverna får möjlighet att använda sig av sitt förstaspråk i undervisningen. Jag vill verkligen understryka hur digital teknik kunde skapa möjlighet för eleverna i min studie att kommunicera med jämnåriga i klassrummet.

Vad överraskade dig?

– Många av lärarna upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap om hur de skulle använda tekniken för att erbjuda de nyanlända eleverna en möjlighet att delta. Vilket resulterade i att både lärare och elever experimenterade tillsammans. Det här utforskande förhållningssättet och experimenterandet överraskade mig positivt. Eleverna fick möjlighet att använda språket i ett vidgat perspektiv och uttrycka sig både med sitt förstaspråk, bildspråk och kroppsspråk. Däremot var det tydligt att de endast fick använda svenska när de skrev texter. Där var det en mer formaliserad syn på vad skrivande i svenska som andraspråk innebär. Det fanns inte heller samma möjlighet till andra uttryckssätt i de texterna, vilket förvånade mig.

Vem har nytta av dina resultat?

– Verksamma lärare kan ha stor nytta av dem eftersom det finns flerspråkiga och nyanlända elever i nästan alla klassrum. Jag önskar också att lärarstudenter på lärarutbildningen ska ha nytta av resultaten, eftersom många studenter som läser till lärare i svenska även kommer att undervisa i svenska som andraspråk. Slutligen hoppas jag att forskningssamhället kan dra nytta av avhandlingen och bygga vidare på mina resultat.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2023-02-23 16:42 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Kulturell mångfald som resurs i elevers lärande

Det tar tid för lärare att förstå hur de kan använda elevers flerspråkighet och kulturella mångfald som resurs i lärande. Den slutsatsen drar Manuela Lupsa i sin avhandling om hur lärare omsätter nya kunskaper i sin undervisning.

Elever har en kluven inställning till ämnet svenska som andraspråk

Samtidigt som de uppskattar undervisningen i svenska som andraspråk upplever eleverna att det finns en negativ syn på ämnet och att de blir cementerade i sitt invandrarskap. Det visar Frida Siekkinens forskning.

Svenska som andraspråk

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska som andraspråk! Delta på plats i Stockholm 12–13 oktober, eller se inspelade föreläsningar via vår webbkonferens mellan 19 okt–16 nov. Boka din plats till lägsta pris idag!

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferensen vänder sig till dig som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolan eller gymnasiet. Föreläsningarna kan också vara av intresse för dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Välkommen!

Elever har en kluven inställning till ämnet svenska som andraspråk

Samtidigt som de uppskattar undervisningen i svenska som andraspråk upplever eleverna att det finns en negativ syn på ämnet och att de blir cementerade i sitt invandrarskap. Det visar Frida Siekkinens forskning.

Elever i svenska som andraspråk underskattar sin ordkunskap

Elever i svenska som andraspråk har en tendens att underskatta sina ordkunskaper. Det visar Richard LaBontee som forskat om ordförråd och språkinlärning.

Lärarrespons viktig för studenter som läser svenska som andraspråk

Vuxna nybörjarstudenter i svenska som andraspråk sätter högt värde på lärararrespons, både i form av beröm och kritik. Respons är ett viktigt moment i språkutvecklingen, konstaterar Liivi Jakobson.

Färre utmaningar i svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk betraktas fortfarande som ett stödämne jämfört med svenskämnet. Det innehåller färre kognitiva utmaningar och begränsat utrymme för läsning av skönlitteratur, konstaterar Catarina Economou i sin studie om ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet.

Höj statusen på svenska som andraspråk

Ann-Christin Torpsten undersöker i sin avhandling vad grundskolans kurs- och läroplaner uttrycker gällande ämnet svenska som andraspråk, och hur en grupp lärarstudenter med svenska som andraspråk upplevde den andraspråksundervisning de fick i grundskolan.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer