Flytt och vräkning ökar risk för skolmisslyckanden

Vräkning och upprepade flyttar ökar risken att inte nå gymnasieexamen. Det visar Anna Kahlmeter som forskat om hur kritiska händelser i unga år påverkar framtiden.

Anna Kahlmeter
Anna Kahlmeter

Född 1981
Bor i Huddinge

Disputerade 2022-10-21
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Stressful life events and risks for social exclusion in the youth-to-adulthood transition: Findings from Swedish longitudinal data

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är socionom i grunden och har alltid varit intresserad av frågor kring social utsatthet och exkludering, och då särskilt gruppen unga vuxna. Under den här perioden, innan klivet in i vuxenlivet, sker ofta väldigt mycket.

Vad handlar avhandlingen om?

– Övergripande om hur upplevda kritiska händelser påverkar framtiden för unga som befinner sig i övergången till vuxenlivet. Avhandlingen består av tre olika studier, varav den första undersöker hur boendeinstabilitet, exempelvis flytt, vräkning eller hot om det senare, hänger samman med att inte lyckas nå gymnasieexamen. Den andra studien undersöker sambandet mellan ekonomisk utsatthet i unga år och etablering på arbetsmarknaden. I den sista studien har jag tittat på hur utsatthet för allvarligt våld som krävt sjukhusvård påverkar etablering på arbetsmarknaden. Samtliga studier bygger på registerdata.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Generellt visar resultaten att kritiska händelser i den här åldern innebär en förhöjd risk för social exkludering både på kort och lång sikt. Men det finns skillnader mellan grupper. Att under gymnasieåren flytta någon enstaka gång påverkar inte möjligheten nå examen. Det gör däremot upprepade flyttar, och även enstaka flyttar om det handlar om långa avstånd, då risken ökar påtagligt. Däremot syns ingen ökad risk för att inte nå examen vid hot om vräkning, alltså där vräkningen avstyrts. Det här är ett intressant resultat som tyder på att arbete med att förhindra vräkningar kan verka skyddande för gymnasieelevers möjlighet att fullgöra sin skolgång. Gymnasieelever som upplevt vräkningar löper betydligt högre risk att inte nå examen inom fyra år. Sammantaget visar den här studien att bostadsinstabilitet är tydligt kopplat till elevers gymnasieexamen.

– Unga som inleder sitt vuxenliv med omfattande behov av ekonomiskt stöd löper stor risk för att utestängas från arbetsmarknaden under femton år framåt. En kortare period som bidragstagare innebär däremot ingen större risk. I det här fallet fungerar alltså det ekonomiska stödet som tänkt, att det ska stötta över en period. Sambandet mellan misslyckad etablering på arbetsmarknaden och att i unga år utsättas för allvarligt våld är tydlig.

– Ett intressant resultat här är det finns stora skillnader mellan könen. Hos kvinnors syns ett tydligt samband, både hos de som enbart har utsatts för våld och hos dem som både varit våldsutsatta och som själv också varit förövare. Bland män syns det här sambandet bara i gruppen som både har utsatts för våld och som själv varit förövare. Män som enbart varit utsatta för våld löper alltså inte samma risk att exkluderas från arbetsmarknaden.

Vad överraskade dig?

– Egentligen hade jag förväntat mig starkare samband mellan de olika kritiska händelserna och risken för social exkludering eller att inte nå gymnasieexamen. Kanske beror det på att jag jämfört mina resultat med tidigare studier som i huvudsak är gjorda i USA, en välfärdskontext som skiljer sig markant från Sverige. Jag kan bara spekulera kring att det i Sverige finns ett starkare inbyggt socialt skydd som dämpar vissa risker.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tror de är relevanta för alla som arbetar med sociala frågor, såväl kring policy som praktik. Jag hoppas att resultaten kan bidra med kunskap, särskilt vad gäller vikten av att förebygga vräkningar. Behovet av ett långsiktigt stöd som inte bara fokuserar på det direkta behovet av skydd, i synnerhet för våldsutsatta unga kvinnor, är ett också resultat som kan vara relevant.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2022-11-02 15:32 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-11-03 10:04 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Skolsköterskor undviker att prata om sexuella övergrepp

Många skolsköterskor undviker att prata om sexuella övergrepp. Lisbet Enghs forskning visar också att bristande tillit till andra samhällsinstanser kan försvåra skolsköterskans arbete att stödja barn som far illa.

Skolan som plats har stor betydelse vid mobbning

Mobbning måste förstås som ett socialt sammanflätat fenomen där skolans sociala kontext har betydelse för vad som anses och värderas som normalt eller annorlunda. Det menar Joakim Strindberg som forskat om mellanstadieelevers erfarenheter av och reflektioner kring mobbning.

Idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet

Välkommen på konferens om idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet. Ta del av den senaste forskningen som rör idrottsundervisning och utvecklas i din yrkesroll. Möt och nätverka med kollegor och föreläsare från hela landet. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Känsla av sammanhang, Kasam, och självkänsla är två viktiga resurser för ungdomars psykiska hälsa. Det är något som skolan, däribland elevhälsan, behöver jobba ännu mer med, menar Kristina Carlén som forskat om faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Komplext och ambivalent för flerspråkiga lärare

Att som lärare vara flerspråkig kan vara en resurs i klassrummet. Men flerspråkiga lärare funderar också en hel del på hur mycket de får, kan och vill använda sin egen flerspråkighet, visar Sara Snoder i sin avhandling.

Kompetensutveckling kring autism för ökad likvärdighet

Kompetensutveckling för skolpersonal om autism bidrar till ökad likvärdighet och inkludering. Bäst resultat nås när hela personalgruppen deltar i insatsen, visar Linda Petersson-Bloom i sin avhandling.

Samsyn i mötet mellan skolsköterskor och elever med migrantbakgrund

I mötet med elever med migrationsbakgrund balanserar skolsjuksköterskor mellan elevernas individuella behov och ofta otydliga riktlinjer. Det visar Emmie Wahlström som forskat om elevers lagstadgade hälsobesök hos skolsköterskan.

Känsla av utanförskap hos unga som har intellektuell funktionsnedsättning

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning upplever ett starkt utanförskap, och ser sig inte inkluderade på samma villkor som andra medborgare i samhället. Det visar Jenny Rosendahls forskning.

Ögonstyrd dator öppnar för lek och lärande

För elever med omfattande kommunikativa och motoriska svårigheter kan användningen av ögonstyrd dator förenkla såväl lek och lärande som kommunikation. Det visar Yu-Hsin Hsiehs avhandling.

Flytt och vräkning ökar risk för skolmisslyckanden

Gymnasieelever som upplevt vräkningar löper betydligt högre risk att inte nå examen inom fyra år, visar Anna Kahlmeters avhandling.

Olika villkor för fysisk aktivitet hos unga med autism

Barn och unga med autism behöver få sina individspecifika villkor tillgodosedda för att vilja och kunna delta i fysiska aktiviteter såväl i skolan som på fritiden. Det visar Susann Arnells forskning.

Unga vill ha mer stöd och kunskap för att främja god sömn

Skolstress, oro och svårigheter att hantera tystnad skapar sömnsvårigheter hos många unga. Malin Jakobssons forskning om högstadieelevers sömn visar också att de vill vara mer delaktiga i undervisningen om sömn.

Socialt kapital synliggör skillnader i psykisk hälsa

Tillitsfulla relationer med både vuxna och vänner är grundläggande för ungas välmående. Mikael Ahlborgs forskning visar även att unga som har problem hemma också ofta har det i skolan.

Mellanmänsklig hållning viktigt för tilliten mellan rektor och lärare

Tillitsfulla relationer mellan rektor och lärare byggs oftast upp kring vardagliga situationer där läraren behöver stöd i sitt arbete. Det visar Thomas Blom som forskat om rektorers ledarskap och vilka handlingar som bidrar till upplevelsen av tillit i relationen mellan rektor och lärare.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser