Dela:

Ökad psykisk hälsa leder till bättre läsförståelse

Att satsa på ökad psykisk hälsa har positiv effekt på elevers skolresultat. Det visar Fiffi Boman som i sin avhandling bland annat utvärderat en intervention med syfte att höja både skolresultat och elevers mentala hälsa.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Intresset har jag hemifrån. Mamma, som var barnläkare och skolläkare, pratade mycket om sitt jobb, framförallt om de elever och barn som hade psykiska och psykosociala besvär.

Vad handlar avhandlingen om?

– En del är en utvärdering av en intervention med namnet ”Utsikter” som gjordes på ett antal grundskolor i Helsingborg och Landskrona. Syftet med interventionen var att genom att förbättra skolresultaten för elever i låg- och mellanstadiet även stärka barnens psykiska hälsa över tid. Forskningsprojektet genomfördes under två år där elevernas resultat mättes och jämfördes med bland annat deras psykiska hälsa. Utifrån analyser av resultaten implementerades olika insatser i skolorna i syfte att förbättra skolresultaten och därigenom stärka elevernas psykiska mående.

– Jag har framför allt utforskat kopplingen mellan skolresultaten hos yngre elever, årskurs 1-4, och deras psykiska hälsa. Men jag har även undersökt hur lärarna upplevde interventionen, hur de påverkades och arbetade med den.

– Syftet med avhandling är att öka kunskapen om hur psykisk hälsa och skolprestationer hänger samman och hur man bäst kan utforma och implementera interventioner i skolan för att positivt påverka både elevernas psykiska hälsa och deras skolprestationer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att psykisk hälsa är relaterad till elevernas skolresultat. Det finns inte så mycket forskning om detta med yngre barn i fokus. Resultaten från studierna visade tydliga samband mellan elevernas psykiska hälsa och kunskaper i matematik och svenska, oberoende av andra faktorer. Det finns också samband mellan kunskapsnivå, psykisk hälsa och socioekonomisk bakgrund. Elever med dålig psykisk hälsa och låg socioekonomisk bakgrund löper med andra ord större risk att prestera dåligt i skolan.

– Interventionen tycks ha positiv effekt på elevernas läsförståelse, vilket verkar bero på en förbättrad psykisk hälsa. Studien visar också att ju bättre mental hälsa barnen har i årskurs 1 desto bättre läsförståelse har eleverna i årskurs 3. Sammanfattningsvis visar resultaten att barnens psykiska hälsa är oerhört viktigt för skolarbetet.

– Lärarnas engagemang i interventionen berodde mycket på hur väl de informerats och involverats i projektet. Viktigt är att interventioner av det här slaget kräver en strukturerad processledning som inkluderar alla på skolan.

Vad överraskade dig?

– Egentligen ingenting. Resultaten befäster snarare något vi vet sedan länge. Att det finns tydliga samband mellan psykisk hälsa och skolresultat redan i de yngsta skolåldrarna visar hur oerhört viktigt det är med tidiga insatser både för att eleverna ska hänga med i skolarbetet och för att förbättra deras psykiska hälsa. Att det finns en tydlig socioekonomisk gradient i de här låga åldrarna avseende både skolresultat och psykisk hälsa visar också att skolbarns välmående och skolprestation är en jämlikhetsfråga.

Vem har nytta av dina resultat?

– Skolledare, lärare och politiker.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2016-09-27 10:23 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2016-10-19 23:22 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Barn och ungdomar tiger om misshandel

Elevhälsan har en betydelsefull roll när det gäller barn och unga som utsätts för misshandel. Men professionella måste våga fråga, för barn och ungdomar berättar oftast inte själva om sin utsatthet, understryker Carolina Jernbro som forskat i ämnet.

DISA förbättrade ungdomars psykiska hälsa

Pernilla Garmy visar i sin studie att ungdomar i årskurs 8 som deltog i DISA, ett program som används i skolor för att förebygga stress och depressiva symtom hos unga, mådde lite bättre efter ett år jämfört med de som inte deltog i programmet.

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser