Orättvis bedömning till yrkeslärarutbildningen

Tova Stenlund

Född 1968
i Boliden

Disputerade
2011-06-01

vid Umeå Universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
As valid as it can be? Assessment of prior learning in higher education. Svensk titel: Validitet i bedömningen av reell kompetens

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Vid avdelningen där jag arbetar, beteendevetenskapliga mätningar, är vi specielltintresserade av kvaliteten i prov och bedömningar av olika slag, vi arbetar blandannat med att konstruera högskoleprovet och nationella prov. Eftersom detverkade saknas forskning om hur informell kunskap bedöms tog jag chansen attforska om det när möjligheten kom.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om kvaliteten i bedömning av reell kompetens bedömningen handlar om hurframförallt individers informella kompetens, exempelvis yrkeskompetens, identifieras,värderas och erkänns (detta kallas ofta för validering). Jag har undersökten specifik procedur som används vid bedömningen för att antas till ochtillgodoräkna sig poäng i yrkeslärarutbildningen. Studierna genomfördes 2008 2010 och baseras på data från cirka 600 ansökningar till åtta olika universitet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att det finns flera hot mot kvaliteten i bedömningarna och att man måsteförbättra proceduren. De sökande får till exempel olika mycket hjälp, vilketkan påverka deras resultat. Många upplevde också att proceduren var orättvis,antagligen för att de inte vet vad som bedöms. Hur den reella kompetensenbedöms är också beroende av yrkesexperterna och det instrument som används.Jag har jämfört bedömningar mellan experter och överensstämmelsen mellanbedömningarna var svag, vilket kan betyda att resultat kan bli olika beroendepå vem som gör bedömningen. Det fanns också stora skillnader i hur de olikauniversiteten hanterade ansökningarna, exempelvis tar de olika mycket hänsyntill experternas bedömning. För individen är det här allvarligt eftersom det avgörom man kommer in på en högskoleutbildning eller inte.

Vad överraskade dig?

– Att det var så lite kvalitetskontroll. Jag trodde nog att man hade mer kontroll änvad man har.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som jobbar med den här typen av bedömning. Jag hoppas också attmakthavare ska inse att det här är ett område som man bör undersöka närmare.

Sidan publicerades 2011-06-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:56 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser